Mabuhay si Ka Jandy! Iloy, Pulang hangaway, Rebolusyonaryo!

,

Ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA)-Southwest Negros taas-kamao nga nagapaabot sang amon hugot nga pagsaludo kay Emmarie “Ka Jandy” Pastidio, isa ka iloy, Pulang hangaway kag rebolusyonaryo. Sadtong Pebrero 21, 2024, namartir si Ka Jandy upod si Ka Jorge (Joshua Sultan) sa isa ka engkwentro sa Sityo Mansulao, Barangay Pinapugasan, Escalante City, Negros Occidental.

Ginapaabot namon ang amon pagpangasubo sa mga abyan kag pamilya nila Ka Jandy kag Ka Jorge ilabi na sa iya banahon nga si Ka Peeta, isa man ka Pulang hangaway, kag sa iya anak nga si Baby Marx Cairo Salino nga tubtob subong, ara pa gihapon sa kamot sang reaksyonaryong estado paagi sa NTF-Elcac.

Mabakod nga nanindugan si Ka Jandy sa rebolusyon tubtub sa iya kamatayon. Masalimuot ang nangin kabuhi ni Ka Jandy nga naghatag kabakud sang iya panindugan nga lubos panahon nga mag-alagad sa masang mangunguma. Puno sang kaisog kag determinasyon niya nga gin-atubang ang mga pagpamintas, pagpanghimulos kag pagpamigos nga bunga sang burges-pyudal nga panan-awan sa kababainhan sang sosyedad.

Antes nagpasakop sa New People’s Army (NPA), nangin pamatan-on nga organisador pangkultura si Ka Jandy sa nabukid nga bahin sang San Carlos City, Negros Occidental. Gindakop siya upod ang isa pa ka organisador sang 2018 kag napaidalum sa mental torture kag pagpamahug sang terorista nga tropa sang 79th IB sang Armed Forces of the Philippines (AFP). Sadtong Enero 13, 2021, gin-abdak siya sang nag-maternity leave agud maatipan ang duha ka bulan niya nga bata nga si Baby Marx. Indi matupongan ang sakit nga naagum ni Ka Jandy sang pilit nga ginhamulag sa iya ang iya bata. Iya man nga gin-antus ang mental torture kag pisikal nga pagpanghimulos pareho sang pagsunog sang sigarilyo sa iya nga lawas kag paglugos sa iya sang mga wala kaluoy nga soldado sang 79th IB sulod sa 10 ka adlaw.

Bisan amo ini ang mga inagihan ni Ka Jandy, wala niya ginbaylo ang iya rebolusyonaryo nga panindugan para sa paltik nga kahilwayan paagi sa programa nga amnestiya sang reaksyonaryo nga estado. Wala nagpabaya si Ka Jandy sa iya pagka-iloy kay Baby Marx kundi ginhungod mismo sang reaksyonaryo nga estado paagi sa NTF-Elcac nga dingutan siya sa iya bata. Ginhimo nga siod sang pasista nga rehimen si Baby Marx agud mapasungka si Ka Jandy kag Ka Peeta. Namartir si Ka Jandy nga wala makita liwat ang iya bata.

Indi makatarunganon ang paghimo kay Baby Marx bilang hostage sang NTF-Elcac sa sulod sang tatlo ka tuig kag lapas ini sa internasyunal nga laye sang gyera kag internasyunal nga makitawhanon nga laye kaangot sa ispesyal nga proteksyon sang mga lapsag, mga kabataan kag sa mga busong.

Ginpakita sa kabuhi ni Ka Jandy ang kadesperado sang rehimen Marcos Jr nga tapuson na ang armado nga rebolusyon, apang indi ini malutos tubtub indi magabot ang ugat sang burges-pyudal nga sistema—ang imperyalismo, pyudalismo, kag burukrata kapitalismo. Tubtub indi pa mahilway ang ginapigos kag ginahimuslan ilabi na ang mga kababainhan, magadamo pa ang mga kababainhan nga makigbahin sa pungsodnon demokratiko nga rebolusyon.

Ginapanawagan man sang MAKIBAKA-Southwest Negros sa tanan nga mga progresibong organisasyon sang kababainhan, mga tagasakdag sang kinamatarung sang mga kabataan kag sa tanan nga progresibong pwersa nga magtib-ong para sa kampanya sa paghilway kay Baby Marx.

Mabuhay si Ka Jandy!
Mabuhay ang mga rebolusyonaryong kababainhan!
Free Baby Marx!

Mabuhay si Ka Jandy! Iloy, Pulang hangaway, Rebolusyonaryo!