Pakyason sa BHB ang kinabuang ug dekadenteng gubat sa rehimeng US-Marcos

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipino

Daw nagdamgo’g buntag ang Armed Forces of the Philippines (AFP), ang National Task Force (NTF)-ELCAC ug ang National Security Council sa gipagawas nilang pamahayag kagahapon nga nagdayeg sa ilang kaugalingon sa giingon nilang “estratehikong pagkapildi” sa Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Bisan walay pamatuod, nagpagawas og kataw-anang mga pamahayag ang mga upisyal sa seguridad ug depensa ni Marcos nga nag-ingong “nabungkag” na ang tanan, gawas sa 14 ka “napahuyang” nga natarang gerilya sa BHB. Pangandoy lamang kini sa rehimeng US-Marcos. Usa kini ka desperadong paningkamot nga linglahon ang katawhan ug pahuyangon ang ilang kadasig sa pagsukol.

Halayo kaayo sa gustong mahitabo sa AFP ang kasamtangang kusog sa BHB ug ang lalum ug lapad nga suportang masa nga gitagamtam niini. Layo kaayo sa pagkabungkag ang mayorya sa mga natarang gerilya sa BHB sa 14 ka pangrehiyong kumand niini. Taliwala kini sa nasinating dinagkung kapildihan niadtong 2019-2022 tungod nag-una sa pangsulod nga mga kahuyangan ug kasaypanan, ug taliwala sa walay-puas ug bangis nga pagpangatake sa 70 ngadto sa 80 ka libong pasistang tropang militar ug pulis, wala pay labot ang mga pwersang paramilitar sukad 2017. Giusik-usikan sa reaksyunaryong armadong pwersa ang gatusan ka bilyong piso sa gibuhian niining di-matukib nga kabangis sa teroristang estado diha sa kabukiran.

Sa pagkatinuod, gihimakak sa kaugalingon nilang lihok ang mga deklarasyon kagahapon sa mga ahensya sa estado ni Marcos. Gidugangan ni Marcos ang badyet sa militar og halos 40% gikan sa ₱203.4 bilyon sa miaging tuig ngadto sa ₱282.7 bilyon karong tuiga, lakip na ang gidali-dali pagsal-ot nga ₱6.17 bilyon.

Ang dakung bahin sa pondo sa militar gigahin sa pagpalit ug pagmentinar sa mga jet fighter ug drone nga ginasuplay sa US ug ginagamit sa kinabuang ug dekadenteng gubat sa aerial bombing, pagpanganyon ug dinagkung operasyong militar sa kabukiran.

Taliwala sa balik-balik nga mga deklarasyon sa “paradigm shift” (o pag-usab og pokus) sa AFP, ang dakung mayorya sa mga batalyon niini nakadeploy pa gihapon batok sa BHB. Padayon nga nagalunsad ang mga pasistang tropa og kampanya sa terorismo sa estado batok sa masang mag-uuma, pagpamatay sa mga sibilyan ug pagtabon sa ilang mga krimen pinaagi sa pagpagawas nga mga manggugubat sa BHB ang ilang mga biktima.

Kung asa nakasinati og mga kapildihan ang mga yunit sa BHB, ang masang mag-uuma ug nasudnong minorya nakasinati usab sa nagkagrabeng mga porma sa pagpahimulos ug pagpangdaugdaug. Sa takuban sa paglunsad og mga operasyong “community support,” balaod militar ang tinuod nga gipahamtang sa AFP sa porma sa pagkontrol sa gawasnong paglihok sa mga lumulupyo, pagpahamtang og korpyu, ug pagpugong kanila sa pagtrabaho sa ilang mga umahan, pagbungkag sa ilang mga organisasyon, ug uban pang matang sa pagpanumpo, aron hawanan ang dalan sa agresibong pagsulod sa mga operasyong minahan, pagpalapad sa mga plantasyon, ekoturismo ug proyektong imprastruktura.

Sa mga lugar nga nabiyaan sa mga yunit sa BHB tungod sa tukmod sa mga panghitabo, gipaninguha sa mga kabus ug ubos-nga-hatungang masang mag-uuma ug mga mamumuong panguma ang pagbalik sa ilang minahal nga mga Pulang manggugubat.

Atubangan sa kalisud sa masang mag-uuma ubos sa pagharing militar, determinado ang mga yunit sa BHB nga bawion ang ilang kusog aron panalipdan ang katawhan, subling tukuron ang rebolusyonaryong baseng masa pinaagi sa tabang sa halapad nga masang mag-uuma nga ilunsad ang ilang mga pakigbisog batok sa pyudal ug semipyudal nga pagpahimulos, ug pagpaasdang sa armadong pakigbisog.

Ubos sa pagpangulo sa Partido Komunista ng Pilipinas, ang mga yunit sa BHB padayon nga nakabawi sa ilang barug sukad sa milabayng tuig. Gipamatud-an ang kahanas sa BHB sa mga maniobrang gerilya niini sa pagkatag ug pagbalhin-balhin sa ilang mga pwersa aron mogawas sa operasyong liyok ug focused military operations sa AFP, magpalapad sa bag-ong mga erya ug magpalapad sa nataran alang sa paglunsad sa gubat sa katawan.

Ang kalihukang pagtul-id nga gilunsad sa Komite Sentral niadtong Disyembre 26, 2023 naghatag og inspirasyon sa mga rebolusyonaryong manggugubat sa BHB aron patigbabawan ang tanang kalisud og mohimo og dinagkung pag-abante sa moabot nga katuigan. Sigurado nga kung unsa man ang nawala nga espasyo, mabakwi gihapon kini sa BHB sa pagtukod og mas dagkung baseng masa pinaagi sa pagpalapad sa walay kakapoy nga gimbuhatong masa ug pag-alagad sa panginahanglan sa katawhan.

Nagtunhay ang Bagong Hukbong Bayan aron makigbisog para iasdang ang pagsukol sa masang mag-uuma batok sa pyudal ug semipyudal nga pagpahimulos, panalipdan sila batok sa pagpangdaugdaug sa estado, ug pakigbisogan ang pangandoy sa katawahang Pilipino alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan. Determinado ang tanang Pulang kumander ug manggugubat sa BHB ug mga kadre sa Partido nga iasdang ang gubat sa katawhan, unsa man kadugay hangtud makab-ot ang hingpit nga kadaugan.

Pakyason sa BHB ang kinabuang ug dekadenteng gubat sa rehimeng US-Marcos