Tagumpay ng rebolusyong Tsino, inspirasyon sa 50 taong patuloy na pakikibaka ng rebolusyonaryong Pilipino


Jaime “Ka Diego” Padilla
Tagapagsalita
Melito Glor Command
New People’s Army — Southern Tagalog

Sa loob ng 50 taong pakikibaka ng rebolusyong Pilipino, nagsilbing inspirasyon ang magiting na tagumpay ng rebolusyong Tsino noong Oktubre 1949 upang patuloy na makibaka ang mamamayang Pilipino laban sa imperyalismong US, mga gahamang burgesya kumprador at burukrata, at malalaking panginoong maylupa. Sa ilalim ng pamumuno ng Communist Party of the Philippines (Marxism-Leninism-Maoism), nakasisiguro ang mamamayang Pilipino na tulad ng rebolusyong Tsino, magtatagumpay ito.

Hindi binitawan ng CPP (MLM) ang mga aral na turo ng Tagapangulong Mao Zedong sa paglulunsad ng matagalang digmang bayan na angkop sa katangiang malakolonyal at malapyudal ng lipunang Pilipino. Pinagtibay ito noong 1968 nang muling itayo ang CPP (MLM) sa pangunguna nina Kasamang Jose Maria Sison at nagsilbing tanglaw sa sumusulong na pambansa-demokratikong rebolusyon at digmang bayan sa Pilipinas. Magpapatuloy ang halaga ng karanasan ng rebolusyon at mamamayang Tsino sa gabay ng mga saligang turo ni Tagapangulong Mao hindi lamang sa pagdadala sa tagumpay ng pambansa-demokratikong rebolusyon sa Pilipinas, lalung higit sa pagtatayo at pagkokonsolida ng sosyalismo, paglaban sa pangingibabaw ng madernong rebisyunismo at panunumbalik ng kapitalismo. Tiyak na maisusulong, madadala sa tagumpay at makokonsolida ang sosyalistang rebolusyon at sosyalismo sa Pilipinas.

Sa harap ng krisis sa ekonomiya ng lipunang Pilipino, naitayo rin sa Timog Katagalugan ang mga larangang gerilya gamit ang mga aral sa pakikibaka ng mga rebolusyonaryong Tsino. Ang Timog Katagalugan ay binubuo kapwa ng kalunsuran na nakakonsentra ang mga sona at engklabong industriyal at ng malawak na kanayunan kung saan umiiral ang monopolyong kontrol ng mga panginoong maylupa’t burgesya kumprador sa malalawak na lupain. Sa malawak na mga larangang ito sa kanayunan at kalunsuran matatagpuan ang masang manggagawa at magsasakang sukdulang pinahihirapan, inaapi at pinagsasamantalahan. Nagsisilbi itong balon ng mga rebolusyonaryo sa rehiyon na nagnanais ibagsak ang kasalukuyang bulok na estado. Sa mga aral din nina Mao, naipagtagumpay ang serye ng rebolusyong agraryo, welgang manggagawa at iba’t ibang anyo ng pakikibaka ng mamamayan sa rehiyon.

Sa ilalim ng kasalukuyang rehimeng US-Duterte, pinalala pa nito ang naghihikahos na kalagayan ng mamamayan. Ang sumasahol na kahirapan at pasismong ipinararanas ng rehimen sa mamamayan ang nagsisilbing mitsa sa paglaganap at paglakas ng iba’t-ibang anyo ng paglaban ng mamamayan na tumutungo sa pagpapabagsak ng ala-diktadurang rehimen. Tiyak na mabibigo ang imbeng pakana ni Duterte na hatiin ang bilang o lipulin ang NPA sa ilalim ng kanyang pamumuno.

Sa inspirasyon at mga aral ng rebolusyong Tsino at ng Maoismo at dulot ng panloob na kundisyon ng napakatinding krisis ng mala-kolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino, maipagtatagumpay natin ang demokratikong rebolusyong bayan sa Pilipinas. Ibabagsak natin ang rehimeng US-Duterte at magpapatuloy tayo sa pakikibaka upang itayo ang demokratikong gobyernong bayan na tunay na maglilingkod sa mamamayan. Magpapatuloy ang paglaban ng mamamayang Pilipino hanggang maitatag ang sosyalismo, labanan ang modernong rebisyunismo hanggang ganap na mapatatag ang sosyalismo sa bansa.###

Tagumpay ng rebolusyong Tsino, inspirasyon sa 50 taong patuloy na pakikibaka ng rebolusyonaryong Pilipino