ML@50: Gerra han katawhan, nagpapabilin nga baton ha martial law

,
Ini nga artikulo mayda han huba ha Pilipino

Ha okasyon han ika-50 nga anibersaryo han deklarasyon han balaud militar han rehimen US-Marcos Senior, utro nga ginpapadig-on han mga rebolusyunaryo nga pwersa ha Eastern Visayas an ira determinasyon nga dugang nga ipasulong an gerra han katawhan—an napamatud-an nga baton agud pakyason an balaud militar, nga mga kundisyon nga ginkakaatubang han katawhan ilarum han bag-o nga rehimen US-Marcos Junior.

Lima kadekada na an naglabay ngan hasta yana diri pa gihapon hul-os nga nakakab-ot han mga biktima han balaud militar ni Marcos Senior an hustisya nga kaangayan para ha ira. Kahuman ibagsak han katawhan an pasista nga diktadura nga US-Marcos I hadton 1986, nagkonsabuhay an imperyalismo nga US ngan an mga lokal nga naghahadi nga klase agud makaeskapo ngadto ha US an pamilya Marcos, makalikay ini ha panunukot han katawhan, ngan ihagudalan an hul-os nga pagbalik nira ha Pilipinas ngan rehabilitasyon han ira pampulitika nga poder ha bulig han mga niyutiyo nga presidente nga sinunod kan Marcos Senior. Hadin naglabay, nagtig-ob an pinakadunot nga seksyon han naghahadi nga klase han mga dinastiya ngan paksyon nga Marcos, Arroyo, Duterte, Estrada ngan Enrile, agud igbutang komo presidente hi Marcos Junior ngan magin hul-os an pagbalik han mga Marcos ha Malacañang.

Waray man la paglikaw an imperyalismo han US nga ginbebendisyunan hini an mga pasista ngan pakuri nga palisiya han bag-o nga rehimen Marcos. Yana, aadto ha Amerika hi Marcos Junior agud karawton an mga bag-o nga kamanduan han rehimen Biden nga magpapagrabe han paniniyupi ha katawhan Pilipino ha karukayaknon han ekonomiya, pulitika, ngan pankatilingban. Gindiwara la hini an nagpapabilin nga kaso han mga Marcos ha korte han US kasumpay han ira ginkawat nga karikuhan. An talwas nga pag-abot han mga Marcos ngadto ha US ngan paghatag hin pamulong ni Marcos Jr. ha General Assembly han United Nations, nagpapakita nga an presente nga mga palisiya ha ekonomiya, pulitika, kultura ngan militar nga nagpapakuri ngan nan-gigipit ha mga demokratiko nga katungod han katawhan Pilipino mayda hul-os nga suporta, paggiya ngan bendisyon han imperyalismo nga US.

Kalakip dinhi an palisiya nga todo-gerra han rehimen US-Marcos Jr. kontra ha rebolusyunaryo nga kagiusan ngan an pagpuypoy ha ngatanan nga porma han oposisyon ha tahub han “kontra-komunismo” ngan “kontra-terorismo.” Gin-uundong han rehimen Marcos an National Task Force-Elcac nga nagtukod han sibil-militar nga hunta para ha tinagdamo nga panmuypoy. Ginpaparayaw hini an pasista nga Anti-Terror Law agud gamiton ha tinagdamo nga panhadlok, red-tagging, waray tubtuban nga detensyon, tortyur, ngan ekstrahudisyal nga panmatay. Nagkakaurusa hira Marcos ngan an iya mga upisyal ha seguridad ngan militar ha paggamit ha mga armado nga pwersa han estado agud pamingawon an ligal nga oposisyon, madarahug nga puypuyon an armado nga rebolusyon, ngan padayon nga maghakin hin karikuhan ngan gahum.

Ha Eastern Visayas ngan ha bug-os nga nasud, an mga armas, higamit pan-gerra, ngan pasista nga doktrina tikang ha imperyalismo nga US an gin-gagamit han Armed Forces of the Philippines para ha madarahug nga pagpuypoy ha rebolusyunaryo nga kagiusan ngan ha hiluag nga katawhan. Ha paglingkod han rehimen US-Marcos, mas naggrabe an kamadarahug han pasista nga terorismo han estado ha pangunguna han 8th Infantry Division ngaduha ha kasyudaran ngan kabaryuhan. Buta ha pagkukuri han katawhan, ginpagrabe han 8th ID an mga terorista nga panmomba, pangistraping ngan pangayon, mas nagin brutal an pwersahay nga pagpasurender ha hukbo han katawhan ngan ha hin-o man nga ordinaryo nga sibilyan, ngan yukut-yukot nga pulis ngan militar an nagsasakop han mga komunidad agud ig-imponer an panmilitar nga paghahadi ha masa nga parag-uma. Ngatanan ini nagseserbe agud hadlukon an katawhan nga naato, panalipdan an interes han dagko nga langyaw ngan lokal nga negosyo, ngan seguruhon an pagtindog han mga kalsada ngan tulay nga maghahagudalan ha paggawas han mga minerales, troso, ngan iba pa nga barato nga hilaw nga materyales.

Napakabuta an imperyalismo nga US ngan an rehimen Marcos Jr. nga hira an nagdudurot han utro nga pagbutho han mga kundisyon nga nagpapalarab han kangalas han katawhan ha butaray nga panmuypoy, pagpapakuri ngan waray katupong nga krisis han presente nga sistema. Hira mismo an nagduduso ha katawhan ngadto ha rebolusyunaryo nga dalan.

Aada ha dugo han katawhan Pilipino an magpait nga leksyon han balaud militar ngan han gatos-katuig nga pakig-away. Nahibaruan na nira nga an pandarahug han pasista nga estado, kaangayan la nga tugbangan hin mas mapintas nga rebolusyunaryo nga pakig-away han nagkakaurusa nga katawhan. Maaram hira nga ha dalagan han panmaihaan nga gerra, anuman nga kahibangan nga gindudurot han kaaway temporaryo la, ngan ha estratehiko nga pagkulaw, an rebolusyon para ha demokrasya ngan katalwasan amo an gerra nga tinuod nga makatadungan ngan magmamanilampuson.

Itanding hadton pagtikang han rehimen US-Marcos Sr., piho nga mas dako ngan mas makusog na yana an Partido, hukbo han katawhan, ngan an bug-os nga rebolusyunaryo nga kagiusan. Nakalatag ini ha bug-os nga kamurupud-an ngan mayda mapaso nga suporta han katawhan nga tiniyupi ngan tinalumpigos. Aada ini ha mas maupay nga pusisyon agud pamunuan an katawhan Pilipino agud pakasyon an todo-gerra han rehimen US-Marcos Jr. ngan ipasulong an gerra han katawhan ha mas hitaas nga balitang.

Baton ha martial law, gerra han katawhan!#

ML@50: Gerra han katawhan, nagpapabilin nga baton ha martial law