Archive of Public Information Office

Ka Arya: Makabagong babae’t ina, dakilang rebolusyonaryo’t huwarang anak ng Batangas
March 29, 2024 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Pinakamataas at Pulang pagpupugay ang iginagawad ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan kay Junalice “Ka Arya” Arante-Isita, 37, kagawad ng Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas, isang dakilang kasama at pinuno ng kilusang rebolusyonaryo sa Batangas. Kasabay nito, ipinapaabot namin ang pakikiramay at pakikidalamhati sa kanyang naulilang mga anak, kapatid at magulang. […]

Pamunuan ang pakikibaka ng bayan para sa kanilang kapakanan sa harap ng pananalasa ng tagtuyot! Singilin ang rehimeng US-Marcos II sa kapabayaan at pagpapahirap sa masang magsasaka at mamamayan!
March 20, 2024 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Ramdam na ramdam ng mamamayan sa Timog Katagalugan, laluna ng mga magsasaka at mangingisda ang malubhang epekto ng El Nino. Sa kabila ng kanilang pagdurusa bingi at manhid ang rehimeng US-Marcos II na sagipin sila sa kanilang pagdurusa, sa halip ay papatsi-patseng solusyon at kakarampot na ayuda ang ibinibigay nito. Sa likod nito malayang nakakapang-api […]

Gunitain ang araw ng Pag-aalsang EDSA sa diwa ng militanteng pakikibaka para sa pambansang kalayaan, demokrasya at pangmatagalang kapayapaan
February 25, 2024 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Ngayong Pebrero 25, makalipas ang 38 taon, ginugunita natin ang Pag-aalsang EDSA sa gitna ng imbing pakana ng rehimeng US-Marcos II na ibaon at labusawin ang diwa ng anti-diktadura at demokratikong pakikibaka ng sambayanang Pilipino na nagpatalsik sa diktador na si Ferdinand Marcos Sr. sa Malacañang noong 1986. Sa harap nito, lumalakas naman ang militanteng […]

Magpalakas at sumulong sa gitna ng umiigting na pampulitika at pang-ekonomyang krisis ng naghaharing sistema
January 21, 2024 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Binabalot ang bansa ng di mabatang krisis pang-ekonomya na nagbubunga ng kaakibat na krisis sa pulitika ng mga naghaharing paksyong pampulitika sa bansa na kapwa ganid sa kapangyarihan at kayamanan. Sa gitna ng ganitong kalagayan, dapat magkaisa at kumilos ang bayan para sa kanilang pang-ekonomya at demokratikong mga karapatan at interes at sumulong sa pambansa […]

Dakilain at gamiting tanglaw sa pagpapanibagong-lakas ang dakilang alaala at turo ni Kasamang Jose Maria Sison “Ka Joma” sa unang taon ng pagunita sa kanyang pagkamartir!
December 16, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Ang Komite ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan (PKP-TK) at ang buong rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon ay lubos, marubdob at taas kamaong nagpupugay at nakikiisa sa araw ng pagdakila kay Kasamang Joma Maria Sison — teoretisyan, makata at dakilang lider ng masang anakpawis, mga makabayan, demokratikong pwersa at proletaryong rebolusyonaryo sa buong bansa […]

Pulang saludo kay Ka Pascual, Pulang propagandista at manggagawang pangkultura!
November 18, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

“Hindi ko na maimagine ang sarili ko sa labas ng kilusan. Pero masaya nakong umabot ng 30 (years old) na buhay pa at patuloy na naglilingkod sa bayan.” Pulang saludo at pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa Timog Katagalugan sa pagkamartir ni Jethro Isaac Ferrer, 31 […]

Pinakamataas na Pagpupugay kay Kasamang Josephine Mendoza: Isang Mahusay na Proletaryong Lider at Kadre ng Partido
November 15, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Noong Nobyembre 10, 2023, pumanaw si Kasamang Josephine Mendoza, kagawad ng Komite Sentral ng Partido at ikalawang pangalawang kalihim ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog Katagalugan. Nagluluksa ang buong Partido sa rehiyon sa kanyang kamatayan. Sa edad na 59 taong gulang, hindi nagmaliw ang matibay nyang pananalig sa kadakilaan at kawastuhan ng simulain ng […]

Suportahan ang digmang bayan ng mga Palestino para sa tunay na pambansang kalayaan! Kondenahin at labanan ang gyerang mapanakop at kampanyang henosidyo ng Israel at US laban sa sambayanang Palestino!
October 16, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Sampu ng buong kilusang rebolusyonaryo sa buong bansa at iba’t ibang grupo, partido at kilusan sa buong daigdig, nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan sa pagsuporta at pagpupugay sa inilulunsad na digmang bayan ng mamamayang Palestino laban sa pasista-teroristang estadong Israel. Nasa ubod nito ang aming pagkilala sa lehitimo at makatarungang pakikibaka […]

Pamunuan ang malawak na pwersang demokratiko para panagutin ang ilehitimong rehimeng US-Marcos Duterte sa mga katiwalian sa Eleksyong 2022
October 12, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Sunod-sunod na nalantad ang walang-kahihiyang pandaraya ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte sa eleksyong 2022 na nagluklok sa kanila sa tuktok ng kapangyarihan ng lipunang malakolonyal at malapyudal. Tanda ito ng lubos na pagkabulok ng kasalukuyang naghaharing sistema. Kasuklam-suklam at tahasang paglabag sa demokratikong karapatan ng sambayanang Pilipino ang nalantad na dayaan sa gitna ng dinaranas na […]

Puspusang labanan ang pasismo at terorismo ng pahirap na estado!
September 21, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas-Timog Katagalugan (PKP-TK) sa lahat ng makabayan, demokratikong pwersa at buong sambayanang Pilipino sa paggunita ngayong Setyembre 21, araw ng deklarasyon ng Batas Militar na naghudyat sa 14-taong madilim na kasaysayan ng pasistang paghahari ng diktadurang US-Marcos Sr. Taas-kamaong nagpupugay ang PKP-TK sa lahat ng mga martir at sa mamamayang […]