Mataas nga pagsaludo, Nonoy Espina!

Ang Apolinario Gatmaitan Command nagapakig-unong sa kalisod kag kasubo sang pamilya, mga kaabyanan kag mga kabuhi nga natandog ni Jose Jaime Espina (bantugon sa hayu nga “Nonoy”), isa ka isganan nga dyornalista, sa iya pagtaliwan sadtong Hulyo 7, 2021.

Nagpangalagad bilang isa ka dyornalista sa malawig nga panahon kag nag-atubang sang nagkalain-lain nga pagpamahog kag paghinabot sang iya kabuhi sang mga ahente sang estado. Sa pihak sini nga kahimtangan nagpabilin nga maisog kag malig-on nga nagpadayon indi lang para mapaabot ang husto nga balita sa katawhan kabahin man ang balita nga nagatindog para sa kamatuoran kag ginahimuslan.

Sa pihak sang limitasyon sa ikaayong lawas, makapila ini ka beses nga nagkadto sa kabukiran agud lang makuha ang mga matuod nga mga hitabu sa paglapas sa tawhanon nga kinamatarung kag mapaggwa ang matuod nga kahimtangan sang pag-antos kag kabudlayan sang mga mangunguma sa kaumhan. Madamo man nga beses nga nagsulod siya sa kampo sang New People’s Army (NPA) agud makuha kag mahangpan ang ila nga ginapakig-away.

Indi malipatan sang pumuluyo ang pagkapursigido ni Nonoy sa pagpakig-away para sa interes sang pareho niya nga mga dyornalista kag medya sa kabilugan halin sa panahon sang diktadurang US-Marcos tubtob sa panahon sang US-Duterte nga rehimen. Isa ka malahalon nga legasiya ni Nonoy para sa mga masunod nga henerasyon sang mga dyornalista nga dapat ipadayon ang makahas nga pagpalapnag sang kamatuoran ilabi na ang pagtib-ong kag pagpakig-away para sa kahilwayan sa pagpahayag.

Ang Apolinario Gatmaitan Command nagahatag sang iya mataas nga pagsaludo sa isa ka maisog nga dyornalista nga nagapanindugan para sa interes sang mga ginapigos kag ginahimuslan nga pumuluyo.###

Mataas nga pagsaludo, Nonoy Espina!