Protesta kontra sa pagbasura sa UP-DND Accord

,

Masobrang 200 ang nagtipon sa University of the Philippines (UP)-Diliman, Quezon City sang Enero 19. Ginkundenar nila ang unilateral nga pagtapos ni Department of National Defense (DND) Sec. Delfin Lorenzana sa kasugtanan nga UP-DND nga nagadumili sa pagsulod sang pulis kag militar sa kampus nga wala sang pahanugot.

Katuyuan sang maniobra nga ini nga pahanugutan ang militar nga magpasilabot sa UP nga daan na nga ginainitan sang rehimen. Ginalapas sini ang kahilwayan sa akademya kag ginalapakan ang demokratiko nga espasyo sang unibersidad. Samtang wala sang sulod ang kampus dulot sang ginapatuman nga online learning, hilway nga maggwa-sulod ang mga suldado sa lugar.

Sa kamatuoran, wala sang sablag nga nagsulod ang militar sa UP pagkasunod nga adlaw. Ginpuntirya man sang alipures ni Duterte sa kongreso ang pagpabasura sa pareho nga kasugtanan sa tunga sang Polytechnic University of the Philippines kag DND.

Para batuan ini, dapat maisog nga depensahan sang mga estudyante ang kampus paagi sa pagtipon diri para ipakita ang ila nga pagpamatuk.

Protesta kontra sa pagbasura sa UP-DND Accord