Opisyal na pahayag ng pagpaparangal ng Komiteng Rehiyon ng Cagayan Valley (KR-CV) kay kasamang Jose Maria Sison Pulang saludo kay Ka Jose Maria Sison: Dakilang tagapangulong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas, minamahal na propesor ng rebolusyonaryong kilusan ng Cagayan Valley

Sa natatanging araw ng pagdiriwang sa ika-54 na taong anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), iginagawad ng Pangrehiyong Komite ng Partido sa Cagayan Valley (KR-CV) ang pinakamataas na pagpupugay at natatanging parangal kay Kasamang Jose Maria Sison (kilala rin bilang Amado Guerrero), Tagapangulong Tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa patnubay ng Marxismo-Leninismo-Maoismo (PKP-MLM).

Itinatanghal ang bawat sandata ng mga Pulang kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan-Fortunato Camus Command (BHB-FCC) sa kanyang gunita. Iginagawad ng mamamayan ng Lambak ng Cagayan ang pinakamataas na Pulang saludo sa pag-alala sa kanyang dakilang buhay at pakikibaka, gayundin sa kanyang mga di matatawarang ambag sa pagsusulong ng rebolusyong Pilipino, sa pandaigdigang rebolusyong proletaryo at anti-imperyalistang pakikibaka.

Isang likhang sining-biswal gamit ang makukulay na tisa o chalk na naglalarawan sa mukha ni kasamang Joma ang iginuhit ng mga kasamang artista ng bayan sa BHB-FCC. Bilang alay sa yumaong Tagapangulong Tagapagtatag ng PKP, naggawad ng 21 gun salute ang mga Pulang mandirigma sa ilalim ng sinag ng bukang-liwayway.

Nagluluksa ang sambayanang Pilipino sa naging pagpanaw ni Kasamang Joma noong ika-16 ng Disyembre (oras dito sa Pilipinas) dahil sa malalang karamdaman. Binawian siya ng buhay sa edad na 83 taong gulang sa The Netherlands kung saan 34 na taon na siyang namamalagi bilang distyero o exile.

Taos-pusong nakikiramay ang KR-CV sa mga naulilang kaanak at mahal sa buhay ni Ka Joma: sa kanyang kabiyak na si kasamang Juliet de Lima, at sa kanilang mga anak at mga apo. Kasama nilang nagdadalamhati ang PKP, BHB, at ang buong rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas.

Tunay na mas mabigat pa kaysa sa kabundukang Sierra Madre ang naging buhay ng dakilang komunistang lider at guro na si Ka Joma. Hanggang sa kanyang huling hininga, walang pag-iimbot niyang inialay ang kanyang talino at husay sa pagiging patnubay ng rebolusyong Pilipino. Naglalaman ng mga napakahahalagang aral para sa pagsusulong ng digmang bayan sa Pilipinas ang mga isinulat niyang natatanging akda.

Kahit pa wala na si Ka Joma, ang kanyang mga itinuro ay gabay na liwanag na siyang magluluningning sa buong kapuluan magpakailanman. Nakasunod na ang kanyang pangalan sa hanay rng mga dakilang komunistang lider at guro tulad nina Marx, Lenin, Engels, Stalin, Mao at Ho. Katulad nila, ang kanyang mga turo ay nakatipon na sa baul ng rebolusyonaryong teorya na siyang gabay tungo sa tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan tungong sosyalismo hanggang komunismo.

Isa sa mga pinakadakilang ambag ni Ka Joma ay ang pamumuno sa muling pagtatag ng PKP sa gabay ng reboluayonaryong teoryang MLM at ang pagbubuo ng BHB. Mapagpasya ang papel niya sa paglaban sa rebisyunistang linyang Lava at Taruc. Noong ika-26 ng Disyembre 1968, muling itinatag ang PKP. Sa Unang Kongreso nito, inihalal ang 29-anyos noon na si JMS bilang Tagapangulong Tagapagtatag. Noong Marso 29, 1969, itinatag ng PKP ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) mula sa 65 mandirigma na mayroon lang 35 armas kung saan siyam lamang dito ang awtomatikang riple.

Makasaysayan rin ang naging papel ni Ka Joma sa pagpapasiklab sa apoy ng digmang bayan sa Lambak ng Cagayan at sa ibayong paglalagablab nito sa buong kapuluan. Noong 1969, sa forest region ng Isabela, sinimulang ilunsad ang mga pulitiko-militar na pagsasanay para sa mga kadre ng Partido na noon ay nasa kamusmusan pa lamang. Ang pulang paaralan ng Revolutionary School of Mao Ze Dong Thought (RSMZDT) ay unang itinayo ng PKP sa Lambak ng Cagayan.

Bago pa man naitatag ang bagong Partido, sinimulan na ni Ka Joma ang panimulang panlipunang pagsisiyasat sa Hilagang Luzon. Ito ang nilaman ng akdang “Preliminary Report on Northern Luzon” na inilathala noong 1970. Sa sulating ito, tumpak na tinukoy ang pyudal na pagsasamantala bilang pangunahing suliranin sa rehiyon.

Dito rin sa rehiyon naisulat ni Ka Joma sa ilalim ng nom de guerre na Amado Guerrero ang “Ang Mga Partikular na Katangian ng ating Digmang Bayan” (PKDB) noong 1974. Ipinalaganap ito sa buong bansa at naging mitsa sa mabilis na pagpalawak ng kasapian at mga aktibistang masang pinamumunuan ng Partido.

Brutal ang naging atake ng diktadurang US-Marcos sa sambayanang lumaban sa paghahari ng Batas Militar. Matapos ang paglaya mula sa higit walong taong pagkakabilanggo, hinarap ni Ka Joma ang pait ng pagkawalay sa mga mamamayang Pilipino na kanilang minamahal at buong-pusong pinaglilingkuran. Dahil sa pagtatangka ng reaksyunaryong rehimen ng Pilipinas sa kanyang buhay at pagbabansag ng US sa kanya bilang terorista, nanatili ang Tagapangulo sa The Netherlands mula noong 1988 hanggang sa araw na binawian siya ng buhay. Ni minsan ay hindi na siya muling naka-uwi o naka-pasyal man lamang sa Pilipinas.

Taliwas sa kasinungalingang ipinapakalat ng kaaway, hindi naging madali ang buhay na araw-araw na binubuno ng mga katulad niyang distyero. Kabi-kabila ang banta sa kanyang buhay at limos ng gobyerno ang pangunahing ikinabubuhay niya.

Gayunpaman, nanatiling matatag ang diwang palaban ni Ka Joma at ipinagpatuloy ang kanyang matalinong paggabay sa rebolusyong Piipino at maging sa pandaigdigang proletaryong rebolusyon. Sa pangunguna niya, naitayo noong 2001 ang International League of Peoples’ Struggles (ILPS). Maituturing na dakilang ambag sa pagsusulong ng proletaryong internasyunalismo ang pagsusumikap niyang buuin ang mga internasyunal na organisasyon at institusyon na naglalayong pagkaisahin ang anti-imperyalista at patriyotikong pakikibaka sa iba’t ibang dako ng daigdig. Hindi matatawaran ang pangunguna niya sa pagpapalakas ng ugnayan ng mga Partido Komunista at mga kilusang mapagpalaya sa buong mundo.

Malaki rin ang naging papel ni Ka Joma sa paggulong ng usapang pangkapayapaan at pagbubuo ng mga kasunduan kaugnay nito. Siya ay nagsilbing Chief Political Consultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Mahusay si Ka Joma sa pagsusuri sa mga napapanahong isyung pandaigdig at pambayan na nagpapahirap sa masang anakpawis. Walang-kapaguran ang pagsusumikap niyang linawin ang mga prinsipiyo ng rebolusyonaryong teoryang MLM at ipalaganap ang kawastuhan nito, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Matalas niyang sinasagot ang mga ipinapakalat na pambabaluktot sa MLM ng mga rebisyunista at kontra-rebolusyonaryong taksil. Labis na kinukundena ng mga aping mamamayan ng buong daigdig ang lahat ng pang-iinsulto at paninira kay Ka Joma ng mga hambog na tagapagsalita’t kinatawan ng mga imperyalista, uring panginoong maylupa at malaking burgesyang komprador.

Hinding-hindi matatabunan ng desperado nilang pangyuyurak ang napakalaking pamana na iniwan ng Tagapangulo sa mamamayan ng Pilipinas at ng buong daigdig. Sa halos 60 taon niyang pamumuno sa rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas, napakarami nang mga napaunlad at napanday na kadre na handang ipagpatuloy ang kanyang naiwanan.

Si Ka Joma ay isang huwarang komunista na dapat tularan ng mga kabataan at ng buong kasapian ng rebolusyonaryong kilusan. Dapat lang na pamarisan ang buong-puso niyang pag-aalay ng husay at talino para sa pagsusulong ng pambansa-demokratikong rebolusyan na may sosyalistang perspektiba. Dapat panghawakan ang mga aral na hinango sa mayamang karanasan ng 54 taong pagtataguyod ng Partido sa matagalang digmang bayan. Dapat gamitin ang mga aral na ito upang mapangahas na umigpaw sa mga kahinaan at lumikha ng mas mauunlad pang mga karanasan.

Paalam, Kasamang Jose Maria Sison. Paalam, aming dakilang guro, bayani, at Tagapangulong Tagapagtatag. Katulad mo, isasabuhay namin ang panatang buong-buhay na paglingkuran ang bayan at buong-tatag na isulong ang rebolusyon sa harap ng matinding hirap at sakripisyo. Tulad ng sinabi mo, walang hanggan ang pag-asa ng bawat isang rebolusyonaryo na abutin ang tagumpay. Hindi mo man kami masasamahan sa pagtatagumpay ng mahabang martsa patungong kalayaan, mananatili ka pa ring nagliliyab na sulo na siyang gabay sa aming tinatahak na landas.

Mabuhay ang dakilang alaala ni Ka Jose Maria Sison!

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Itaguyod ang Marxismo-Leninismo-Maoismo!

Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan hanggang tagumpay!

Pulang saludo kay Ka Jose Maria Sison: Dakilang tagapangulong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas, minamahal na propesor ng rebolusyonaryong kilusan ng Cagayan Valley