NDF-Negros: Ang pagpanghalughog sa mga pamalay ni Año’s nagapabaskog sa terorismo sang estado

Translation: English

 

Bangud wala na sang nahibaloan nga pamaagi paano hinabunan ang terorismo sang estado, nagdeklara ang rehimen US-Duterte nga magkondukta sang mga wala warrant – kag iligal – nga paghalughog sang panimalay gamit ang pandemya sang Covid-19. Pero ini, klaro nga kontra-insurhensya kag kontra-pumuluyo ang kinaiya.
Sa isa ka pahayag sa Martes, Hulyo 14, ang sekretaryo sang DILG nga si Eduardo Año gulpi nga gindeklara nga ang mga pwersa sang estado, upod sa mga representante sang LGU, ang magpamalay-balay para tsekyaron ang mga pasyente sang Covid-19 nga wala ukon indi lala ang sintomas, para ibalhin sila kung indi kuno intsakto ang pagkakwarantina nila sa ila nga puluy-an. Pero, limitado na lang ang mga pasilidad para sa kwarantina.
Una, indi trabaho sang mga armado kundi iya sang sektor sa ikaayong lawas ang pagtigayon sini nga mga tipo sang aksyon. Kinahanglan ipahanumdum kay Año nga ang militarista nga solusyon nagresulta sa pinakataas, pinaka-istrikto, kag pinakabrutal nga lockdown sa bilog nga kalibutan, kag ini wala nakapa-untat sa paglapta sa pandemya. Kwestyonable kon paano ma-determinar kag kon sin-o nga mga pasyente ang wala ukon indi malala nga simtoma. Indi man ini makabulig sa pumuluyo bangud nagadamo ang AFP-PNP nga naapektuhan sang Covid-19. Magluwas sa kakugmat, ila man ginanapalapta ang bayrus bangud sa sala kag palyado nga plano.
Pamilyar ini nga mga panghalughog nga wala sang search warrant, bangud nangin taktika ini sang AFP-PNP sadtong Oplan Tokhang, Oplan Sauron, iban nga mala-sempo nga operasyon, kag bisan subong sa pandemya nga nagresulta sang linibo ang napatay gamit ang ‘nagbato’ kag ‘NPA ako’ nga naratibo, kag ang pag-aresto sang linibo gamit ang pato-pato nga kaso (nga nagkadto man sa korapsyon sang mga kwarta pangpyansa). Pila ka adlaw antis man ma-implementar ang Terror Law, sigurado nga madamo nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarong ang magakatabo. Gina-abuso sang rehimen ang pandemya para maimposar ang tiranya sa bug-os nga pungsod, para mapabaskog ang terorismo sang estado.
Ang kinahanglan sang pungsod ang gilayon nga mass testing kag dugang nga pundo sa ospital kag sektor sa ikaayong lawas samtang nagakapuno ang mga ospital sang mga pasyente. Ang mga pondo kag nagadako nga utang nga gintalana para sa krisis sang Covid-19 kinahanglan gamiton sa pagsuporta kag pagmobilisa sa mga mamumugon sa ikaayong lawas sa lokalidad, upod ang mga nars, doktor, kag iban nga istap medikal. Ang militarista nga solusyon nakapalala lang sa pandemya kag sa krisis sosyo-ekonomiko bunga sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema. Kinahanglan mabinantayon ang masa sa mga sistematiko nga maniubra ni Duterte para ma-imposar ang iya diktadurya, magdemanda sang maki-pumuluyo kag syentipiko nga solusyon sang pandemya, kag malig-on nga pamatukan ang terorismo sang estado para mapalayas ang buang nga si Duterte sa Malacañang.

NDF-Negros: Ang pagpanghalughog sa mga pamalay ni Año’s nagapabaskog sa terorismo sang estado