Saludo kina komunistang lider nZeki Gürbüz at Kumander Özgür Namoğlu

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ipinagkakaloob ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang pinakamahigpit at militanteng pagsaludo kina kasamang Ahmet Sores (Zeki Gürbüz), kasapi ng Komite Sentral ng Marxista-Leninistang Partido Komunista ng Turkey/Kurdistan (MLKP) at kay kasamang Firat Newal (Özgür Namoglu), batang kumander ng rebolusyonaryong armadong pwersa ng Kurdistan. Kapwa sila pinaslang ng pasistang pwersa ng rehimeng Turkish sa isang armadong pag-atake ng drone sa rehiyon ng Rojava nitong Enero 3.

Ipinapaabot namin ang taus-pusong pakikiramay sa pamilya at mga kaibigan nina Ahmet Sores at Firat Newal, at sa Komite Sentral at buong kasapian ng MLKP Turkey/Kurdistan. Tunay, na ang pagkamatay nila ay mabigat sa aming puso. Gayunpaman, ang buhay nilang walang pag-iimbot na inialay sa proletaryado at lahat ng inaapi at pinagsasamantalahang uri at mamamayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin para ipapatuloy ang aming rebolusyonaryong pagmatrsa tungo sa tagumpay.

Natutuhan namin ang buhay nina Zeki Gürbüz at Özgür Namoglu at kung paano sila naging mga rebolusyonaryong mandirigma ng mamamayan mula sa pagiging ordinaryong tao. Nagsilbi silang lubos sa inaapi at pinagsasamatalahang mamamayan ng Turkey/Kurdistan. Ang buhay nilang walang pag-iimbot na inialay sa adhikain ng paglaya ay marapat tularan.

Ang pakikibaka para sa kalayaan, demokrasya at sosyalismo laban sa mga pasista, mang-aapi at magsasamantala ay isang buhay at kamatayang pakikibaka. Hindi tahimik na yuyuko ang mga naghaharing uri sa kapangyarihan ng bayan. Sa pagmartsa natin sa tagumpay, hindi iilang buhay ang mawawala. Subalit mas marami ang magbabangon sa pagdilig ng dugo ng ating mga martir sa determinasyon ng bayan na baguhin ang kanilang kapalaran.

Lubos ang tiwala namin na habampanahong pananatilihing buhay ng MLKP at lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa Turkey/Kurdistan ang alaala ni Ahmet Sores at Firat Newal sa pagbagtas nila sa landas ng rebolusyonaryong pakikibaka laban sa pasistang terorismo at para sa pambansang pagpapasya-sa-sarili at panlipunang paglaya.

Saludo kina komunistang lider nZeki Gürbüz at Kumander Özgür Namoğlu