Diri mapeperdi an demokratiko nga rebolusyon han katawhan Pilipino

Ini nga artikulo mayda han huba ha EnglishHiligaynonPilipinoBisayaChinese

Tikang han matukod an Partido Komunista ng Pilipinas hadton Disyembre 26, 1968 ngan an madagmit nga katukod han Bagong Hukbong Bayan hadton Marso 29, 1969, ngatanan nga reaksyunaryo nga rehimen han bagakolonyal ngan bagapyudal nga sistema ha Pilipinas (tikang hadton panahon ni Ferdinand Marcos Sr tubtub yana) naggamit ngan nagpatuman hin estratehiko nga pan-operasyon nga plano agud rub-on an demokratiko nga rebolusyon han katawhan Pilipino.

Kundi ngatanan hul-os nga napakyas an mga estratehiko nga “oplan” ngan lugod nagresulta ha mahinungdanon nga pagdako han rebolusyunaryo nga kagiusan. Nag-imponer pa ha nasud an pasista nga diktadura ni Marcos hadton 1972 tubtub 1986 ha tahub han pagpuypoy ha PKP ngan ha armado nga rebolusyon, “pagsalbar ha republika ngan pagtukod hin bag-o nga katilingban.” Kundi an pag-agaw niya hin poder dugang la nga nagparayhak ngan nagpadagmit ha komprehensibo nga pagdako han rebolusyunaryo nga kagiusan. Ha dayuday, naghatag hin inspirasyon ngan ginsuportahan han armado nga rebolusyon an mga panmasa nga pag-alsa han katawhan ha Metro Manila ngan bug-os nga nasud agud patalsikon ha poder an pasista nga diktadura. Gin-atentar nga gamiton han mga buwa nga liberal demokratiko nga rehimen nga sumunod han pasista nga diktadura ni Marcos an kada tagsa nira nga panmilitar nga estratehiko nga “oplan” gamit an mga taktika han panguwat, kalakip an pag-uya hin panmaihaan nga ukoy-bubto ngan erestorya pankamurayawan nga diri nasosolbar an mga gamot han armado nga sumpakiay o gerra sibil. Ngatanan nga reaksyunaryo nga rehimen naengganyar ha hingyap nga puuhon an rebolusyunaryo nga kagiusan ngan igpabilin an diri makatadungan nga naghahadi nga sistema han paniniyupi ngan pananalumpigos.

Bisan ano nga oras gin-gagamit an baraha han kontra-terorismo agud igdelatar, igsuspendir o tapuson an erestorya pankamurayawan, ha luyo han mga mayor nga magtig-ob nga kasarabutan giutan han Gubyerno han Republika han Pilipinas ngan han National Democratic Front of the Philippines sugad han The Hague Joint Declaration hadton 1992 komo balayan han erestorya pankamurayawan ngan han Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law hadton 1998.

Ha luyo han erestorya pankamurayawan, kada reaksyunaryo nga rehimen nagbuhat hin mga pagpatay han mga kadre ngan kaapi han rebolusyunaryo nga kagiusan. Han madakop han BHB hi General Obillo han reaksyunaryo nga armado nga pwersa ilarum han CARHRIHL ngan internasyunal nga balaud hadton 1998, dayon hini nga gindeklara an kaandaman nga buhian hiya komo priso ha gerra kahuman pagkasarabutan an talwas nga proseso ha pagpagawas ha iya. Kundi padayon ini nga iginkangalas ni Estrada ngan gin-gamit an kadakop han iya heneral agud magin syahan nga reaksyunaryo nga presidente nga nagtapos han erestorya pankamurayawan hadton Mayo 1999.

Kahuman hiya pabagsakon han panmasa nga pag-alsa han katawhan hadton 2001, nagkigsabot an rehimen Arroyo nga utro nga abrihan an erestorya pankamurayawan hadton 2002, kaupod an Royal Norwegian Government. Kundi hadton 2004, klaro nga ginsusunod han rehimen Arroyo an dikta han US nga igdelatar an negosasyon ha substantibo nga mga isyu ngan waray-tubtuban ini nga igsuspendir ngan maglansar hin maa dagko nga operasyon militar ha ngaran han “whole-of-nation approach.” Pakyas gud an mga operasyon militar nga puuhon an gerra han katawhan. An tuyaw nga kontra-komunista nga sekretaryo ha depensa niruniyan nag-unay han mabuksas an iya korapsyon ha pagkatin ha badyet han militar ngan bisan ha pondo ha pagretiro han mga upisyal ngan tawuhan han AFP.

I. Hul-os nga pagsabotahe ha erestorya pankamurayawan han GRP-NDFP

Kundi an pinakagrabe amo adton magpresidente hi Duterte. Nagpostura hiya nga pursigido nga makig-erestorya pankamurayawan kundi iginhimo niya an todo-gerra nga palisiya kontra ha rebolusyunaryo nga kagiusan pinaagi han pagpahilawig han Oplan Bayanihan ni Aquino hadton Enero 2017 han igintikangan nga igpatuman an Oplan Kapayapaan. Imbes nga makig-usa ha NDFP ha pagsolbar han mga gamot han gerra sibil pinaagi han mga batakan nga reporma ha katilingban, ekonomiya ngan pulitika, nagkonsentra hiya ha gudti nga isyu ngan linurong nga mga taktika agud igduso an rebolusyunaryo nga kagiusan nga sumurender pinaagi han pag-aro ha demokratiko nga gubyerno han katawhan nga igsurender an lehitimo nga poder hini, pag-engganyar ha mga tinaglawas han PKP ngadto ha iya gabinete bisan kun waray pa kasarabutan nga pankamurayawan, ngan kahuman kontrahon an kalugaringon han ig-api an BHB ha target han iya proklamasyon nga balaud militar kontra ha grupo hga Maute ha Mindanao hadton 2017.

Kahuman mapakyas ha haligot nga katuyuanan nga limbungan/uwaton an NDFP, inabuyon hi Duterte ha iya mga tawuhan militar nga undangon an seryoso nga erestorya pankamurayawan ha NDFP pinaagi han paghimo hin aringasa han “lokalisado nga erestorya pankamurayawan” nga aada ha ilarum han sarbeylans ngan kontrol han GRP. Nahubog/Inayon/Nagpatakas hi Duterte ngan mga upisyal han AFP ha pagpadako han badyet han militar para ha waray hunong nga korapsyon ngan operasyon para ha pagredtag, panarhug ngan mga pagsikmit, pagdetenir, pagtortyur ngan pagpatay ha iya mga pangontra ha pulitika. Sanglit, iginlatag an basaranan agud tapuson ni Duterte an erestorya pankamurayawan han GRP-NDFP hadton Nobyembre 23, 2016 kahuman butaray nga kumonsulta kan US President Trump.

Tuyo han pag-undang ni Duterte ha erestorya pankamurayawan tikang 2017 diri la komo taktika ha negosasyon kundi komo pagtikang han permanente nga pagtapos ha erestorya pankamurayawan. Kasunod hini, ginbansagan ni Duterte an PKP ngan BHB komo terorista hadton Disyembre 5, 2017, ngan iginsunod gihapon an NDFP, gintukod an National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-Elcac) ngan ginsingabot an pandemya nga Covid-19 agud igsabalaud an Anti-Terror Law (ATL) ha sunud-sunuran nga Kongreso ngan himuon an Anti-Terrorism Council agud utro nga igpailarum an Pilipinas ha terorismo han estado o pasista nga diktadura, waray wantas nga tamas-tamasan an nasyunal ngan demokratiko nga mga katungod han katawhan nga tagan-dalan an pagtraydor, tiraniya ngan pangawat han mga aada ha poder.

Hini nga kontra-nasyunal ngan kontra-demokratiko nga balayan, iginpasa ni Duterte an reaksyunaryo nga gubyerno ngan naghahadi nga sistema ha padis nga Marcos Junior-Sara Duterte pinaagi han hul-os nga pagkontrol ha automated nga sistema ha eleksyon ngan paghimo hin 20 kamilyon nga botos pabor ha padis ngan ha mga kandidato ha Kongreso ngan lokal nga ehekutibo nga pwesto. An naeksister yana nga rehimen Marcos-Duterte aada ha ilarum han dikta han imperyalista nga US ngan han dagko nga komprador-burukrata nga interes han mga dinastiya nga Marcos ngan Duterte, ngan papasayluan ngan igpapadayon an higante nga mga krimen han naglabay nga rehimen tubtub ha panahon nga akos na gumios han mga pwersa nga oposisyon, rebolusyunaryo nga kagiusan ngan hiluag nga masa han katawhan, agud bag-uhon an sitwasyon ha Pilipinas.

Samtang, mag-aantos an katawhan Pilipino ha natikahitaas nga balitang han paniniyupi ngan pananalumpigos tungod ha natikagrabe nga permanente nga krisis han naghahadi nga sistema ngan mga kontra-nasyunal ngan kontra-demokratiko nga palisiya han padis nga Marcos-Duterte. Ha kada adlaw, gin-aantos, gintitipahan ngan gin-aatuhan nira diri la an mga madugo nga pagtalapas ha tawhanon nga katungod, kundi bisan an mga buwa nga balita han kampanya nga saywar han mga aada ha poder nga iginsurender na kunuhay han katawhan Pilipino ngan han ira mga rebolusyunaryo nga pwersa an rebolusyunaryo nga pakig-away para ha katalwasan ngan demokrasya.

Hul-os nga buwa nga natikagutiay ngan napeperdi an mga rebolusyunaryo nga pwersa han katawhan ngan nga an mga Pula nga kadre, kumander ngan mangaraway — ngatanan mga proybado ngan ginpanday han masobra 54 katuig nga madinaugon nga gerra han katawhan — tinagdamo nga napapatay o nadadakop ha mga nakapokus nga operasyon militar o nagsurender tungod ha mga artipisyal nga solusyon sugad han putos ha korapsyon nga Enhanced Comprehensive Local Integration Program, Community Support Program ngan Barangay Development Program. Kundi nag-iinaro la gihapon an naghahadi nga paksyon ngan mga suruguon nga militar hin mas dako nga pampubliko nga pondo diri la agud atakihon an katawhan kundi para liwat makagbursa hin mas dako nga bahin han panmilitar nga badyet.

Ha kamatuoran, upisyal nga gin-amin han reaksyunaryo nga armado nga pwersa nga kinusog an BHB ha panahon ni Duterte. Ha pagtapos han rehimen Aquino II hadton Enero 2016, han ginsering nira nga manalimpuson an Oplan Bayanihan, igin-anunsyo nira nga 3,900 nala an ihap han kumander ngan mangaraway han BHB. Yana, ginsesering nira ha pagtapos han rehimen Duterte nga napasurender nira an haros 24,000 nga Pula nga mangaraway. Diri tinuyo nira nga ginbubuksas an ira kalugaringon nga dagko nga buwaon ngan parupangawat hin badyet ngan nag-amin nga kinusog pa ngani an BHB ha panahon han rehimen Duterte.

II. Kay ano nga diri mapeperdi an demokratiko nga rebolusyon han katawhan

Diri mapeperdi an demokratiko nga rebolusyon han katawhan Pilipino tungod kay makatadungan ngan kinahanglan ipakigbisog ngan kab-uton an nasyunal nga katalwasan ngan demokrasya kontra ha tulo nga pinakamagraut nga pwersa han langyaw nga monopolyo kapitalismo, dinhianon nga pyudalismo ngan burukrata kapitalismo ha madagmit nga naaagnas nga bagakolonyal ngan bagapyudal nga katilingban. Ini nga bag-o nga demokratiko nga rebolusyon, pagpapadayon han daan nga demokratiko nga rebolusyon nga gintikangan hadton 1896 han Katipunan nga nagdaug kontra ha kolonyal nga paghahadi han Espanya kundi naperdi han gerra nga agresyon han US nga nagtikang hadton 1898. Hini nga panahon, an namumuno nga klase ha rebolusyon diri na an liberal nga burgesya kundi an proletaryado ha panahon han moderno nga imperyalismo ngan proletaryo nga rebolusyon.

Samtang an nasering nga tulo nga pinakamagraut nga pwersa an naghahadi ngan naniniyupi ha nasud Pilipinas, magpapabilin nga matambok an tuna agud kumusog ngan umabante an demokratiko nga rebolusyon han katawhan. Natikagrabe an permanente nga krisis han naghahadi nga sistema diri la tungod han mga salik han paniniyupi ngan pananalumpigos ha sakob han Pilipinas kundi han pankalibutan nga sistema nga kapitalista, prinsipal an monopolyo nga kapitalismo han US. Buynas an Pilipinas nga mayda ini riko nga natural nga rekurso para ha kalugaringon nga pag-uswag, kundi ha luyo nga bahin, permi nagsasarabot an mga imperyalista nga poder ngan an ira mga reaksyunaryo nga niyutiyo nga singabuton an barato nga kusog-pagtrabaho han masa nga anakbalhas nga trabahador ngan parag-uma ngan an riko nga natural nga rekurso han katawhan.
Ha kada mayor nga birik han pan-ekonomiya nga palisiya hini ha East Asia, permi ginseseguro han imperyalismo nga US nga pugngan an pan-ekonomiya nga pag-uswag pinaagi han tinuod nga reporma ha tuna ngan nasyunal nga industriyalisasyon ha Pilipinas. Nakit-an naton an sugad nga panhitabo han ginpaburan han US an rekonstruksyon ngan pagpahiluag han ekonomiya han Japan kahuman han Ikaduha nga Gerra Mundyal ngan an pagtubo han ekonomiya han mga “tigre nga ekonomiya” agud magserbe nga kontra-komunista nga syahan nga han-ay hadton Cold War ngan han ig-undong hini an neoliberalismo ngan pasismo ngan ginpauswag an neoliberal nga pakigbakyangay ha China tubtub ha presente nga pangutod ngan natikapintas nga kompetisyon panekonomiya ngan isan-isanay ha pulitika.

Ha dalagan han pinakasuok nga neoliberal nga pakigbuligay ha China, gin-aghat ngan gintugutan han US ngan mga namumuno nga niyutiyo han Pilipinas an China nga manginlabot ha West Philippine Sea agud magkamayda an US hin hinungdan nga lapayan an pagdiri ha konstitusyon ha mga langyaw nga base militar ngan pwersa ha Pilipinas pinaagi han Enhanced Defense Cooperation Agreement agud tugutan an mga pwersa militar han US nga magkamayda hin eksklusibo nga mga base ngan pasilidad ha sakob han mga kampo ngan reserbasyon militar han reaksyunaryo nga armado nga pwersa. Kundi yana, landaw an pakigsumpakiay han US ha China ha pandambong ha natural nga karikuhan han Pilipinas ngan han bug-os nga ASEAN.

Labaw san-o pa man, pursigido an China nga kaptan an iya mga artipisyal ngan militarisado nga isla ha West Philippine Sea tungod kay an kalugaringon hini nga eksplorasyon ha ilarum han dagat nagpapakita nga mayda diri mamenos ha $26.3 katrilyon nga balor han gas, sobra ha kinahanglan agud igpatuman an tinuod hga reporma ha tuna ngan industriyalisasyon ha Pilipinas, ngan ha sugad tumanon an prinsipal nga gin-aaro nga sosyo-ekonomiko ha erestorya pankamurayawan han GRP-NDFP. Ha luyo han ngatanan nga pagpakabuotan ngan magtam-is nga pulong han pagbulig ha pag-uswag han ASEAN ngan pag-iban hin carbon emission pag-abot han 2030, nagpupursige an China nga agawon an karikuhan ha gas, pandagat ngan iba pa nga natural nga rekurso han katawhan Pilipino ha West Philippine Sea.

Bangkrap an ekonomiya ngan gubyerno han Pilipinas tungod ha pansakob nga sakit hini ngan ha diri pa natutupungan nga krisis ha pankalibutan nga sistema nga kapitalista. Tungod ha grabe nga korapsyon, pagkonsumo nga nakasarig ha importasyon ngan sobra nga panmilitar nga gastos, masobra duha kapilo nga ginpadako han rehimen Duterte ha sakob han unom katuig ngadto ha 5.9 katrilyon nga natirok pa tikang 1902. Ginbuligan niya hi Marcos Jr pinaagi han pagpeke han 20 kamilyon nga botos hadton naglabay nga eleksyon, kundi dako nga problema an iya ginhatag kun diin bibilngon an 5.2 katrilyon nga badyet ha 2023.

Ginbabay-og yana an Pilipinas han pinakagrabe nga kondisyon han pan-ekonomiya nga depresyon, pagbagsak han eksport han hilaw nga materyales ngan kusog pagtrabaho, pag-iban han kita ha buhis ngan hugot nga internasyunal nga pautang. Dako gud an ginluros han produksyon ngan empleyo. Mayda grabe nga pagbagsak ha produksyon han pagkaon, kalakip na an bugas, mga utanon ngan isda, ngan hitaas ura-ura an implasyon. Kundi ginpapasamwak han naghahadi nga paksyon han Marcos-Duterte an masuol nga entremis nga poyde man kuno pumalit an katawhan hin imported nga pagkaon, ha luyo han dako nga pagbagsak han kita tungod ha pag-eksport han hilaw nga materyales ngan barato nga kusog-pagtrabaho.

Nangangalas gud an katawhan Pilipino nga an duha ha pinakamadarahug nga dinastiya pampulitika (mga Marcos ngan Duterte) an naghahadi ha Pilipinas, waray solusyon ha batakan nga problema han katawhan, samtang dabi ha pinaka-eskandaloso nga porma han korapsyon (pananglitan, an diri gin-aawdit nga confidential ngan pan-intelidyens nga pondo) ngan pagdako han badyet han militar agud hadlukon an katawhan ngan puypuyon an pag-ato han masa ha luyo han linya nga saywar nga napuo na an rebolusyunaryo nga pwersa o nga an aktwal nira nga kusog aada nala ha lima nga prente gerilya ha bug-os nga nasud.

III. Padayon nga mapapakyas an armado nga kontra-rebolusyon

Padayon nga mapapakyas an ginlalansar nga armado nga kontrarebolusyon han naghahadi nga paksyon nga Marcos-Duterte tungod kay ginhihimo nga imposible han obhetibo nga kamutangan han madagmit nga natikagrabe nga krisis han naghahadi nga sistema agud maghadi ha daan nga pamaagi an mga naghahadi nga klase nga dagko nga komprador nga agaron maytuna nga ira mga burukrata (buwa nga liberal man o pasista nga pamaagi); ngan tungod kay an mga suhetibo nga pwersa han rebolusyunaryo nga kagiusan ngan an hiluag nga masa han katawhan an tinuod nga nagtitirok hin kusog ngan nagpapasulong han bag-o nga demokratiko nga rebolusyon ha ilarum han makaklase nga pamumuno han proletaryado ngan subay ha pankabug-usan nga linya han panmaihaan nga gerra han katawhan.

Komo abante nga destakamento han proletaryado, dako an nakab-ot han PKP ha iya buruhaton ha ideyolohiya, pulitika ngan organisasyon. Gin-gigiyahan ini han teorya ngan praktika han Marxismo-Leninismo-Maoismo ngan igin-aplikar ini ha kasaysayan ngan presente nga kamutangan han katilingban Pilipino. Iginpasulong hini an pankabugusan nga linya han demokratiko nga rebolusyon han katawhan nga mayda estratehiko nga linya han panmaihaan nga gerra han katawhan ngan mayda sosyalista nga perspektiba. Igin-uundong hini an prinsipyo han demokratiko sentralismo ngan natukod an nasyunal nga organisasyon nga maupay nga nakatig-ob ha masa nga anakbalhas nga trabahador ngan parag-uma ngan iba pa nga parte han katawhan.

Waray pamaagi nga mapupugngan han reaksyunaryo nga estado an mga kadre han PKP nga ipatuman an ira mga buruhaton ha natad han ideyolohiya. Ha paglabay han mga tuig ngan dekada, ha pangunguna han Rebolusyunaryo nga Eskoylahan han Panhunahuna nga Mao Zedong, nakaghatag hira hin edukasyon ha mas damo pa nga kadre ngan kaapi han Partido ha dalagan han pagburuhaton masa ngan ginpaagi hira ha batakan, intermedya ngan abante nga balitang han edukasyon han Partido kahuman makuha an rebolusyunaryo nga panmasa nga pag-aradman para ha mga panmasa nga aktibista.

Damo gud an pamaagi nga mahilansar an mga rebolusyunaryo nga pag-aram nga diri matitiktikan han kaaway ngan damo na gud yana an mga magagamit ha pag-aram nga naka-imprenta man o digital.

Ha ira pakigbisog para ha nasyunal ngan pankatilingban nga pagtatalwas, ginkukunsidera han katawhan Pilipino an PKP komo pinakaimportante nga rebolusyunaryo nga hinganiban para ha pamumuno han demokratiko nga rebolusyon han katawhan. Para hini, katin han PKP an duha nga gamhanan nga hinganiban, an armado nga pakig-away ngan nagkakaurusa nga prente (ha porma han Bagong Hukbong Bayan ngan han National Democratic Front of the Philippines). An BHB an prinsipal nga pwersa para ha pag-ato ngan pagperdi ha mapanmuypoy nga instrumento han estado ngan agud matukod an bag-o nga demokratiko nga gubyerno. An NDFP an responsable ha pagbug-os han komprehensibo nga nagkakaurusa nga prente ngan pagkabig ha narunapulo kamilyon ha gapil han rebolusyon kontra ha armado nga kontrarebolusyon.

Igindadara han BHB an estratehiko nga linya han panmaihaan nga gerra han katawhan han pagpalibot ha kasyudaran tikang ha kabaryuhan. Ha bagakolonyal ngan bagapyudal nga nasud sugad han Pilipinas, makikit-an ha kabaryuhan an pinakahiluag nga posible nga pankatilingban ngan pisikal nga tereyn ngan erya para ha maniobra para ha pagpakusog han hukbo han katawhan ha pag-agi ha sigurado na nga estratehiko nga balitang sugad han depensiba, pagkapatas ngan kontra-opensiba. Kadam-an han mga tawo aadto ha kabaryuhan. Ngan an prinsipal nga demokratiko nga gin-uunod han gerra han katawhan amo an agraryo nga rebolusyon, nga nabaton ha nangunguna nga demokratiko nga demanda para ha tuna.

Buruhaton han BHB nga ipasulong an armado nga pakigbisog komo prinsipal nga porma han pag-ato, igpatuman an tinuod nga reporma ha tuna tikang ha minimum ngadto ha maksimum nga balitang ngan tukuron an rebolusyunaryo nga base panmasa. Mayda ini mayor nga papel ha pagtukod han mga organisasyon masa ngan mga organo han poder pampulitika nga nakomoponer ha demokratiko nga gubyerno han katawhan, ngan pagpasulong han mga panmasa nga kampanya para ha edukasyon ngan organisasyon, reporma ha tuna ngan sosyoekonomiko nga pag-uswag, pagdepensa ha kalugaringon, pagsolbar ha mga sumpakiay, pagprotehir ha kalibungan ngan iba pa nga importante nga buruhaton.

Subay ha balitang han estratehiko nga depensiba, nagin manilampuson an BHB ha pagpasulong han gerra han katawhan pinaagi han ginerilya nga pakiggerra basar ha natikahiluag ngan natikahilarum nga base panmasa. Gintutugutan hini an BHB nga magtukod hin mga prente gerilya ha tinikangan ha pira nga erya ngan rehiyon ngan ha dayuday ha onse nga mayor nga isla nga gin-uukyan han 94% han katawhan. Yana, nagios an BHB ha 74 ha 82 nga prubinsya han Pilipinas ngan nagtatagamtam han suporta han katawhan Pilipino ngan han NDFP ha ngatanan nga prubinsya han Pilipinas.

Iginrakudako han ngatanan nga reaksyunaryo nga rehimen nga napuo an armado nga rebolusyon ha termino han hin-o man nga presidente. Kundi, gintatalaan han limitasyon han bagakolonyal ngan bagapyudal kinaiya han naghahadi nga sistema ngan han mas natikagrabe hini nga permihan nga krisis an kapas hini nga kontrolon an populasyon ngan puypuyon an katawhan. Bisan ano nga oras, libre an BHB ngan iba pa nga rebolusyunaryo nga pwersa nga gumios ngan maglansar hin mga taktikal nga opensiba ha masobra 80% han bug-os nga kamurupud-an han Pilipinas.

Siyempre, hihimuon han reaksyunaryo nga armado nga pwersa ngan pulis an ngatanan nga ira mahihimo agud matudlok an mga prente gerilya han BHB ngan targeton ini hin nakapokus o konsentrado nga panmilitar nga kampanya. Kundi hul-os nga napulsan han BHB an estratehiya ngan taktika han ginerilya nga pakiggerra. Kun naabante an superyor nga pwersa han kaaway, naatras an prinsipal nga pwersa han BHB kundi naglalatag hin mga command-detonated nga land mine ngan mga grupo han mga isnayper kontra ha naabante nga kaaway. Kun ginsakob ngan ginkatinan han kaaway an usa nga erya han prente gerilya, ginsusubaybayan han BHB an disposisyon han kaaway agud maadman tiunan-o ighaharas an kampo han kaaway, birahon an mga gwardya ha perimetro ngan tambangan an mga yunit nga nagpapatrulya.

Kun an mga nagkakampo nga kaaway pagal na ngan inatras, an BHB naman an maabante ngan magdadara hin mga opensiba nga pagbira. Kundi bisan kun baga hin nakakalamang an kaaway ha pag-abante ngan pagkampo, an pwersa han BHB nga taktikal nga inatras ha usa nga prente gerilya poyde maglansar hin taktikal nga opensiba nga akos hini igdaug ha mga kasapit nga lugar. Pinakamaraut para ha kaaway, sugad han agsub mahitabo, ha damo nga prente gerilya ha usa nga rehiyon ngan ha ngatanan nga iba pa nga rehiyon, poyde kuhaon han BHB an inisyatiba ha paglansar hin mga taktikal nga opensiba pinaagi han pagpakusog han iya kalugaringon ha pakig-away ngan pagbulig ha mga prente gerilya nga aada ha pokus o konsentrado nga atake han kaaway.

Ha bug-os hini nga kasaysayan, maupay ngan manalimpuson an PKP ha pagtukod hin nasyunal nga kusog han mga rebolusyunaryo nga pwersa pinaagi han pamumuno ngan pagkoordinar ha ira ha magkalain-lain nga porma han pakigbisog ngan, ha natad han rebolusyunaryo nga armado nga pakig-away, paggamit han usa nga nakatukod nga prente gerilya agud mag-anak hin iba pa nga prente gerilya ha usa nga rehiyon ngan maghatag hin mga eksperyensyado nga kadre han PKP ngan kumander ngan mangaraway han BHB ha iba nga mga rehiyon.

An syahan nga prente gerilya ha Tarlac hadton 1969 naghagudalan ha pagtukod han pira nga prente gerilya ha Central, Northern ngan Southern Luzon tikang 1968 tubtub 1971 ngan an dako nga balud han mga tim para ha pagpahiluag han PKP-BHB ha Visayas ngan Mindanao tikang 1972. Ngan ha dekada liwat han 1970, an mga prente gerilya ha Visayas ngan Mindanao ngan nagpadara gihapon hin nga eksperyensyado nga kadre han PKP ngan kumander han BHB ha Luzon. Hilarum na gud nga nakagamot an PKP, BHB ngan NDFP ha bug-os nga nasud ngan hugot nga nakatig-ob ha masa nga anakbalhas nga mga trabahador ngan parag-uma ha iba nga parte han katawhan.

IV. Ginlalantaw han demokratiko nga rebolusyon han katawhan

Aada yana an demokratiko nga rebolusyon han katawhan ha Pilipinas ha balitang han estratehiko nga depensiba, naabante tikang ha namumutngaan nga parte ngadto ha abante nga parte. Ha kongkreto, ginerilya nga pakiggerra an prinsipal nga ginlalansar nga porma han armado nga pakig-away nga iginpasulong ha bug-os nga nasud. Kadungan hini, binutho an mga kumpanya han BHB tikang ha mga platun komo pangandam para ha pagkumpleto han estratehiko nga depensiba ngan umabante ngadto ha estratehiko nga pagkapatas kun diin an mga kumpanya ngan batalyon magkakamayda hin mas dako nga papel ha mga taktikal nga opensiba.

Dako nga posible nga an estratehiko nga pagkapatas nga mayda mga kumpanya ngan batalyon han BHB, mas halipot itanding ha maihaan nga estratehiko nga depensiba. Ini nga mga pwersa nga aada ha magdig-on nga mga base nga erya poyde tig-ubon komo mga rehimento ngan batalyon ha mas halipot nga panahon para ha estratehiko nga kontra-opensiba agud agawon o pwersahon an pagsurender han mga urhi, pinakamadig-on ngan nahihimulag nga nasasalin nga pwersa han kaaway. Ini la an pinakaposible nga mmagin dalagan basar ha mga nagdaug nga mga gerra sibil. Kundi poyde gihapon kabaliskaran nga mahitabo nga maglalansar an imperyalismo nga US nga han gerra nga agresyon kontra ha katawhan antes magdaug an rebolusyon Pilipino.

Pursigido an reaksyunaryo nga padis nga Marcos-Duterte nga igpadayon an armado nga kontra-rebolusyon agud igpreserbar an naghahadi nga sistema, pagserbihan an interes han imperyalismo nga US ngan gamiton an presente nga gerra sibil agud tagan-dalan an gerra nga agresyon han US. Waray pagpipilian an katawhan Pilipino kundi ipasulong an bag-o nga demokratiko nga rebolusyon ha pagpasulong han panmaihaan nga gerra han katawhan diri la kontra ha reaksyunaryo nga estado ha presente nga gerra sibil, kundi kontra ha natikadako nga panmilitar nga panginlabot ngan posibilidad han gerra nga agresyon han imperyalismo nga US.

Kundi mayda natikadako nga limitasyon ha akos himuon han US agud paghadian an Pilipinas, East Asia ngan an bug-os nga kalibutan. Amo la gihapon ini an numero uno nga imperyalista nga poder kundi aada ha estratehiko nga pagluya tikang ha pinakamakusog nga naabot hini kahuman magin solo nga superpower kasunod han pagbagsak han Soviet Union hadton 1991, pakigbuligay ha China ha globalisasyon nga “neoliberal,” pagpahiluag han NATO, paglansar hin mga gerra nga agresyon ha ilarum han gintatawag nga palisiya nga neokonserbatibo, ngan pagmalgastar hin $20 katrilyon nga waray man ngani nakab-ot nga pagdako han gintitiyupi nga teritoryo.

Nabuksas an tubtuban han gahum han imperyalismo nga US han kapakyasan hini nga makuha an karikuhan nga lana han magtukod hin 16 nga base militar ha Iraq, rub-on an alyansa nga Syria-Russia-Iran, rub-on an rebolusyunaryo nga pakigbisog han katawhan nga Turkish ngan Kurdish ngan katinan an Afghanistan nga ginsurender hini ha Taliban. Ha presente nga sumpakiay giutan han Russia ngan Ukraine, gin-gagamit han US an Ukraine komo proxy agud tarhugon ngan sulsulan an Russia nga maglansar hin gerra kundi nahingadto la an sumpakiay ha pagmalgastar han rekurso ngaduha han imperyalismo nga Russia ngan US. Iginduso gihapon hini an mga alyado nga US ha NATO nga magreklamo kun kay ano nga kinahanglan nira gumastos hin mas dako para ha suplay han enerhiya tikang ha US tanding ha barato nga lana tikang ha Russia.

Ha luyo han iginhihimo nga aringasa nga aada ha bentahe an US agud maglansar hin gerra nga agresyon pabor ha iya kontra ha China, DPRK ngan Russia, kinahanglan igpahinumdum ha katawhan nga nawara ha US an kontrol hini ha mainland Asia ngan Eurasia hadto pa nga ika-20 siglo kahuman maperdi ha serye han mga gerra. An hingyap han imperyalismo nga US para ha gerra agresyon ngan an peligro han pankalibutan nga gerra nukleyar, napupugngan pa hin kahadlok nga ngaduha mag-ubusay ngan kaubos hin tawo ha parte han US ngan iba pa nga nukleyar nga poder. Mas dako pa nga hulga yana ha bug-os nga katawhan an global warming igtanding ha gerra nga nukleyar.

Madagmit nga natikagrabe an krisis han pankalibutan nga kapitalista nga sistema tungod ha sobra nga akumulasyon han monopolyo kapital ngan sobra nga paghuthot han sobra nga balor tikang ha klase nga anakbalhas ngan intelihensya. Nagpipintas an ngatanan nga mayor nga kontradiksyon sugad han giutan han pagtrabaho ngan kapital, giutan han mga imperyalista nga poder, giutan han mga imperyalista nga poder ngan han tiniyupi nga katawhan ngan nasud, ngan giutan han mga imperyalista nga poder ngan mga nasud nga nag-iinsister han nasyunal nga katalwasan ngan nag-iinsister hin demokrasya ngan sosyalismo.

Naggrabe an karumpag han sistema nga pampinansya hadton 2008 ngadto ha usa nga pankalibutan nga depresyon nga mas maiha ngan mas grabe tanding ha Great Depression hadton dekada 1930 nga nahingadto ha pagkusog han pasismo ngan World War II. Kundi ha yana, mayda pa UN ngan mga multilateral ngan bilateral nga relasyon han mga estado ha giutan ngaduha han mga nagsusumpakiay nga mga imperyalista ngan mga nasud ha ikatulo nga kalibutan (third world countries) nga nag-uundong han ira kalugaringon nga nasyunal nga soberanya ngan ha interes nira ha kamurayawan ngan pag-uswag nga nag-uungara nga atuhan an pasismo ngan imperyalista nga gerra.

An masa nga anakbalhas ngan bug-os nga katawhan nga nakikigbisog para ha katalwasan, demokrasya ngan sosyalismo kontra ha imperyalismo ngan ngatanan nga reaksyon an naghahatag ha aton hin paglaum para ha malamrag nga kabubwason han pankalibutan nga kamurayawan ngan kaupayan para ha ngatanan. Ginpapasulong nira yana an panmasa nga pakigbisog nga kontra-imperyalista ngan demokratiko kontra ha presente nga pankalibutan nga krisis nga igin-anak han rebisyunista nga pagtraydor ha sosyalismo, neoliberalismo ngan pasismo. Amo ini an pasakalye ha panibag-o nga pag-abante han pankalibutan nga proletaryo-sosyalista nga rebolusyon.

Diri mapeperdi an demokratiko nga rebolusyon han katawhan Pilipino