Pinakataas nga pasidungog kang Kaubang Jose Ma. Sison

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipinoChinese

Bantugang komunistang intelektwal, lider, magtutudlo ug giya sa proletaryong Pilipino ug iwag sa internasyunal nga kalihukang komunista.

 

Resolusyon sa Ikaduhang Kongreso sa Partido Komunista ng Pilipinas
November 7, 2016

Gihatag sa Ikaduhang Kongreso sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang lalum nga utang-kabubut-on ug kinasingkasing nga pagpasalamat kang Kaubang Jose Ma. Sison tungod sa iyang dakung kontribusyon sa rebolusyong Pilipino isip nangulo sa pagtukod sa Partido, sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug tigpasiugda sa Demokratikong Gubyerno sa Katawhan sa Pilipinas.

Si Ka Joma usa ka talagsaong Marxista-Leninista-Maoista ug walay kakapuy nga rebolusyonaryong manggugubat. Iyang gidapat ang materyalismong dialektiko ug istoriko aron ibutyag ang batakang kinaiya sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema sa katilingbang Pilipino. Iyang giduso ang makuting pagtuki sa hut-ong nga nagyagyag sa himalatyon, mapahimuslanon ug madaugdaugong paghari sa dagkung burgesya-kumprador ug dagkung agalong yutaan nga nakigkunsabo sa imperyalismong US.
Iyang gigambalay ang programa alang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan isip hinanaling pagpangandam sa sosyalistang rebolusyon. Kanunay siyang naglantaw sa katapusang laraw sa komunismo.

Si Ka Joma usa ka rebolusyonaryong giya. Sa iyang pagkabatan-on, miapil siya sa mga pederasyon sa mga mamumuo ug mitabang sa pag-organisa sa mga unyon. Gitukod ni Ka Joma ang SCAUP (Student Cultural Association of the University of the Philippines) niadtong 1959 aron pasiugdahan ang nasudnong demokrasya ug Marxismo-Leninismo ug ilunsad ang ideolohiya ug kulturanhong pakigbisog batok sa mga religio-sectarian ug anti-komunistang pwersa sa mga estudyanteng intelektwal. Duyog sa mga kaubang proletaryong rebolusyonaryo, gisugdan niya ang mga miting pagtuon aron basahon ug hisgutan ang mga klasikong Marxista-Leninistang mga sinulat.

Ubos sa liderato ni Ka Joma, nag-organisa ang SCAUP og lihok protesta niadtong Marso 1961 batok sa witchhunt sa Committee on Anti-Filipino Activities sa kongreso nga nagtarget sa mga magtutudlo sa UP nga giakusahanng nagsulat ug nagmantala sa Marxistang materyales nga supak sa Anti-Subversion Law. Mokabat sa 5,000 ka estudyante ang misalmot sa unang demonstrasyon nga adunay anti-imperyalista ug anti-pyudal nga kinaiya sukad kapin napulo ka tuig ang milabay. Tungod niini, si Ka Joma nahimong target sa reaksyunaryong kabangis ug nakaluwas sa mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Wala makugang, siya ug ang SCAUP nagpadayon sa paglunsad og mga protesta batok sa Laurel-Langley Agreement ug sa Military Bases Agreement ug uban pang isyu sama sa reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon, katungod sa mga mamumuo, kagawasang sibil ug pulitikal ug pakighiusa sa ubang katawhan batok sa mga agresyon sa US hangtud sa 1964.

Siya ug uban pang proletaryong rebolusyonaryo miapil sa kadugayan sa karaang giusang Sosyalista ug Partido Komunista niadtong 1961. Agig pag-ila sa iyang komunista ug pagkamadasigon, gitahasan siya nga mangulo sa youth bureau (buro sa kabatan-onan) sa karaang Partido ug gitudlo isip myembro sa executive committee. Gisugdan niya ang mga miting aron tun-an ang klasikong mga sinulat nilang Marx, Lenin, Mao ug uban pang bantugang mga komunistang tighunahuna nga naghagit sa mga dili maayong kahimtang sa karaang Partido.

Iyang gitukod ang Kabataang Makabayan (KM) niadtong Nobyembre 1964 ug nanguna sa pagpalambo niini isip usa sa labing importanteng organisasyon sa kabatan-onan sa kasaysayan sa Pilipinas. Isip tsirman sa KM, ug isip batan-ong propesor ug militante, milibot siya sa mga kampus ug namulong atubangan sa mga estudyante ingonman sa mga batan-ong propesyunal aron ipatuhop ang kapanginahanglan sa paglunsad og nasudnong demokratikong rebolusyon. Ang iyang mga pakigpulong nga gihugpong sa bolyum nga Struggle for National Democracy (SND) nagsilbing usa sa mga sukaranan sa nasudnon demokratikong kalihukang propaganda. Ang KM sa kadugayan mao ang nanguna ug uyok sa dagkung mga demonstrasyon sa hinapos sa dekada 1960 hangtud sa deklarasyon sa balaod militar niadtong 1972.

Isip usa sa mga lider sa karaang partido, giandam ni Ka Joma ang usa ka pulitikanhong taho nga nagbutyag ug nagsalikway sa rebisyunismo ug oportunismo sa sunodsunod nga liderato sa Lava ingonman sa mga sayop sa adbenturismong militar ug kapitulasyon sa Taruc-Sumulong gang sa karaang hukbong mapaglaya ng bayan. Nadunot ang karaang partido isip usa ka hingpit nga rebisyunistang partido.

Taliwala sa paningkamot ni Ka Joma, ang karaang partido napamatud-ang dili na makabangon gikan sa rebisyunistang kamatayon niini. Ang mga gangster sa karaang partido nagsulay sa iyang kinabuhi aron puohon ang rebolusyonaryong paghibalik sa proletaryadong Pilipino.

Isip Amado Guerrero, gipangunahan ni Ka Joma ang subling pagtukod sa Partido Komunista ng Pilipinas sa teoretikal nga pundasyon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo. Giandam niya ang konstitusyon sa Partido, ang Programa alang sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan ug ang dokumentong Tul-iron ang mga Kasaypanan ug Subling Tukuron ang Partido ug nangulo sa Kongreso sa Pagtukod Pag-usab nga gipahigayon sa Alaminos, Pangasinan niadtong Disyembre 26, 1968. Niadtong 1969, iyang gisulat ang Katilingban ug Rebolusyong Pilipino nga naghulagway sa kasaysayan sa katawhang Pilipino, nag-analisa sa semikolonyal ug semipyudal nga kinaiya sa katilingbang Pilipino ug nagtin-aw sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Giandam niya ang Batakang Lagda sa Bagong Hukbong Bayan ug ang Deklarasyon sa Bagong Hukbong Bayan ug gidumalahan ang Tigum sa mga Pulang kumander ug manggugubat aron tukuron ang Bagong Hukbong Bayan niadtong Marso 29, 1969.

Gipangulohan niya ang Partido sa sayong yugto sa pagtubo niini. Gisulat niya ang Organizational Guide and Outline of Reports (Giya sa Organisasyon ug Gambalay sa mga Taho) niadtong Abril 1971 ug ang Revolutionary Guide to Land Reform (Rebolusyonaryong Giya sa Reporma sa Yuta) niadtong Septyembre 1972 nga parehong nagsilbi aron dumalahan ang gimbuhaton sa pagtukod sa mga organisasyong masa, mga organo sa pulitikanhong gahum, mga yunit sa hukbong bayan ug sa Partido, ingonman sa pagpalihok sa mga mag-uuma sa paglunsad og agraryong rebolusyon. Gisulat niya ang Preliminary Report on Northern Luzon (Pasiunang Taho Northern Luzon) kaniadtong Agosto 1970 nga nagsilbing gambalay sa gimbuhaton sa ubang mga komite sa rehiyon.

Samtang gidumalahan ang pagpalambo ug pagbansay sa Bagong Hukbong Bayan gikan sa unang base niini sa Central Luzon ngadto sa kalasangan sa Isabel, Cagayan Valley, gigiyahan usab niya ang mga kabatan-onang aktibista sa paglunsad og mga pangmasang pakigbisog sa Metro Manila batok sa diktaduryang US-Marcos.

Si Ka Joma kanunay anaa sa unahan sa rebolusyonaryong panag-alsa sa kalihukang estudyante ug mamumuo niadtong 1970 ug 1971. Milanog sa Manila ug uban pang syudad ang pangalan ni Amado Guerrero uban sa panawagang mosalmot sa gubat sa katawhan sa kabanikanhan.

Paspas nga milipang ang PKP sa unang pipila ka tuig ilalum sa pagpangulo ni Ka Joma. Gitukod sa Partido ang iyang kaugalingon sa tibuok nasud ug gipangulohan ang nasudnong pag-asdang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog. Personal niyang gidumalahan ang pulitikanhon ug militar nga pagbansay sa mga kadre sa Partido ug mga kumander sa BHB sa lasangong rehiyon sa Isabela kung asa sila gi-deploy sa ubang mga rehiyon.

Niadtong 1971, siya ang nangulo sa Komite Sentral ug gipresenta ang Summing-Up Our Experiences After Three Years (1968-1971) o Pagsumada sa Atong Mga Kasinatian Human sa Tulo ka Tuig. Iyang giandam niadtong 1974 ang Partikular nga Kinaiya sa Atong Gubat sa Katawhan nga awtoritatibong naglatid sa estratehiya ug taktika sa paglunsad sa gubat sa katawhan sa Pilipinas. Pagka 1975, iyang gisulat ang Our Urgent Tasks (Ang Atong Hinanaling mga Tahas), nga naglangkub sa report ug programa sa aksyon sa Komite Sentral. Nagsilbi siyang editor-in-chief (pangulo sa mantalaan) sa Ang Bayan sa unang mga tuig sa pagmantala niini.

Sa tago nga kalihukan, padayong gigiyahan ni Ka Joma ang Partido ug BHB sa paglambo niini ilalum sa bangis nga balaod militar sa pasistang rehimen sa diktaduryang Marcos. Nagpagawas siya og mga advisory (tambag) sa mga tago nga kadre sa Partido ug mga aktibistang masa. Nadasig sa nagsilaob nga gubat sa katawhan sa kabanikanhan, gihagit nila ang pasistang makinarya ug nagpatuman sa mga paningkamot sa pag-organisa sa mga estudyante ug mamumuo.

Ang unang welga sa mga mamumuo miulbo niadtong 1975 sa wala pa ang paglambo sa kalihukang mamumuo. Gilunsad ang dagkung mga demonstrasyon sa mga estudyante batok sa pagtaas sa mga bayronon sa eskwelahan ug sa pagkadaut sa sistema sa edukasyon sukad 1977 pataas, nga hingpit nga mibungkag sa kalisang sa balaod militar.

Padayong gipangulohan ni Ka Joma ang nasudnong pagpakaylap sa Partido hangtud sa 1977 dihang siya ug ang iyang asawa nga si Julie gidakop sa mga irong-buang sa diktaduryang Marcos samtang nagbyahe gikan sa usa ka sonang gerilya ngadto sa lain. Gipresenta siya sa AFP kang Marcos isip tropeyo. Gipriso siya, gipailalum sa grabeng tortyur, gibalhog sa solitary confinement sulod sa kapin lima ka tuig nga naputol lamang dihang nagkuyog na sila ni Julie sa prisohan niadtong 1980-1981, ug sa ulahi partial solitary confinement uban sa usa o duha pa ka political prisoner gikan sa 1982-1985.

Samtang anaa sa prisohan, napadayon ni Ka Joma ang kontak sa liderato sa Partido ug mga rebolusyonaryong pwersa sa gawas pinaagi sa tago nga komunikasyon. Sa pagtinabangay nila ni Ka Julie, asawa ug kauban ni Ka Joma, nakamugna silag importanteng mga sulat ug mga tambag. Niadtong 1983, gimantala ni Ka Julie ang artikulong JMS On the Mode of Production (JMS Mahitungod sa Moda sa Produksyon) nga nagsilbing teoretikal nga pagpatino ug pagpatin-aw sa kinaiya sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema sa katilingban aron isalikway ang kalibog nga dala sa mga pangangkon sa industriyalisasyon sa diktaduryang US-Marcos. Gikontra niini ang mga pangangkon nga gihimo sa mga nagpakaaron-ingnong sosyalista nga nanghingusog nga ang Pilipinas nahimong usa ka nag-uswag nga kapitalistang nasud ubos sa pasistang diktadurya.

Usa ka gamhanang pag-ulbo sa anti-pasistang kalihukang masa human sa pagpatay sa nag-unang kaaway ni Marcos nga si Benigno Aquino niadtong 1983. Gipasiugdahan kini sa kalihukang mamumuo ug estudyante nga nakalunsad og mga demonstrasyon nga gisalmutan sa 50,000 o labaw pa gikan sa ulahing bahin sa dekada 1970 ug sayong bahin sa dekada 1980. Niadtong 1984, gipagula ni Ka Joma ang dokumentong On the Losing Course of the AFP ubos sa alyas nga Patnubay Liwanag aron sa pagtimbang-timbang sa balanse sa mga pwersa ug sa pagsenyas sa o pagtay-og sa Pentagon aron palagputon si Marcos, nga nagresulta sa pagkabahinbahin sa AFP. Niadtong Setyembre 1984, miuyon ang Pentagon sa pormulang Armacost ug nakahukum nga moapil sa Departamento sa Estado sa US ug uban pang ahensya sa US sa pagpahagbong kaniya. Sa sayong bahin sa 1985 gipirmahan ni Reagan ang National Security Directive nga adunay tinong plano aron tangtangon si Marcos.

Gipanghingusog usab ni Ka Joma ang panginahanglang pahuyangon ang reaksyunaryong armadong kusog sa kabanikanhan ug palapdon ang hukbong bayan ngadto sa minimum nga 25,000 ka riple ug usa ka platung gerilya kada munisipyo isip konstruktibong pagsaway sa planong maglunsad og “estratehikong kontra-opensiba.”

Ang anti-pasistang pag-alsa misangko sa pag-alsa sa katawhan nga gisuportahan sa rebelyong militar sa mga elemento sa reaksyunaryong AFP. Ang malahutayon ug lig-ong liderato sa Partido sa anti-pasistang kalihukan ug rebolusyonaryong armadong pakigbisog nakamugna og paborableng kundisyon nga mitultol sa pagpukan sa diktaduryang US-Marcos niadtong 1986. Bisan sa kusganong pagsupak sa US ug sa reaksyunaryong establisemento sa depensa, napugos ang rehimeng Aquino nga ablihan ang gikasilagang mga ganghaan sa mga bartolina ni Marcos nga naglingkawas kang Ka Joma.

Wala siya mag-usik og panahon sa pagpadayon sa rebolusyonaryong buluhaton. Sa pila ka bulan, naglunsad siya og usa ka mayor nga serye sa lektyur aron iduso ang usa ka kritikal nga pagtuki sa hut-ong sa rehimeng Corazon Aquino ug ibutyag kini isip representante sa nagharing dagkung burgesya-kumprador ug agalong yutaan. Ang serye sa mga lektyur nga gitibuuk sa Philippine Crisis and Revolution misupak sa “political spectrum” nga pagtuki sa mga populistang naghulagway sa rehimeng Aquino isip burges nga liberal nga rehimen aron hulhugan ang mga rebolusyonaryong pwersa sa dalan sa makihut-ong nga kolaborasyon ug kapitulasyon.

Kini nga mga populista ingonman ang uban pang mga mangingilad naglunsad og kampanya aron dauton ang batakang pagtuki sa mga hut-ong ug sistema sa produksyon sa Pilipinas para hatagag rason ang nagkaguliyang nga konsepto sa estratehikong kontra-opensiba nga naghandum nga ang gubat sa katawhan mahimong molukso ngadto sa estratehikong kadaugan nga laktawan ang tinuod nga dagan sa kasaysayan. Pipila ka yaweng mga lider sa Partido ug mga rebolusyonaryong pwersa ang nadani sa makadaut-sa kaugalingon nga dalan sa insureksyunismo ug ahat nga regularisasyon ug adbenturismong militar. Nagresulta kini og grabe ug halos makamatay nga kapildihan sa Partido ug BHB, ingonman sa kalihukang masa sa kasyudaran.

Human pugos nga magkadistyero niadtong 1987 tungod sa pagkansela sa rehimeng Aquino sa iyang pasaporte ug mga papeles sa pagbiyahe, si Ka Joma nangayo og pulitikanhong asylum sa The Netherlands samtang nag-naglibot sa daghang mga nasud aron maghatag og pakigpulong. Sa kadugayan mipuyo siya sa Utrecht ug nagtrabaho kuyog ang ubang mga kauban sa internasyunal nga upisina sa National Democratic Front. Bisan liboan ka milya ang gilay-on gikan sa Pilipinas, nagpadayon siya sa pagmintina sa hugot nga kontak sa mga lider sa Partido sa nasud ug naghatag ug tambag ug giya aron matabangan sila sa ilang buluhaton.

Nagsilbi si Ka Joma isip usa sa lig-ong tigpasiugda sa Ikaduhang Batugang Kalihukang Pagtul-id nga gilunsad sa Ika-10 nga Plenum sa Komite Sentral sa PKP niadtong 1992. Aktibong gitinguha sa liderato sa Partido ang teoretikal nga pagsabot ug pagtuki ni Ka Joma. Sa pag-andam sa yaweng dokumentong Reaffirm Our Basic Principles and Rectify Errors (Subling Palig-onon ang Atong mga Batakang Prinsipyo ug Tul-iron ang mga Kasaypanan), nagdangup ang pamunuan sa Partido kang Ka Joma ug sa mga dokumento sa pagtukod sa Partido nga iyang gisulat. Sa bug-os nga suporta ni Ka Joma, ang kampanyang pagtul-id sa 1992-1998 naghiusa ug nagpalig-on sa Partido ngadto sa mas taas nga ang-ang.

Daku usab ang papel ni Ka Joma sa pagsulat sa Stand for Socialism Against Modern Revisionism (Mobarog alang sa Sosyalismo Batok Sa Modernong Rebisyunismo) nga nagdan-ag sa dalan sa sosyalistang rebolusyon atol sa mangitngit nga mga takna sa hingpit nga paghibalik sa kapitalismo sa Unyon Sobyet niadtong 1990 nga gipasigarbo sa monopolyong burgesyang mass media isip kapildihan sa sosyalismo, usa ka pagpanghimakak sa komunismo, ug ang “katapusan sa kasaysayan” ug katapusang kadaugan sa kapitalistang sistema.

Timaan sa hait nga Maoistang pagsaway ni Ka Joma sa modernong rebisyunismo, mipresenta ang sinulat og tin-aw nga makasaysayanong pagsabot sa proseso sa kapitalistang paghibalik sa USSR gikan sa 1956 pataas. Nagsilbi kining yawe sa pagsabot nga buhi sa sosyalismo ug sa pagdasig sa proletaryadong Pilipino sa pagpadayon sa duha ka yugto nga rebolusyon ug sa proletaryong internasyunal nga iasdang ang sosyalistang kawsa.

Ang pagbase ni Ka Joma sa Utrecht nahimong sentro sa pulitika sa internasyunal nga komunista ug anti-imperyalistang pagsukol ug kalihukan. Iyang gipatuman ang importanteng papel sa selebrasyon sa sentenaryo ni Mao Zedong niadtong 1993 nga nagsilbing lagsik nga kampanya sa ideolohiya aron subling palig-onon ang Marxista-Leninistang mga panglantaw ug isangyaw ang Maoismo isip ikatulong makasaysayanong paglambo sa Marxismo-Leninismo.

Hangtud sa sayong bahin sa 2000, nanguna usab siya sa pagtukod sa International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organizations (ICMLPO) nga nagsilbing sentro sa pag-inambitay sa ideolohiya ug praktika sa mga partido komunista ug mga mamumuo nga nagbarog alang sa sosyalismo ug misupak modernong rebisyunismo. Naghatag siya og bililhong mga panglantaw ug praktikal nga tabang sa daghang partido komunista gikan sa Asya hangtud sa Europa ug sa Amerika.

Sa miaging dekada, gipangulohan niya ang International League of People’s Struggles o ang ILPS nga nagsilbing sentro sa koordinasyon sa mga kalihukang anti-imperyalista sa tibuuk kalibutan. Gisulat niya ang papel nga “On imperialist globalization” o “Mahitungod sa imperyalistang globalisasyon” niadtong 1997 nga nagklaro nga ang proletaryado magpabilin sa panahon sa imperyalismo ug sosyalistang rebolusyon.

Tungod sa iyang tahas sa paggiya sa pag-asdang sa internasyunal nga anti-imperyalistang pakigbisog, si Ka Joma gitarget sa imperyalismong US. Nalakip siya sa listahan sa US sa mga “foreign terrorists,” kauban ang PKP ug BHB. Sa 68 nga pangedaron, gidakop siya niadtong 2007 sa Dutch police ug gipriso sulod sa kapin 15 ka adlaw.

Sukad niadtong 1992, uban sa NDFP Negotiating Panel, maayo usab nga girepresentahan ni Ka Joma ang interes sa katawhang Pilipino ug rebolusyonaryong kalihukan sa negosasyong kalinaw uban sa nagsunudsunud nga mga representante sa Gubyerno sa Republika sa Pilipinas (GRP). Gitudlo siya isip Chief Political Consultant sa NDFP Negotiating Panel ug hanas nga nagiyahan ang pakignegosasyon sa GRP sa miaging 25 ka tuig.

Sa milabayng pipila ka tuig, padayong naghatag og bililhong pagsabot si Ka Joma sa lokal nga krisis ug sa sitwasyon sa mga rebolusyonaryong pwersa. Nagpadayon siya sa paghatag og tambag sa Partido ug sa mga rebolusyonaryong pwersa sa Pilipinas sa pagsulbad sa mga problema sa pag-asdang sa rebolusyon ngadto sa bag-o ug mas taas nga yugto.

Gilatag niya ang kritikal nga pagtuki sa obhetibong kahimtang sa kalibutan. Iyang giduso ang Marxista-Leninistang pagsaway sa kapitalistang krisis sa sobrang produksyon nga anaa sa sukaranan sa internasyunal nga krisis sa pinansya ug sa malungtarong depresyon nga miguba sa pangkalibutang sistemang kapitalista. Iyang gipamatud-an pag-usab nga kita anaa pa sa makasaysayanong yugto sa imperyalismo, ang katapusang krisis nga yugto sa kapitalismo.

Si Ka Joma ang tigdala sa sulo sa internasyunal nga kalihukang komunista. Sa mangitngit nga yugto sa kapitalistang paghibalik, iyang gipadayon ang pagdilaab sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug gidasig ang proletaryado nga pahimuslan ang kalibutanong krisis sa kapitalismo, paglahutay sa dalan sa sosyalismo ug komunismo ug dad-on ang internasyunal nga komunistang rebolusyon ngadto sa usa ka bag-ong kapitulo sa kausaban ug kalambuan.

Mga Resolusyon:

Ang Ikaduhang Kongreso sa Partido Komunista ng Pilipinas nakahukum nga hatagag labing taas nga pasidungog si Kaubang Jose Ma. Sison, bantugang komunistang tighunahuna, lider, magtutudlo ug giya sa proletaryadong Pilipino ug tigdala sa sulo sa internasyunal nga kalihukang komunista.

1. Isip pag-ila sa dakung kontribusyon ni Ka Joma sa rebolusyon sa Pilipinas ug sa internasyunal nga kalihukan sa mga mamumuo, ang Ikaduha nga Kongreso dugang nga nakahukum: 1. nga imatuto ang Komite Sentral nga padayong kaplagon ang mga ideya ug tambag ni Ka Joma sa nagkalain-laing aspeto sa gimbuhaton sa Partido sa natad sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon.

2. sa pag-endorso sa lima ka bolyum sa mga sinulat ni Jose Ma. Sison isip batakang reperensiya ug materyal sa pagtuon sa PKP ug awhagon ang tibuok myembro sa Partido ug rebolusyonaryong pwersa nga basahon ug tun-an ang mga sinulat ni Ka Joma.

Segurado ang Ikaduhang Kongreso sa Partido Komunista ng Pilipinas nga sa bahandi sa Marxista-Leninistang-Maoistang buluhaton nga nahimo ni Ka Joma sa miaging lima ka dekada sa rebolusyonaryong praktika, ang Partido nasangkapan pag-ayo sa pagpangulo sa nasudnon demokratikong rebolusyon ngadto sa mas taas nga ang-ang ug hingpit nga kadaugan sa umalabot nga mga tuig.

Pinakataas nga pasidungog kang Kaubang Jose Ma. Sison