Pagdula sang tanan nga porma sang paghimulos malab-ot lamang paagi sa demokratiko nga rebolusyon sang banwa

Pinakamataas nga pagsaludar ang ginahatag sang Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (KASAMA) – Negros sa ika-50 nga anibersaryo sang pagkatukod sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Sa pihak sang desperado nga kampanya sang rehimen US-Marcos II sa paglutos sang rebolusyonaryo nga kahublagan, halin pa sa nagbulos-bulos nga rehimen asta sa karon, padayun nga nagatindug kag nagabaskug ang NDFP sa sulod sa lima ka dekada.

Bug-os man nga ginatagaan sang mapula kag pinakamataas nga pagsaludar ang tanan nga mga rebolusyonaryo nga pwersa, Pulang hangaway, Pulang kumander kag ordinaryo nga masa nga naghalad sang kabuhi para sa pagsulong sang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon, amu man sa tanan nga mga rebolusyonaryo nga pwersa nga wala nagakataka nga magpadayon sa pihak sang mapiot nga sitwasyon kag mga sakripisyo.

Sa padayon nga pagsingki sang pangkalibutanon nga krisis pang-ekonomiya, ang sektor sang imol sa syudad kag malaproletaryado sa isla sang Negros padayon man nga naga-antus sa idalum sang rehimen US-Marcos II tungod sang wala untat nga pagsaka sang presyo sang mga balaklon, barato nga sweldo ukon wala sang trabaho, demolisyon sang mga pamalay, pribatisasyon sang tubig, kuryente kag transportasyon kag iban pa. Wala man nakaluwas ang mga imol sa syudad kag malaproletaryado sa peligro nga dala sang reklamasyon sa lain-lain nga bahin sa isla. Partikular sa Bacolod City, target ang sobra 1,000 ektaryas nga reklamasyon para sa pagpatindog sang internasyunal nga dungkaan agud maligwa ang pagtabok-tabok sang mga dumuluong nga negosyo, pugaon ang manggad sang pungsod, kag patyon ang mga imol sa syudad nga nasandig ang ilistaran kag pangabuhian sa baybayon.

Ang ini nga sitwasyon tuga sang neoliberal nga globalisasyon kon sa diin tinguha sang dumuluong nga monopolyo kapitalista nga ginapangunahan sang imperyalistang US nga ipabilin ang isa ka indi industriyalisado kag atrasado nga ekonomiya sa Pilipinas. Padayon ang pungsod nga magsandig sa mga imported nga produkto, gani ginatambak diri ang mga sarplas nga produkto halin sa gwa, samtang nagaprodyuser naman ini sang hilaw nga materyales kag mga semi-manupaktura nga panginahanglan sang mga dumuluong nga kapitalista idalum sa isa ka mapahimuslanon kag mapiguson nga kondisyon sang pangabudlay.

Repleksyon man ini sang isa ka malapyudal kag malakolonyal nga sistema nga padayon nga ginahimuslan ang hanay sang masang pigos lakip na ang mga imol sa syudad kag malaproletaryado. Ginapaabot nga samtang nagasingki ang krisis pangkalibutan, kapintas ang mangin sabat sang reaksyunaryo nga estado sa pumuluyong Pilipino kag wala na sang iban pa nga solusyon para batuan ang kapintas sini kundi ang pagsulong sa pungsodnon demokratikong rebolusyon sa giya sa teorya sang Marxismo-Leninismo-Maoismo.

Nagapati ang KASAMA-Negros nga paagi lamang sa ubos-kusog nga pagpamuklat, pag-organisa, kag pagmobilisa sa malapad nga masang ginhimuslan para sa demokratikong rebolusyon sang banwa sa pagpanguna sang Communist Party of the Philippines (CPP) upod ang New Peple’s Army (NPA) kag NDFP, malab-ot ang bulawanon nga handom para sa pungsod, nga amu ang pagdula sang tanan nga porma sang paghimulos.###

Pagdula sang tanan nga porma sang paghimulos malab-ot lamang paagi sa demokratiko nga rebolusyon sang banwa