NDF-EV: Tapuson an balaud militar ni Duterte

Ini nga artikulo mayda han huba ha English

Ha okasyon han ika-49 nga anibersaryo han deklarasyon han balaud militar ha nasud, nananawagan an National Democratic Front-Eastern Visayas (NDF-EV) ha katawhan Pilipino nga ungbawan an terorismo han estado ngan pabagsakon an pinakagrabe nga diktador ha kasaysayan han Pilipinas ha pagkatawo ni Rodrigo Duterte.

“Bisan kun waray magdeklara han balaud militar, nahimo han rehimen Duterte nga maglista hin waray kapareho nga mga terorista nga pangatake ngan pasista nga rekord nga lahos kan Marcos ngan iba nga mga presidente,” sigon ha NDF-EV.

Waray kaawod nga nagbubuhos hin ura-ura kadako nga parte han pampubliko nga pondo an rehimen Duterte para ha iya pasista nga overkill kontra ha kagiusan han pag-ato han katawhan, ginpipinaura an iya mga paborito nga kakunsabo ha militar pinaagi han paggastos para ha kontra-rebolusyunaryo nga gerra ngan nagbubursa han pondo para ha iya elektoral nga ambisyon kabalyo han kaupayan han katawhan ha panahon han pankalibutan nga krisis ha kalibsugan ngan ekonomiya.

Ha yana, gin-imponer ni Duterte an pinakagrabe nga sitwasyon hin kawaray baratunon pinaagi han Anti-Terror Law, Executive Order 70, Memorandum Order 32, panred-tag han mga progresibo nga indibidwal ngan grupo, pag-ngaran nga “terorista” ha mga rebolusyunaryo nga pwersa, ngan iba pa nga pasista nga hinimuan.

Ha Eastern Visayas pa la, ginpapauranan han mga mersenaryo nga tropa ni Duterte hin bomba an mga baryo, gintatadtad ini hin bala, ngan ginhihimo ini nga garison (kampo militar) pinaagi han Retooled Community Support Program (RCSP). Gin-uungbawan han balaud militar ni Duterte an sibilyan nga otoridad diri la pinaagi han panmilitar nga kamadarahug kundi pinaagi han panarhug ngan panmatay ha mga upisyal han barangay. Ginbabansagan ni Duterte an mga biktima han kalamidad, progresibo nga organisasyon ngan party-list komo mga “komunista nga prente” ngan terorista agud tagan rason an pan-red tag ngan crackdown ha ira. Nagpapasarang hira hin buwa kontra ha mga buotan ngan makatawo nga non-government organizations tungod kay ginbubuksas hini an pagpasibaya ngan terorismo han estado ha mga komunidad.

Sering han NDF-EV: “Kinahanglan mag-aram ngan kumuha kita hin inspirasyon tikang ha aton kasaysayan. Nahimugso an diktaduryal nga paghahadi ni Marcos tikang ha pareho nga bagakolonyal ngan bagapyudal nga krisis nga nagpapabilin pa yana. Maano pa man, gintutudo ha aton han masirom nga panahon han balaud militar hadto nga akos perdihon an mga diktador. An istorikal nga hingaradtuan han puthaw-nga-kamot nga tiraniko nga paghahadi amo an natikadako nga kangalas han katawhan kontra ha sistema.”

“Yana nga adlaw, ginsasaludaran namon an ngatanan nga Pilipino nga umato, gintalumpigos, ngan namartir ha kamot han diktadura nga Marcos. Gin-oobligar han kasaysayan an ngatanan nga demokratiko nga pwersa nga konsolidahon an ira ranggo ngan pursigido nga atuhan an presente nga balaud militar. Kinahanglan ungbawan han katawhan an klima han kahadlok nga gin-imponer ha ira ngan iglansar an ngatanan nga porma han pakigbisog agud determinado nga atuhan an terorista nga paghahadi ni Duterte,” pagtatapos han NDF-EV.

NDF-EV: Tapuson an balaud militar ni Duterte