Archive of Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka)

Panlolokong Chacha, Tutulan at Labanan!
February 04, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Talamak ang panlolokong ginagawa ng rehimeng US-Marcos para iusad ang Charter Change na pinakapapabor sa kanila. Iniyabang pa ni Joey Salceda na sapat na umano ng nakamit na bilang ng pirma sa “People’s initiative/PI”. Nalantad din na pakana ni Romualdez at Marcos Jr ang PI sa kabila ng kanilang pagtanggi na sila ang nasa likod […]

Isulong ang kapayapaang nakabatay sa pambansang kasarinlan at hustisyang panlipunan!
December 09, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Binabati ng MAKIBAKA ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa patuloy na pagsisikap nitong ibalik ang usapang pangkapayapaan, sa batayang makatwiran at sa layuning makamit ng sambayanang Pilipino ang pambansang kasarinlan at kapayapaang nakabatay sa katarungan. Sumusuporta ang rebolusyonaryong kababaihan sa NDFP sa kaniyang pakikipagkakasundo sa muling pagbubukas ng usapang pangkapayaan, habang kinikilala […]

Katarungan para kay Ka Jude!
October 23, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Pinagpupugayan ng mga rebolusyonaryong kababaihan ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) ang buhay at pakikibika ni Ka Jude Fernandez, dating lider-estudyante at beteranong organisador ng uring manggagawa simula noong panahon ng Batas Militar ni Marcos Sr hanggang sa kasalukuyang nakaupo sa kapangyarihan ang nakababatang Marcos. Siya ay brutal na pinaslang ng mga berdugong elemento […]

Pagpupugay ng Makabayang Kilusan ng Makabagong Kababaihan (MAKIBAKA) kina Ka Wilma at Benito Tiamzon
August 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Buong-pusong pinagpupugayan ng lahat ng balangay ng Makabayang Kilusan ng Makabagong Kababaihan o MAKIBAKA sa buong Pilipinas sina Ka Wilma Austria o Kasamang Bagong-Tao at Ka Benito Tiamzon o Kasamang Laan, mga kapita-pitagang lider ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas, mga martir at tunay na bayani ng sambayanang Pilipino. Inialay […]

Pahayag ng MAKIBAKA sa Pangdaigdigang Araw ng Manggagawa
May 01, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Isang mainit na pagpupugay ang ipinapaabot ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa lahat ng manggagawa sa Pilipinas at buong mundo sa makasaysayan at makabuluhang Araw ng Paggawa. Sa gitna ng papatinding krisis ng imperyalismo, itinatala ng rebolusyonaryong kababaihang Pilipino ang mahigpit na pakikiisa sa kilusang manggagawa at iba pang uring inaapi at pinagsasamantalahan, para […]

Itanghal ang Ginintuang Anibersaryo ng NDFP! Isulong ang armadong pakikibaka hanggang sa ganap na tagumpay!
April 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Pinakamataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) para sa kanyang ginintuang anibersaryo noong Abril 24. Tunay na kasingningning ng ginto ang kanyang mga natamong tagumpay nitong nagdaang limang dekada. Pinagpupugayan natin ang mga martir ng rebolusyong Pilipino lalo na sina kasamang Benito […]

Ang rebolusyonaryong lakas at punyagi ng Bagong Hukbong Bayan ay hindi magagapi at patuloy na sasagupa sa mapang-aping sistema tungo sa pambansa-demokratikong paglaya!
March 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Maalab na pagpupugay sa dakilang tagumpay ng Bagong Hukbong Bayan sa kanilang pagtuntong sa ika-54 na anibersaryo ng pagkakatatag. Kaisa ng rebolusyonaryong kilusang kababaihan ang sambayanan sa paggunita sa makasaysayang okasyong ito. Matayog na ang mga naiguhit na tagumpay ng BHB sa larangan ng digmang bayan. Huwaran ang BHB sa pandaigdigang kilusang gerilya dahil sa […]

Marso Otso: Pandaigidigang Araw ng Kababaihang Anakpawis
March 08, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Mainit na pagbati ang ipinapaabot ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) para sa lahat ng kababaihan ngayong Marso Otso, Pandaigdigang Araw ng Kababaihang Anakpawis! Sa kasalukuyang kalagayan na napakatindi ng pang-ekonomiyang krisis at higit na pinatitindi pa dahil sa walang habas na terorismo at pasismo ng estado, walang ibang susulingan ang kababaihan kundi ang […]

Pagratipika ng RCEP, higit na pahirap sa mamamayang Pilipino!
February 22, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Sa pagratipika kahapon ng Senado sa RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), lalong isinubo ng Rehimeng Marcos Jr. sa kagutuman at kahirapan ang mamamayang Pilipino, laluna ang mga magsasaka. Sa kabila ng pagtutol ng maraming sektor sa pagpapaloob ng Pilipinas sa RCEP, itinulak ng rehimen ang ratipikasyon upang umano’y makasabay sa mga lumalagong ekonomiya sa Asya […]

Ka Joma: A beacon of light and wellspring of inspiration
December 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Revolutionary women’s organization Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) pays our highest tribute to the life and struggle of a great proletarian teacher and treasured Filipino revolutionary Jose Maria Sison. Ka Joma is an inextinguisable beacon of light that will perpetually shine bright on generations upon generations of patriotic daughters and sons of the people, […]