Parangalan ang lahat ng mga bayani at martir ng rebolusyong Pilipino

Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaChinese

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa pagdaraos ng Linggo ng Paggunita at Pagpaparangal sa Mga Bayani at Martir ng Sambayanang Pilipino mula Abril 17 hanggang 24, na idineklara ng NDFP National Council bilang taunang paggunita.

Sa linggong ito, alalahanin natin ang lahat ng mga bayani at martir ng rebolusyong Pilipino sa higit limang dekada ng rebolusyonaryong pakikibaka para kamtin ang pambansang kalayaan at demokrasya.

Sa okasyong ito, ipinagkakaloob natin ang pinakamataas na pagkilala sa tagapangulong tagapagtatag ng Komite Sentral ng PKP na si Ka Jose Maria Sison (Amado Guerrero) na inialay ang halos anim na dekada ng kanyang buhay sa patriyotiko at demokratikong mithiin ng mamamayang Pilipino. Habampanahong mananatili ang kanyang rebolusyonaryong diwa at palagiang magsisilbing inspirasyon sa susunod na salinlahi ng mga rebolusyonaryong Pilipino.

Pinararangalan ng Partido ang lahat ng mga bayani at martir ng sambayanan, kabilang ang mga kasapi ng Komite Sentral, ang Kawanihan sa Pulitika at Komiteng Tagapagpaganap, gayundin ang mga kadre nito, mga Pulang mandirigma at aktibistang masa, na nag-alay ng pinakamataas na sakripisyo o namatay habang naglilingkod sa sambayanan at nakikibaka para sa pambansang demokrasya.

Hindi matitinag na mga bantayog ng pambansa-demokratikong rebolusyon ang mga martir ng sambayanang Pilipino. Ipinamalas nila ang hindi matatawarang kapasyahan na makibaka katuwang ng masang Pilipino laban sa imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo. Ibinibigay natin sa kanila ang pinakamataas na paggalang at pagsaludo!

Kasabay nito, pinupuri natin ang masang rebolusyonaryo, mga aktibista ng mga organisasyong masa, mga Pulang mandirigma, organisador at kadre ng Partido na patuloy na nagpupunyagi sa rebolusyonaryong landas sa kabila ng mga kahirapan at sakripisyo laluna sa harap ng umiigting na kampanya ng pasistamg terorismo na inuudyukan ng imperyalismong US.

Nananawagan ang PKP sa lahat ng mga komite nito, rebolusyonaryong organisasyong masa at mga yunit ng BHB na maglunsad ng mga aktibidad sa darating na mga araw para gunitain ang linggo ng pag-alaala. Maaaring ilunsad nang sikreto ang mga pulong at asembleya ng paggunita kung saan maaaring basahin ang mga parangal at pag-alaala sa ating mga bayani.

Ang sakripisyo ng ating mga bayani ay nagbunga sa anyo ng rebolusyonaryong kapangyarihang nakamit at naitatag sa buong bansa. Ang kapangyarihang ito ay nagmumula sa mamamayan. Malalim at malapad na itong nakaugat at patuloy pang lumalapad. Hindi kailanman ito magagapi maging sa harap ng walang-patid na mga kampanyang militar ng panunupil ng kaaway. Ang kapangyarihang ito ang kinabukasan ng mamamayang Pilipino.

Nananawagan ang Partido sa mamamayang Pilipino na ipagpatuloy ang kanilang matapang na pakikibaka laban sa paghahari ng lagim ng kaaway, at lumaban para kamtin ang hustisya para sa lahat ng mga biktima ng pasistang terorismo.

Hinawan ng ating mga bayani at martir ang landas tungo sa maaliwalas na bukas ng ating bansa. Gayunman, mahaba pa at mahirap ang daan tungo sa ganap na tagumpay. Puspos ng kanilang mga diwa, patuloy na magsusumikap at susulong ang sambayanang Pilipino.

Mabuhay ang mga bayani at martir ng sambayanang Pilipino!

Parangalan ang lahat ng mga bayani at martir ng rebolusyong Pilipino