Panagutin at palayasin ang mapaminsalang kumpanya ng mina sa Masbate

,

Mariing kinukundena ng masang Masbatenyo at rebolusyonaryong kilusan sa Masbate ang kawalan ng aksyon ng LGU Masbate sa nagpapatuloy na pagmimina ng Filminera – Masbate Gold Project sa bayan ng Aroroy. Sa halip, binabalak ng mga lokal na upisyal kasabwat ang AFP at PNP sa dikta ng rehimeng US-Marcos na pahintulutan ang dayuhang kumpanyang Filminera na mag-opereyt at magmina pa sa mga bulubunduking bahagi sa bayan ng Mobo, Milagros at Uson.

Walang magandang idinulot ang pagmimina sa Masbate. Maliban sa marami ang napalayas at nawalan ng kabuhayan at lupang sakahan ay sinisira pa nito ang kalikasan. Naging patag ang mga bundok at kinakalbo ang dati nang manipis na kagubatan ng prubinsya. Dahil dito, mas madaling gumuho ang lupa sa tuwing may malalakas na pag-ulan, bagyo at lindol. Mapanganib naman sa kalusugan ang makailang ulit na pagkabulwang ng tailings pond ng minang Filminera laluna sa pagkalason ng mga lamang-dagat na kinakain ng mga tao.

Sa katunayan, walang ibang dahilan sa palagiang paghagupit ng red tide sa prubinsya kundi ang patuloy na pagmimina ng dayuhang kumpanyang Filminera. Dahil sa mga lasong itinatapon ng kumpanya sa dagat, maraming komunidad ng mangingisda ang nasa bingit na tuluyang mawalan ng kabuhayan.

Sa halip na bigyang-pansin at tugunan ang hinaing ng masang Masbatenyo, nagkakaisa ang mga lokal na upisyal, AFP at PNP maging ang DENR na pagtakpan ang panganib na dala ng patuloy na pagmimina sa prubinsya. Nag-uunahan pa nga na makakuha nang mas malalaking kickback o kurakot mula sa kumpanya ang mga ito.

Habang nasisira ang kabuhayan at kalikasan ay nililimas naman ng mga dayuhang kumpanya ng mina ang kayamanan sa buong bansa. Sa ilalim ng patakarang neoliberal, tiyak na patuloy at madadagdagan pa ang mga lugar na maging target sa pagmimina. Nangunguna dahilan ang pagsasabwatan ng mga lokal na burukrata-kalitalista at mga panginoong maylupa sa dikta ng kanilang among imperyalistang US sa pagdambong sa likas na yaman ng bansa.

Walang ibang kikilos upang ipagtanggol at maprotekhan ang bansang Pilipinas. Kailangan magkaisa ang mamamayang Pilipino upang mapanagot ang mapaminsalang mga dayuhang kumpanya ng mina.

Nananawagan ang JRC – BHB Masbate sa mamamayang Masbatenyo na makiisa sa mga organisasyong tunay na nagtataguyod sa kaligtasan at nangangalaga ng kalikasan. Ilantad at singilin ang AFP, PNP, mga lokal na upisyal at DENR sa pakikipagsabawatan sa dayuhang kumpanya para sa kurakot. Lahatang-panig na kumilos upang mapanagot at mapalayas sa Masbate ang dayuhang kumpanyang Filminera. Higit sa lahat, dapat patuloy na palakasin ng masang Masbatenyo ang kanilang pagsuporta sa armadong pakikibaka upang tuluyang maibagsak ang tatlong salot sa lipunang Pilipino.#

Panagutin at palayasin ang mapaminsalang kumpanya ng mina sa Masbate