Datos angut sa mga bakuna nga plano nga gamiton sa Pilipinas

,
.

Sang Enero 18, ginatantya nga 42.2 milyong dosis na ang nabakunahan sa 51 pungsod. Ginatantya sa abereyds nga 2.43 milyong dosis naman ang na-iniksyonan kada adlaw. Magalab-ot man sa 8.33 bilyong dosis ang ginpareserba na sang mga pinakadaku nga kapitalistang pungsod. Lakip ang Pilipinas sa mga pungsod nga kinahanglan pa maghulat tubtob sa masunod nga tuig para mapun-an ang kinahanglanon sa bakuna.

Sa subong, limitado pa ang impormasyon angut sa epektibidad sang mga bakuna. Sa isa ka bahin, ini bangud sa kumpetisyon kag pagtaguay sang monopolyo nga mga kumpanya sa parmasyutika. Sa pihak nga bahin, dulot ini sang pagkagilayon sang sitwasyon kon sa diin kinahanglan na nga ipaggwa ang mga bakuna sa pinakatemprano nga panahon. Sa nagligad, nagalab-ot sa tatlo ka tuig ang pagpanalawsaw kag pagpauswag sang bakuna antes ini pahanugutan nga gamiton sa pangkabilugan nga publiko. Ang mga bakuna batuk sa Covid-19 ginpaidalom sa testing sang halos anum ka bulan lang.

Suno sa tagapamaba sang rehimen sadtong Enero 18, nakapareserba pa lang ang Pilipinas sang 25 milyong dosis halin sa Sinovac, 17 milyong dosis halin sa AstraZeneca, 10 milyong dosis sa Moderna, kag 38 milyong dosis sa Covovax. Kadam-an sa mga ini wala pa sang badyet nga pangbakal kag indi mahibal-an kon san-o mag-abot sa Pilipinas.

Sa subong, indi magnubo sa 21 daku nga syudad sa Pilipinas ang nagasiling magatigana sila sang kaugalingon nga pondo pangbakuna sa tagsa-tagsa nila nga mga residente.

Datos angut sa mga bakuna nga plano nga gamiton sa Pilipinas