Pakikiisa sa Paggunita ng ika-32 taong masaker sa Mendiola, Uring Magsasaka, Wakasan ang Sistemang Pyudal

Nakikiisa ang Celso Minguez Command Bagong Hukbong Bayan-Sorsogon (CMC BHB-Sorsogon) sa paggunita nang mahigit tatlong dekada nang walang hustisya sa ika-32 taong pagmasaker sa mga magsasakang sinagot ng estado ng bala sa kanilang sigaw ng tunay na reporma sa lupa noong ika-22 ng Enero 1987.

Ang magsasaka ang isa sa pangunahing pwersa na nagpoprudyus ng pagkain ng mamamayang Pilipino sa kabila ng nakakukubang pagtatrabaho, atrasadong pagsasaka gamit ang mano-manong pagbubungkal ng lupa, umaasa sa ulan at kalabaw. Habang sila din ang pangunahing inaapi’t  pinagsasamantalahan ng mga ganid na panginoong maylupa. Pinaghaharian ng malalaking dayuhang kapitalistang may-ari ng mga plantasyon, tubuhan, palayan at niyugan.

Mula sa mga masaker ng Hacienda Luisita noong 2004, Kidapawan noong 2016, Lake Sebu noong December 2017 at kumakailan ang masaker sa Sagay 9 sa Hacienda Nene sa Negros Occcidental nitong Oktubre 2018, lahat sila ay mga magsasaka na tanging plakard lamang ang dala.

Patuloy pang dumadami ang bilang ng pinapaslang sa kanilang hanay ng rehimeng US-Duterte na dapat ay nagtataguyod ng kanilang interes.

Umaabot na sa mahigit 177 ang magsasakang pinapaslang sa ilalim ng rehimen ni Duterte. Sa Sorsogon, halos 99% na biktima ng pamamaslang ay mula sa uring magsasaka. Wala ni isa man ang nabigyan ng hustisya.

Wasto ang kanilang pagkilos na ipaglaban ang kanilang karapatan sa tunay na reporma sa lupa. Hinihikayat ang malawak na hanay ng mga magsasaka at iba pang demokratikong pwersa na ipagpatuloy ang kanilang paglaban na wakasan ang isang siglong sistemang malapyudal. Ito ay malaking balakid sa tunay na paglaya ng lipunan.

Iginagawad ng CMC BHB-Sorsogon ang pinakamataas na respeto sa lahat ng uring magsasaka at laluna yaong mga nagbuwis ng buhay sa hangarin na magkaroon ng tunay na reporma sa lupa. Binibigyang-pugay sila ng rebolusyonaryong kilusan sa kanilang mataas na diwang paglingkuran ang malawak na masang anakpawis kasama ang mga organisasyong masa, ang Pambansang Katipunan ng Magbubukid (PKM), na nagsisikap na buklurin ang uring magsasaka upang ilaban ang interes ng lahat ng uring pinagsasamantalahan, at maghangad na lumaya sa kamay ng imperyalismong US, panginoong maylupa at malalaking burukrata kapitalista na nagpapahirap sa malawak na masang anakpawis.

Pakikiisa sa Paggunita ng ika-32 taong masaker sa Mendiola, Uring Magsasaka, Wakasan ang Sistemang Pyudal