Pakikiisa sa mga jeepney driver at iba pang transport worker

Sa mga jeepney driver at iba pang manggagawa sa transportasyon:

Kaisa ng sambayanang Pilipino at lahat ng rebolusyonaryong pwersa, ipinararating ng Communist Party of the Philippines (CPP) ang militanteng pagbati at pakikiisa sa inyong isang linggong transport strike at mga aksyong protesta para ipaglaban ang inyong kagalingan at mga karapatan. Sumasaludo kami sa inyong ipinamalas na pagkakaisa at determinasyong labanan ang mga atakeng neoliberal laban sa inyong kabuhayan.

Ang mga pagkilos ninyo sa mga darating na araw ay tiyak na aani ng mas malawak pang tagumpay at suporta ng taumbayan.

Tama lamang na puspusan ninyonng labanan ang anti-mahirap na Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP) na magbabawal sa pagpasada ng mga jeepney. Ang PUVMP ay itinutulak ng rehimeng Marcos sa ngalan ng interes ng malalaking burgesyang komprador at ng kasosyo nilang mga dayuhang kapitalistang suplayer ng mga sasakyan. Gusto nilang agawin ang kabuhayan ng mga jeepney driver at iba pang manggagawa at ganap na kontrolin at monopolyohin ang kita mula sa pampublikong transportasyon sa Pilipinas. Tutol rin dito ang manggagawa, estudyante, guro at mga karaniwang mga tao dahil ipagkakait nito sa kanila na makapamili ng murang transportasyon.

Walang pakialam ang rehimeng Marcos sa daan-daanlibong mawawalan ng kabuhayan sa ilalim ng PUVMP. Kaya marapat lamang na kayo ay nagkaisa at ipinakita ang inyong pagtutol. Ang inyong protesta na sinusuportahan ng malawak na sambayanan ang pinakamabisang paraan para hadlangan ang pagsagasa ni Marcos sa PUVMP. Nakikiisa kami sa pagbatikos sa Philippine National Police (PNP) at iba pang ahensya at pwersa ng estado na hadlangan ang mga kilos-protesta sa tangkang busalan ang inyong mga bibig at pigilan kayong sumigaw.

Itaas ninyo ang inyong militanteng diwa ng paglaban. Pag-ibayuhin ang inyong pagkakaisa at labanan ang gagawin ni Marcos at ng kanyang mga ahente na panghahati sa inyong hanay. Katulad na kayo’y sinusuportahan ng iba’t ibang sektor, suportahan din ninyo ang mga pakikibaka para ipagtanggol ang interes ng iba’t ibang demokratikong sektor ng sambayanang Pilipino.

Sama-samang labanan ang pagtaas ng presyo ng langis at ang pagkamal ng napakalaking tubo ng mga multinasyunal na kumpanya sa langis. Sama-samang isigaw ang hinihinging umento sa sahod at mas mababang presyo ng pagkain at mga bilihin, dagdag na badyet para sa serbisyong pangkalusugan at edukasyon, at iba pang serbisyong pampubliko.

Puspusang makibaka sa harap ng tumitinding krisis at paghihirap ng sambayanan dulot ng mga maka-dayuhan at anti-mamamayang patakarang neoliberal ng rehimeng Marcos.

Pakikiisa sa mga jeepney driver at iba pang transport worker