Pulang saludo at natatanging parangal kina Benito Tiamzon at Wilma Austria-Tiamzon, dakila at kapita-pitagang mga pinuno ng rebolusyon! Tanganan ang naiwan nilang mga tungkulin at dalhin sa bagong antas ng lakas at pagsulong ang rebolusyon!


Sa okasyon ng ika-50 anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), natatangi at pinakamataas na parangal at pagpupugay ang iginagawad ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan kina Benito “Ka Laan” Tiamzon at Wilma “Ka Bagong-tao” Austria-Tiamzon, mga dakila at kapita-pitagang haligi ng Partido, BHB at NDFP. Brutal silang pinaslang ng berdugong kaaway, kasama ang walo pang rebolusyonaryo noong Agosto 21, 2022. Alinsunod sa atas ng Komite Sentral ng Partido, inaatasan ng Partido sa rehiyong TK ang lahat ng yunit ng BHB na magpormasyon sa umaga ng Abril 24 at magsagawa ng matahimik na 21 gun salute para itanghal ang kadakilaan ng buhay at bigyang pugay sina Kasamang Benito Tiamzon, Wilma Austria-Tiamzon at mga kasamahan nila—mga dakilang martir ng pambansa-demokratikong rebolusyon at ng sosyalistang adhikain sa Pilipinas. Kaugnay nito, inaatasan din ang lahat ng mga organo ng Partido sa rehiyong TK na isagawa ang mga pulong parangal sa parehong layunin.

Kasabay nito, naghihimagsik ang diwa at kalooban natin sa karumal-dumal na pagpaslang sa mahal na mga kasama. Buhay silang nadakip ng mga berdugong militar at isinailalim sa matinding tortyur at pagpapahirap bago brutal na pinaslang. Para pagtakpan ang kanilang krimen at ipagkait ang labi ng mga dakilang kasama sa kanilang pamilya, lumikha ng gawa-gawang labanan sa dagat ang mga berdugo noong Agosto 2022. Pinasabugan nila ang bangkay ng mga kasamang lulan ng isang bangkang de-motor. Isinasakdal ng mamamayan at sisingilin nila nang mahal ang mga kapural ng krimeng ito na sina Ferdinand Marcos Jr, commander-in-chief ng AFP, Lt. Gen. Bartolome Bacarro, noo’y chief of staff ng AFP, Gen. Edgardo de Leon, noo’y pinuno ng JTF-Storm at ng 8th Infantry Division, at Brig. Gen. Marceliano Teofilo, pinuno ng Intelligence Service ng AFP. Tuwirang sangkot din ang mga pwersa ng US military sa pamamagitan ng Joint Special Operations Task Force Trident, isang yunit na tuwirang hawak, sinasanay at inaarmasan ng US.

Sina Ka Laan at Ka Bagong Tao ay kabilang sa mga petiburgesyang niyakap ang interes ng inaaping uri at sambayanang Pilipino. Namulat sila sa masiglang kilusang masa sa huling bahagi ng dekada 1960 at mula noo’y buong-pusong inilaan ang kanilang galing at talino sa paglilingkod para sa interes ng mamamayan. Niyakap nila ang interes ng iba pang aping uri sa rebolusyon at nakipamuhay at masikhay na nag-organisa sa hanay ng mga manggagawa at magsasaka.

Nagpakadalubhasa sila sa Marxismo-Lenismo-Maoismo at pinag-aralan ang mga sulatin at turo ni Ka Joma na kanilang ginamit at isinanib sa kongkretong praktika ng rebolusyong Pilipino. Ginamit nila ito para mahusay at epektibong pamunuan ang rebolusyong Pilipino sa nakaraang tatlong dekada.

Bago nahalal sa pambansang pamunuan, naging instrumental sila sa lahatang-panig na pagsulong sa mga kinilusang erya sa Eastern Visayas (ni Ka Laan) at Central Luzon (ni Ka Bagong tao). Sa panahon ng disoryentasyon at malalalang paglihis noong dekada 1980, pinangunahan nila Ka Laan at Ka Bagong Tao ang pagguhit at pagtatanggol sa wastong linya ng Partido at isinulong ang Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto (IDKP) sa buong bansa. Mahusay nilang pinamunuan ang Komite Sentral ng Partido sa pagtatanggol at pagbigo sa lahat ng pagtatangka ng imperyalistang US, mga lokal na kasapakat at mga rebisyunistang taksil na iligaw o hatiin ang Partido. Resulta nito, nailigtas nila sa bingit ng pagkawasak ang ating Partido.

Mula ilunsad ang IDKP, nagsilbi sina Ka Laan at Bagong tao sa sentral na pamunuan ng Partido, sa gabay ng dakilang pinunong si Ka Joma at katuwang ang iba pang kadre ng Komite Sentral ng PKP. Sumulat at naglabas sila ng mga papel na nagbigay giya sa Partido at rebolusyong Pilipino sa nakaraang 30 taon. Kasama ng mga sulatin ni Ka Joma, ang mga papel na kanilang sinulat na pinagtibay ng Komite Sentral ay bahagi ng baul ng kabang yaman ng Partido at rebolusyong Pilipino na magbibigay ng walang kamatayang liwanag upang gabayan ang rebolusyonaryong pagsulong hanggang tagumpay. Sa mahusay nilang pamumuno, matagumpay na nabalikan at nabawi ang malalawak na erya at naisulong ang lahatang-panig na pagpapalakas sa buong kapuluan. Buong-giting na komprehensibong lumakas ang Partido at rebolusyonaryong kilusan kaalinsabay ng magiting na paglaban at pagbigo sa iba’t ibang kampanyang supresyon ng mga papet na rehimen mula rehimeng Ramos at ng mga sumunod pa dito. Sa pagwawasto’t pagsulong sa wastong landas, nakamit ng Partido at rebolusyonaryong kilusan ang walang kapantay na lakas. Utang ng Partido’t rebolusyonaryong kilusan sa TK, kela Ka Laan, Ka Bagong Tao, Ka Joma, Kasamang Armando Teng (pumanaw na Kalihim ng KRTK noong Nobyembre 7, 2000), iba pang martir ng rebolusyon at sa walang maliw na suporta ng mamamayan ang mga tagumpay na nakamit resulta ng IDKP.

Huwarang mga lider at kadre ng Partido sina Ka Laan at Bagong tao. Ilang beses silang nadakip ngunit matatag silang nanindigan at ipinagpatuloy ang paglaban. Matapos makalaya noong 2016, nanguna at naging aktibong bahagi sila sa usapang pangkapayapaan at tiniyak na maisulong ang programa ng NDFP upang lutasin ang ugat ng kahirapan at pagkabusabus ng sambayanan na siyang ugat din ng armadong paglaban ng sambayanan. Nanguna sila sa inilunsad na mga peace forum sa bansa at ipinalaganap ang linya, patakaran at programa ng rebolusyon. Nang sinimulan ng pasista-teroristang rehimeng US-Dutere ang pananabotahe sa usapan, muling nagpatalaga sa kanayunan sina Ka Laan at Bagong tao.

Mahusay nilang pinamunuan ang magiting na pagharap ng buong rebolusyonaryong kilusan sa pasista-teroristang paninibasib ng kaaway sa ilalim ng rehimeng US-Duterte. Gayon na lamang ang pagngangalit ng teroristang rehimeng Duterte at imperyalismong US kina Ka Laan at Ka Bagong Tao, gayundin sa iba pang kagawad ng Komite Sentral dahil patuloy silang nabibigo sa kanilang imbing pakana.

Hindi panghihina, kundi hindi masukat na makauring galit at walang hanggang determinasyong dalhin sa tagumpay ang rebolusyon ang epekto sa Partido, BHB at rebolusyonaryong kilusan sa TK sa ginawang karumal-dumal na pagmasaker kela Ka Laan, Ka Bagong Tao at 8 pang kasama ng mga berdugo’t pasistang pwersa ng imperyalismong US at mga lokal na naghaharing uri. Muhing-muhi ang sambayanan sa karumal-dumal na pagpaslang sa kanilang mga rebolusyonaryong lider na siyang mahigpit nilang katuwang upang lutasin ang kinakaharap nilang di-masukat na kahirapan, pagkabusabus at pang-aapi. Sa gayon, imbes na mapahina, ibayo pang susulong at lalakas ang Partido’t rebolusyong Pilipino sa mga susunod na mga araw at taon. Ginagatungan ang ningas ng rebolusyong ito ng super krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista at ng mala-kolonyal at malapyudal na sistema sa Pilipinas. Nakataga sa bato ang katiyakan ng tagumpay ng rebolusyong pinamunuan nina Ka Laan, Ka Bagong Tao at ng dakilang Tagapangulong Tagapagtatag na Ka Joma.

Kasama’t katuwang ni Ka Joma, napalitaw, nasanay at napanday nina Ka Laan at Bagong tao ang sobra sa sapat na talaksan ng mga kadre at kasaping handang sumalo sa kanilang naiwang responsibilidad at pamunuan ang Partido at buong rebolusyon. Malawak at malalim ang balon ng Partido mula sa milyun-milyong rebolusyonaryong mamamayang namulat na tanging sa pagtatagumpay ng bagong tipong pambansa-demokratikong rebolusyon malulutas ang pundamental na suliranin ng sambayanang Pilipino. Malaki ang tiwala ng buong kilusang rebolusyonaryo sa TK sa bagong hanay ng pamunuan ng Komite Sentral sa muling pagpapanibagong-lakas at pagsulong. Inspirado ng diwa ng dakilang pakikibaka nina Ka Laan at Ka Bagong tao, nakahandang kumilos nang buong makakaya ang buong rebolusyonaryong hanay sa TK para pamunuan ang pambansa-demokratikong pakikibaka at kasama ang masa ay dalhin ito sa panibagong antas ng pagsulong hanggang magtagumpay!

Dakilain ang buhay at pakikibaka nina Ka Laan at Bagong tao!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang ika-50 anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!###

Pulang saludo at natatanging parangal kina Benito Tiamzon at Wilma Austria-Tiamzon, dakila at kapita-pitagang mga pinuno ng rebolusyon! Tanganan ang naiwan nilang mga tungkulin at dalhin sa bagong antas ng lakas at pagsulong ang rebolusyon!