Mahigpit na pagtangan ng armas ang pagdakila ng Pulang hukbo kay Kasamang Joma!

Nakikiisa ang pangrehiyunal na kumand sa operasyon ng New People’s Army sa Bikol at lahat ng kumand sa ilalim nito sa pagdakila sa dakilang buhay at pakikibaka ni Ka Jose Ma. Sison, isa sa mga pinuno ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas noong 1968. Hindi maitatatwa ang lahat ng kanyang naging ambag sa pagpupundar hanggang sa patuloy na pagpapalalim at pagpapalawak ng kilusang rebolusyonaryo sa buong bansa.

Kinikilala ng lahat ng mga yunit at pormasyon ng NPA sa Bikol si Kasamang Joma bilang isang mahusay na rebolusyonaryong kadre, patriyotikong Pilipino at magiting na mandirigma ng sambayanan.

Si Ka Joma ay isang huwarang lider komunista at rebolusyonaryo. Sa kanyang malalim na paggagap sa linya ng demokratikong rebolusyong bayan, tiniyak niya ang pagtatayo at pagpapalakas ng rebolusyonaryong hukbo ng mamamayan – ang New People’s Army. Sa gitna ng mga unos sa loob at labas ng kilsusan, mga atake at hambalos ng reaksyunaryong pwersa, walang maliw na gumabay si Ka Joma upang panatilihing mahigpit ang tangan ng mamamayang lumalaban sa kanilang makatwirang armadong pakikibaka.

Ang mataas na prestihiyo at pambansang suporta’t lakas na tinatamasa ngayon ng NPA ay pinuhunanan ng ilang dekadang pagsisikap nina Ka Joma at lahat ng mga rebolusyonaryong bayani ng sambayanan. Hanggang ngayon, nananatiling panaginip na gising lamang ng imperyalistang US, naghaharing uri, papet na estado at armadong pwersa nito ang pagpigil sa hindi magapi-gaping armadong paglaban ng masang Pilipino. Sa kabila ng pagbubuhos ng lahat ng rekurso na nakapokus sa mga kontrarebolusyonaryong kampanya at gera, patuloy pa ring sumusulong at ibayong nagiging malakas ang NPA sa buong kapuluan.

Sa pagpanaw ni Ka Joma, iniiwan niyang legasiya ang lampas limang dekada ng karanasang mahigpit na tatanganan at isasabuhay ng lahat ng naiwan at nananatiling nakatindig. Iisa ang panata ng Pulang hukbo: patuloy na hawakan ang armas at buong giting na magpatuloy sa armadong pakikibaka upang maipagtagumpay ang demokratikong rebolusyong bayan.

Pagpupugay kay Ka Jose Ma. Sison!
Isang tunay na Pulang mandirigma at lider-Komunista!

Download: PDF

Mahigpit na pagtangan ng armas ang pagdakila ng Pulang hukbo kay Kasamang Joma!