Tutulan ang paggamit sa Calayan island sa pang-uupat ng gera ng US

Ang artikulong ito ay may salin sa Pilipino

Ang balita ngayong araw na ibinigay bilang “donasyon” ng lokal na munisipyo sa Armed Forces of the Philippines ang 25-ektaryang lupa sa Calayan island, isa sa mga pinaka-hilagang isla ng bansa, ay nagpapatampok sa tumitinding militarisasyon ng malayong hilagang bahagi ng bansa kaakibat ng pang-uudyok ng gubyerno at militar ng US.

Dapat tutulan ng mamamayang Pilipino ang planong pahintulutan ang militar ng US na magpakat ng mga pwersa at kagamitan nito sa Calayan island, habang tinututulan ang pagtatayo ng mga baseng militar at pasilidad ng US sa hindi bababa sa apat na iba pang lugar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA).

Direktang atake sa soberanya at patakaran ng nyutralidad ng bansa ang mga baseng militar at pasilidad na ito ng US. Ang mga ito ay magnet sa pag-atake ng mga kaaway ng US.

Ang sinasabing hindi nakaturol sa kahit anong bansa ang dumaraming pwersang militar ng US sa rehiyon, laluna sa hilagang bahagi ng Pilipinas, ay huwad na pagpostura para ikubli sa publiko ang katotohanang malakas na hinihila ngayon ng US ang bansa sa isang tunggalian sa China. Sa nagdaang mga linggo, naglunsad ang US ng sunud-sunod na mga war game sa bansa, kasama ang Pilipinas, Japan, Australia at iba pang alyado ng US, na isinagawa sa anyong maituturing ang mga ito ng China bilang pang-uudyok militar.

Ilandaang milya mula sa mga baybayin nito, nagpakat ngayon ang US ng hindi bababa sa tatlong aircraft carrier at mga naval strike group sa South China Sea, at itinulak ang mga pwersang militar ng mga alyadong bansa tulad ng Japan, South Korea, Australia, at United Kingdom at iba pa na magpakat ng kani-kanilang tropa at kagamitang militar sa erya. Mabilis ngayong umiikid ang lumalaking presensyang militar sa pagitan ng US at China, na nagpapataas ng risgo ng armadong sigalot.

Tutulan ang paggamit sa Calayan island sa pang-uupat ng gera ng US