Mensahe ng MGC – NPA ST sa mga tunay na makabayan at patriyotikong sundalo at pulis

Sa desperasyon ng rehimeng US-Duterte na makapanatili sa estado-poder habang kriminal na pinababayaan ang naghihirap na kalagayan ng mamamayan, ginagamit nito ang reaksyunaryong pwersa ng Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) at mga paramilitar sa marahas na pagsupil sa mga walang kalaban-laban, inaapi at pinagsasamantalahan upang malayang makapaghari ang malalaking burgesya-kumprador, malalaking panginoong maylupa, burukrata kapitalista at imperyalistang US. Pinagsisilbi sila bilang mga pribadong grupong pangseguridad ng mga naghaharing-uri laban sa mga karibal nito sa pulitika. Pinakamasahol ang paggamit ni Duterte sa AFP-PNP para labanan ang kanyang gera laban sa nakikibakang mamamayan. Sa likod ng gera kontra iligal na droga, gera kontra terorismo at todo-gera sa mga diumanong “terorista” at “kalaban ng lipunan” libu-libong mamamayan ang dinamay ni Duterte sa kanyang walang katuturang digma.

Ang pasismo ng estado ay ginagamit ni Duterte sa harap ng walang kaparis na krisis sa ekonomiya at pulitika ng lipunang Pilipino. Tumindi ang kahirapan dulot ng samu’t saring mga mapang-aping batas tulad ng National ID System at neoliberal na patakarang pang-ekonomiya tulad ng TRAIN Law, kontraktwalisasyon, National Land Use Act at iba pang anti-mamamayang batas na pinatutupad ng reaksyunaryong estado. Walang tigil ang pag-imbulog ng implasyon na nagresulta ng mataas na presyo ng mga batayang pangangilangan at serbisyong panlipunan.

Tuluyang inihiwalay ng rehimeng US-Duterte ang AFP-PNP sa sambayanang Pilipino. Patuloy silang nalalantad bilang mga mersenaryo at tagapagtanggol ng mga ganid at mapang-api na namamaslang ng mga maralita. Higit na lumala ang pasistang indoktrinasyon upang bulag na sumunod sa mga tiranikong hangarin ng rehimen.

Sa kabilang banda, ang mga sundalo at pulis, laluna ang mga karaniwan sa kanilang hanay ay hindi ligtas sa lumalalang krisis sa loob ng bansa. Karamihan sa kanila ay nagmula sa hanay ng uring manggagawa, magsasaka at mga petiburgesya at tulad nila ay pinagsasamantalahan ng bulok na estado. Bunga ng kahirapang dulot ng malubhang krisis sa ekonomiya at kawalan ng trabahong mapapasukan, naobliga ang karamihan sa kanila na pasukin ang pagsusundalo at pagpupulis. Sa kabila ng mga mapanlinlang na panunuhol ng rehimeng US-Duterte sa mamamayan, hindi maaatim ng isang tunay, makabayan at patriyotikong elemento sa AFP-PNP ang pagpapagamit sa pandarahas sa mamamayang Pilipino. Kaugnay nito, dapat yakapin ng mga sundalo at pulis ang patriyotismo at pagkamakabayan at maglingkod sa sambayanang Pilipino.

Kailangang itakwil at wasakin ang kolonyal at pasistang indoktrinasyong inukit at ipinunla sa kaisipan ng mga sundalo at pulis ng imperyalismong US at mga tuta nila sa Pilipinas tulad nina Lorenzana, Esperon at Año. Dapat maging mulat sila na labanan ang paggamit ng mga sakim na heneral at baliw nilang punong kumander na si Duterte sa kanilang hanay bilang mga instrumento ng pandarahas. Kung gayon, hindi nararapat na ibigay ang serbisyo ng mga sundalo at pulis sa isang tiraniko at papet na lider na tulad ni Duterte kundi sa malawak na mamamayan.

Mahaba ang kasaysayan ng rebolusyunaryong kabayanihan ng sambayanang Pilipino sa pakikibaka sa pananakop ng kolonyalismong Espanyol, imperyalistang Amerikano at pasistang Hapones na nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Dapat itong ipagpatuloy at tinatawagan ang mga makabayan at partiyotikong sundalo at pulis sa pagtatanggol sa pambansa at demokratikong interes ng mamamayang Pilipino laban.

Hinahamon ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog ang mga naliliwanagang sundalo at pulis na lumahok sa lumalakas na agos ng kilusan ng mamamayang naglalayong ibagsak ang anti-mamamayan, pasista at tiranikong rehimeng US-Duterte. Tungkulin ng mga tunay na makabayan at patriyotikong sundalo at pulis ang ipaglaban at ipagtanggol ang mga inaapi at pinagsasamantalahang uri sa bansa.

Makipagkaisa at sumuporta sa malawak na demokratikong kilusang magbabagsak sa rehimeng US-Duterte!
Ibagsak ang papet, pasista at asal diktador na si Duterte!
Mabuhay ang mga makabayang upisyal at kawal ng AFP at PNP!

Mensahe ng MGC – NPA ST sa mga tunay na makabayan at patriyotikong sundalo at pulis