Articles in Waray

Pag-ungbaw han militar han US ilarum han niyutiyo nga rehimen Marcos
July 21, 2023

Atubangan han pagparayaw han pira kayukot nga mga tropa nga Amerikano, dara an ira dagko nga bokis de gerra, pan-gerra nga idro, mga kanyon ngan dirudilain nga armas, dugang nga natikaklaro an kawaray hin tinuod nga katalwasan han Pilipinas ngan himubo nga pagtagad ha nasud komo dako nga base militar han US. Samtang aadi ha […]

Pag­ha­ri­ha­ri sa mi­li­tar sang US sa ida­lom sang pa­pet nga re­hi­men Marcos
July 21, 2023

Sa atu­bang sang pag­ha­ri­ha­ri sang pi­la ka li­ni­bo nga tro­pang Ame­ri­ka­no, da­la ang ila hi­gan­te nga mga bar­ko de ge­ra, erop­la­nong pang-gye­ra, mga kan­yon kag nag­ka­la­in-la­in nga ar­mas, ila­bi nga na­ga­at­hag ang ka­wad-on sang ma­tu­od nga so­be­ren­ya sang Pi­li­pi­nas kag ma­nu­bo nga pag­ka­big sa pung­sod bi­lang da­ko nga ba­se mi­li­tar sang US. Sam­tang ya­ra sa […]

Diri mapeperdi an demokratiko nga rebolusyon han katawhan Pilipino
December 23, 2022 | Communist Party of the Philippines | Jose Maria Sison | Founding Chairperson |

Tikang han matukod an Partido Komunista ng Pilipinas hadton Disyembre 26, 1968 ngan an madagmit nga katukod han Bagong Hukbong Bayan hadton Marso 29, 1969, ngatanan nga reaksyunaryo nga rehimen han bagakolonyal ngan bagapyudal nga sistema ha Pilipinas (tikang hadton panahon ni Ferdinand Marcos Sr tubtub yana) naggamit ngan nagpatuman hin estratehiko nga pan-operasyon nga […]

ML@50: Gerra han katawhan, nagpapabilin nga baton ha martial law
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Eastern Visayas |

Ha okasyon han ika-50 nga anibersaryo han deklarasyon han balaud militar han rehimen US-Marcos Senior, utro nga ginpapadig-on han mga rebolusyunaryo nga pwersa ha Eastern Visayas an ira determinasyon nga dugang nga ipasulong an gerra han katawhan—an napamatud-an nga baton agud pakyason an balaud militar, nga mga kundisyon nga ginkakaatubang han katawhan ilarum han bag-o […]

Larab | September 17, 2022
September 17, 2022

Rebolusyonaryong pahayagang masa ng Eastern Visayas. Inilalathala ito sa wikang Waray.