Pasidunggan ang tanang mga bayani ug martir sa rebolusyong Pilipino

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipinoChinese

Ang Partido Komunista sa Pilipinas (PKP) ug ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) mikuyog sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa pagpahigayon sa Semana para sa Paghinumdum ug Pagpasidungog sa mga Bayani ug Martir sa Katawhang Pilipino sa Abril 17 hangtud 24, nga gideklara sa Nasudnong Konseho sa NDFP isip tinuig nga okasyon.

Sulod niini nga semana, atong hinumduman ang tanang mga bayani ug martir sa rebolusyong Pilipino sulod sa kapin lima ka dekada sa rebolusyonaryong pagsukol aron makab-ot ang nasudnong kagawasan ug demokrasya.

Sa maong okasyon, ihatag namo ang labing taas nga pasidungog kang CPP Central Committee founding chairperson Ka Jose Maria Sison (Amado Guerrero) nga mingpahinungod sa hapit unom ka dekada sa iyang kinabuhi ngadto sa patriyotiko ug demokratikong kawsa sa katawhang Pilipino. Ang iyang rebolusyonaryong diwa walay kamatayon ug walay katapusan nga magadasig sa sumusunod nga henerasyon sa mga rebolusyonaryong Pilipino.

Ang Partido naghatag og pasidungog sa tanang bayani ug martir sa katawhan, lakip na ang mga myembro sa Komite Sentral, sa iyang Political Bureau ug Komiteng Tigpatuman, ingon man sa mga kadre, Pulang manggugubat ug masang aktibista nga minghatag sa kinatas-ang sakripisyo o namatay samtang nag-alagad sa katawhan ug nakig-away para sa nasudnon-demokratikong kawsa.

Ang mga martir sa katawhang Pilipino mga malig-on nga balwarte sa nasudnon-demokratikong rebolusyon. Nagpakita sila og dili mabuntog nga determinasyon sa pakigbisog kuyog ang masang Pilipino batok sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata kapitalismo. Among ihatag ang labing taas nga pagtahod ug pagsaludo kanila!

Sa susamang panahon, among himayaon ang mga rebolusyonaryong masa, ang mga aktibista sa mga organisasyong masa, mga Pulang manggugubat, mga organisador ug mga kadre sa Partido nga nagpadayon nga nilahutay sa rebolusyonaryong dalan bisan pa man sa mga kalisdanan ug sakripisyo ilabi na sa nagkagrabeng kampanya sa pasistang terorismo nga gipasiugdahan sa imperyalismong US.

Ang PKP nanawagan sa tanang mga komite, mga organisasyong masa ug mga yunit sa NPA para sa paglunsad og mga aktibidad sa mga mosunod nga adlaw para sa pagsaulog niining semana sa paghinumdum. Ang mga memoryal nga tigum ug mga asembliya mahimong ipahigayon nga sekreto sa diin mabasa ang mga pasidungog ug paghinumdum sa atong mga bayani.

Ang sakripisyo sa atong mga bayani nahimong mapuslanon sa porma sa rebolusyonaryong gahum nga nakab-ot ug na-establisar sa tibuok nasud. Kini nga gahum nagagikan sa katawhan. Nakagamot kini og lawom ug lapad ug padayon nga nagdaku. Dili kini mapildi bisan pa sa atubangan sa walay hunong nga kampanya sa pagpanumpo sa kaaway. Kini nga gahum mao ang kaugmaon sa katawhang Pilipino.

Ang Partido nanawagan sa katawhang Pilipino sa pagpadayon sa ilang maisugon nga pagsukol sa terorismong paghari sa kaaway, ug pagpakig-away aron makab-ot ang hustisya para sa tanang biktima sa pasistang terorismo.

Ang atong mga bayani ug martir maoy naghawan sa dalan padulong sa mahayag nga kaugmaon sa nasud. Sa gihapon, ang dalan padulong sa katapusang kadaugan nagpabilin nga taas ug lisud. Napuno sa ilang diwa, ang katawhang Pilipino magpadayon nga molahutay ug mouswag.

Mabuhi ang mga bayani ug martir sa katawhang Pilipino!

Pasidunggan ang tanang mga bayani ug martir sa rebolusyong Pilipino