Mensahe sang Pagpakig-isa sang Rebolusyonaryong Pwersa sa Panay sa Pagsaulog sang ika-53 Anibersaryo sang PKP

, , ,
Ang artikulo nga ini may salhin sa English

 

Gikan sa bug-os nga katapuan sang PKP, BHB, mga rebolusyonaryong organisasyong masa, mga abyan kag tagasuporta sang rebolusyon sang banwa sa rehiyon sang Panay, mainit nga pagtamyaw kag pagsaludo sa Partido Komunista ng Pilipinas – MLM para sa pagsaulog sang ika-53 nga tuig sang liwat nga pagkatukod sini sang Disyembre 26, 1968!

Sa adlaw nga ini ginahalad man naton ang pinakamataas nga pagpasidungog kag pagdayaw sa tanan nga rebolusyonaryong martir labi na ang 8 ka kaupod nga pulang hangaway nga napatay sa brutal nga pagpamomba sang AFP sa Brgy. Alimodias, Miag-ao, Iloilo sadtong Disyembre 1, 2021. Ang ila pagkabaganihan padayon nga magapadabdab sa aton balatyagon kag determinasyon nga isulong ang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas ano man ini kabudlay kag kapiot.

Isa sa walo nga napatay amo si Kaupod Joven “Ka Lex” Ceralvo, opisyal sang Regional Operations Command sang BHB sa Panay. Ginbomba sila gikan sa kahanginan sang kaaway bangud nahibal-an nila nga indi nila malutos sa isa ka patas nga inaway ang yunit ni Ka Lex. Napamatud-an ini sa mga madinalag-on nga taktikal nga opensiba nga ginpamunuan ni Ka Lex, kag bisan sa pila ka depensiba nga inaway sa diin ang nagaatake nga kaaway pa ang nag-agum sang mas madamo nga kaswalidad.

Antes ang pagpamomba, sadtong una nga tunga sang tuig 2021, sa kasagsagan sang ila combat operations, gin-ukay sang masobra 500 nga gintingob nga tropa sang 3ID PA kag PRO-6 ang larangang gerilya nanday Ka Lex sa tinutuyo nga kibunon kag dugmukon ang indi hamak mas gamay nga yunit sang BHB. Ginsundan ini sang pagpakat sang tropang RCSP sa naglab-ot 72 ka baryo nga sakop sang larangan. Ang mga atake nga ini maisog nga gin-atubang kag ginbatuan sang yunit nanday Ka Lex, nga suportado sang madamo nga mangunguma nga padayon ginaangutan kag ginabuligan sang BHB sa pihak sang terorista nga operasyong kombat kag RCSP sang 3ID PA kag PRO-6.

Ginakaugtan sang kaaway ang mga kaupod bangud sa padayon nga pagsulong sang rebolusyonaryo nga armado nga paghimakas. Nagsala ang kaaway sa pagpati sini nga madugmok sang ila mga bomba kag pasista nga pakugmat ang makigbato nga diwa sang mga pulang hangaway kag masang Panayanon nga nagahandum nga mahilway gikan sa malala nga pagpanghimulos kag pagpamigos. Samtang may pipila nga nagahugakom sang manggad kag nagapangawat sa kwarta sang pumuluyo sa tunga sang malala nga kaimulon sang kadam-an, samtang nagaluntad ang pagpang-ulipon sang ini nga pipila sa pumuluyo, magapabilin nga nagadaba-daba ang pagbato sang pumuluyo sa Panay kag sa bug-os nga pungsod.

Ang paggamit sang mga moderno nga kagamitan kag armas sang kaaway batuk sa mga nagahimakas nga pumuluyo indi mangin madinalag-on sa inaway bangud ang ila gyera indi makatarungan. Ginatampalas sini ang kinamatarung sang mga pumuluyo kag ginapilit kag ginapwersa sila nga magluhod sa kaaway paagi sa kahadlok kag terorismo.

Sa idalom sang ‘kontra-insurhensya’ nga programa sang rehimeng Duterte, bilyon-bilyon nga pundo halin sa balhas kag dugo sang mga pumuluyo ang ginakawat sang mga nagapamuno sa TF-ELCAC paagi sa pagpatuman sang puno sa kurapsyon nga pagpasurendir, e-clip kag barangay development program. Ginawaldas ang pondo sang banwa para sa pasismo, luho kag kurapsyon sang mga matag-as nga opisyal sang reaksyonaryo nga burukrasya, militar kag kapulisan sa tunga sang malala nga kaimulon sang malapad nga masa bangud sa kawawad-on sang trabaho, wala untat nga pagtaas sang presyo sang balaklunon kag pagbagsak sang mga palangabuhian kag magagmay nga negosyo. Hayagan nga ginainsulto sang kurakot nga mga burukrata kag heneral sa task force nga ini ang kaalam sang pumuluyo sa pagpilit nga masolbar ang kaimulon sang masa paagi sa paghuman sang pila ka metro nga kalsada, waiting shed, basketball court kag mga pakuno-kuno nga bulig kag serbisyo. Ang pagpakanubo, pagpang-insulto kag pagpangawat sang mga pasista nga ini ang pamat-ud nga ang TF-ELCAC kag rehimeng US-Duterte mapaslawan batuk sa rebolusyonaryo nga pagbato sang mgapumumuluyo. Makit-an, mabatyagan, ginakaugtan kag sigurado nga pamatukan sang masa ang mga padihot nga ini.

Indi masarangan nga punggan ukon waskon sang kalakasan, pagpamahog kag pagpaniplang sang kaaway ang malig-on nga angot sang PKP kag BHB sa malapad nga masang Pilipino. Ginasulong sang rebolusyonaryo nga pwersa ang matuod nga reporma sa duta, makatarungan nga sweldo, libre nga serbisyo sosyal kag patas nga mga kinamatarung nga madugay na nga ginahandum sang pumuluyong Pilipino apang pilit nga ginadingot kag mapintas nga ginalupig sang mga reaksyunaryong rehimen. Sa katapusan, mapamatud-an nga ang tinutuyo ni Rodrigo Duterte kag sang mga alipures sini sa AFP kag PNP nga tapuson sang rebolusyonaryong pwersa antes matapos ang iya termino ilusyon lang sang isa ka buang kag hubog sa gahum.

Napamatud-an sang Partido sa sulod sang 53 ka tuig ang malig-on nga ikasarang sa pagpamuno kag pagsulong sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa sa tunga sang pukpukan nga inaway, mga mapiot nga problema kag kabudlayan. Sa pihak sang halos isa ka tuig nga ginpasingki nga atake sang rehimen sa Panay, napabilin sang Partido, BHB, kag rebolusyonaryong masa sa kaumhan kag kasyudaran ang kabilogan nga pag-uswag kag maayo nga pagpamuno sang mga malig-on nga kadre sini. Ang kada tuig nga pagsaulog sang Anibersaryo sang Partido isa ka pagtipon sang mga dugang nga kinaalam, inagihan kag kusog para sa labi nga pagsulong sang rebolusyon. Mapag-on ang aton panindugan nga paagi sa ubay sang aton dungganon nga Partido maagum ang isa ka matuod nga mainuswagon nga pungsod sa palaabuton mientras nagapursige sa pagbato ang pumuluyo.

Mabuhay ang PKP-MLM!
Mabuhay ang pumuluyo nga nagahimakas!

 

Mensahe sang Pagpakig-isa sang Rebolusyonaryong Pwersa sa Panay sa Pagsaulog sang ika-53 Anibersaryo sang PKP