Makatarungang kompensasyon, naipagtagumpay sa Honda Cars

,

Matapos ang isang linggong pagkampo at paggigiit ng halos 300 manggagawa at empleyado ng Honda Cars Philippines, Inc. (HCPI), matagumpay na naigiit ng mga manggagawa ang hinihingi nilang makatarungang kompensasyon sa pagsisante sa kanila.

Makatatanggap ng separation pay na katumbas sa 280% ng buwanang sahod ang lahat ng mga manggagawa ng HCPI. Dagdag ito sa P110,000 na matatanggap nila. Bukod pa rito ang ekstensyon ng kanilang health insurance sa kumpanya hanggang Disyembre 2020 at prayoridad na maging empleyado ng HCPI kung bumalik man ang operasyon nito sa Pilipinas.

Nagsimula ang laban ng mga manggagawa ng Honda noong Pebrero 22 matapos pataksil na isinara ng kumpanya ang planta nito sa Santa Rosa City, Laguna. Nag-oopereyt ang naturang pabrika sa loob ng engklabo ng Laguna Technopark, Inc. (LTI) mula pa 1992. Apektado ng pagsasara ang 387 empleyado ng HCPI, kabilang ang mahigit 300 manggagawa sa ilalim ng unyong Lakas Manggagawang Nagkakaisa sa Honda-OLALIA-KMU (LMNH-OLALIA-KMU).

Idinahilan ng Pangulo at General Manager ng HCPI na si Noriyuki Takakura ang pagsasara sa Marso ay bunga ng “pagbagal ng pandaigdigang ekonomya.” Pero batid ng mga manggagawa na paraan lamang ito para buwagin ang kanilang unyon. Hindi inasahan ng mga manggagawa ng HCPI ang pagsasara ng kumpanya dahil sa pangako ng maneydsment noong Enero na walang magaganap na tanggalan bagamat bababa ang kota sa kanilang produksyon.

Katunayan, naghahanda na ang LMNH para sa pakikipagnegosasyon sa collective bargaining agreement (CBA) sa Agosto.

Sa araw na isinara ang pabrika, 10 van na may lulang mga gwardya at maton ang dumating sa pabrika at nagtayo ng barikada sa harap nito. Hinarangan nila ang mga tagasuporta at mga pamilyang nagtatanong sa kalagayan ng kumpanya sa tarangkahan ng engklabo. Nagpasya ang LMNH na magsagawa ng kampuhan sa pabrika hanggang hindi sila hinaharap ng kapitalista.

Iminungkahi ng kapitalistang Honda ang alok nitong separation package matapos ang apat na araw. Nilaman nito ang maksimum na 200% ng buwanang sahod kung nasa 60 taong gulang na pataas ang manggagawa. Samantala, ang mas batang mga manggagawa ay makakakuha, sa pinakamababa, ng 120% ng buwanang sahod.

Bagamat ipinagmamayabang ng HCPI na mas mataas kaysa itinakda sa batas ang separation package, hindi ito makatarungan sa manggagawa. Ayon kay Christopher Oliquino, bise-presidente ng LMNH-OLALIA-KMU, hindi sapat ang inisyal na separation package upang makapagsimula ulit.” Lubha namang mababa ang iniaalok sa mga manggagawang relatibong baguhan.

Iginiit ng LMNH ang pagtaas at pagkakapantay-pantay ng porsyento ng monthly pay (buwanang sahod) upang makapagbigay ng hustisya sa mga manggagawa, at nagbunga sa positibong resulta. “Kung wala kaming unyon, siguradong tatanggapin na lamang namin ang maliit na alok mula sa kapitalista,” ani Oliquino.

Nanindigan ang LMNH at ang Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan (PAMANTIK) na bunga pa rin ng tumitinding krisis sa ekonomya at pulitika sa bansa ang pagsasara ng Honda. Ayon sa mga manggagawa, kumita ng P17 bilyon ang HCPI noong 2019 habang P23 bilyon naman noong 2018.

“Sanhi ng neoliberal na kaayusan sa ating ekonomya at kultura, pati na rin ang atrasado nating industriya ang pag-asa ng milyun-milyong manggagawa sa mga dayuhang kumpanya para sa kanilang kabuhayan,” ayon sa PAMANTIK-KMU.

Makatarungang kompensasyon, naipagtagumpay sa Honda Cars