Mensahe ng pakikiisa ng KAGUMA sa mga manggagawa sa Araw ng Paggawa

,

Ipinaaabot ng mga rebolusyonaryong guro at kawani sa sektor ng edukasyon sa ilalim ng Katipunan ng mga Gurong Makabayan (KAGUMA) ang pinakakamataas na pagpupugay sa mga manggagawa ng Pilipinas at ng daigdig ngayong pandaigdigang araw ng paggawa! Kung wala ang mga manggagawa, walang lilikha ng yaman ng bansa. Kinikilala ng KAGUMA ang nangungunang papel ng mga rebolusyonaryong manggagawa sa pagpapalaya ng mga uri mula sa sistema ng kapitalismo.

Malaon nang umiiral ang kapitalistang relasyon sa mga produksyon kung saan itinatali sa aliping sahuran ang mga manggagawa. Ang halaga ng sahod ay pondo lamang na ibinibigay sa kanila upang makabalik kinabukasan sa pagawaan at muling pigain para sa labis-labis na tubo ng mga kapitalista. Tinitiyak din ng mababang sahod na makalilikha ang mga manggagawa ng salinlahi na tulad niya ring uring manggagawa. Siklo ito ng pagsasamantala’t pang-aalipin dahil hindi kailanman layunin ng kapitalistang sistema na itaas ang antas ng pamumuhay ng mga manggagawa.

Pinakamatindi ang krisis sa kasalukuyan mula noong Great Depression, sa panahon ngayon lalong pipigain ng mga imperyalista ang mga papet nitong mga bansa tulad ng Pilipinas upang magkamal pa lalo ng tubo. Sa krisis ng monopolyo kapitalismo, naipon na naman sa iilan ang yaman ng mundo at hindi na naman umiikot ang ekonomiya dahil sa anarkistang katangian ng produksyon nito. Walang ibang lubhang nagdurusa sa sistemang ito kundi ang mga manggagawa. Nagsisimula na ang malawakang tanggalan sa mga pagawaan, sa mga industriya ng IT, transportasyon at iba pa. Lalong palalalain ang pleksibleng paggawa at kontraktwalisasyon sa sektor ng produksyon hanggang sa serbisyo.

Sa ganitong kalagayan, makatwiran ngayon higit kailanman ang paghingi ng nakabubuhay na sahod para sa lahat ng mga manggagawa at iba pang naghahanap-buhay dahil sa kasalukuyang busabos na kabuhayan. Makatwiran ang paglaban para sa regular na trabaho at maayos na kalagayan sa paggawa. Pagsasanay ang mga labang ito para sa mga manggagawa hanggang sa maunawaan nila ang kanilang dakilang tungkuling pabagsakin ang naghaharing sistema. Pagsasanay ang mga labang ito na iniaangat at idinidikit sa anti-pyudal at anti-imperyalistang laban upang maging mulat sa sariling uri ang mga manggagawa.

Kami sa KAGUMA sampu ng aming mga miyembro ay patuloy na makikiisa, makikipag-aralan at makikibaka kasama ang mga manggagawang Pilipino mula sa laban ng umento sa sahod hanggang sa paghawan ng lipunang kumakalinga sa lahat. Tutupdin namin ang oryentasyon ng aming sektor na maging guro sa hanay ng mamamayan lalo na sa hanay ng mga manggagawa’t magsasaka. Masigla naming isasagawa ang gawaing propaganda at edukasyon hinggil sa lipunan at rebolusyong Pilipino.

Patuloy na makikiisa at susuporta ang KAGUMA sa dakilang,
hamon sa mga proletaryo ng bansa at ng daigdig na itatag ang mga
sosyalistang mga bansa hanggang sa pagpawi ng mga uri.

Mabuhay ang mga manggagawa!

Kamatayan sa imperyalismo, Burukrata-Kapitalismo at Pyudalismo!

Mensahe ng pakikiisa ng KAGUMA sa mga manggagawa sa Araw ng Paggawa