Marso Otso: Pandaigidigang Araw ng Kababaihang Anakpawis

Mainit na pagbati ang ipinapaabot ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) para sa lahat ng kababaihan ngayong Marso Otso, Pandaigdigang Araw ng Kababaihang Anakpawis!

Sa kasalukuyang kalagayan na napakatindi ng pang-ekonomiyang krisis at higit na pinatitindi pa dahil sa walang habas na terorismo at pasismo ng estado, walang ibang susulingan ang kababaihan kundi ang kanyang kolektibong lakas upang labanan at wakasan ang sagad-sagaring papet, pahirap at pasistang rehimeng US-Marcos II at Duterte.

Inaasahan natin ang papalawak na paglaban ng kababaihan para sa dagdag na sahod, regular na trabaho, serbisyong sosyal at mga demokratikong karapatan. Higit sa lahat, inaasahan ang pagtungo ng kababaihan sa kanayunan upang tanganan ang armas at isulong ang armadong pakikibaka para da kanyang tunay na paglaya.

Mabuhay ang kababaihang anakpawis!

Kababaihan, tumungo sa kanayunan at sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Marso Otso: Pandaigidigang Araw ng Kababaihang Anakpawis