Kampanya nga rekrutment sa Bicol

,

Para ikampanya ang pagpapultaym sa Bagong Hukbong Bayan, nangin yabi ang dedikasyon sang mga katapo sang sanga sang Partido sa Baryo Higos sa Bicol.

Para makasabat sa target nga magbulig sang 10 bag-o nga rekrut, gintalana sa kada katapo sang sanga ang pagrekomendar sang mahimo nga mapapultaym, pangunahon halin sa pamatan-on. Lakip sa mga basehan ang edad, rekord sang pagkatawo, nangin katapo sang organisasyon kag nalab-ot nga edukasyon, mga ginikanan kag kapamilya kag kahandaan nga mangin katapo sang hangaway.

Sige-sige nga pagpaathag ang ginhimo sang sanga sa mga interesado nga mag-entra sa hangaway. Halos adlaw-adlaw ginakadtuan sila sa ila balay kag kadungan nga ginasugilanon ang pamilya. Nagabulig man sa produksyon ang sanga kag diri labi nga ginapahangup sa ila ang ugat sang ila pag-antus sa kada adlaw. “Ginapaathag namon nga wala sang iban nga solusyon sa krisis kundi ang paghiliusa kag pagbato, kag ang armadong porma sini ang pinakahusto kag nagakabagay,” sambit ni Ka Mario, isa ka katapu sang sanga.

Maluwas sa pagtuon sa sulod sang mga organisasyong masa, ginahatagan man ang mga target nga pagapaentrahon sang pagtuon sa Regulasyon Militar. Ginapahangup sa ila ang importansya sang lubos-panahon nga pagserbisyo sa hangaway kag kahandaan nga madeploy diin man kinahanglanon.

Resulta sang pagtinguha sang sanga, madinalag-on nga nakapa-pultaym sang pito ka hangaway ang Baryo Higos sang nagligad nga tuig. Pila ka pamatan-on ang nagpartaym man. “May ara pa kami nga isa ka platun sang milisya nga pagahalinan sang mga bag-o nga rekrut,” dugang sang kaupod.

Bisan mga Pulang hangaway na ang ila mga kasimaryo pulu-panahon pa gihapon sila nga ginakamusta sang sanga. Katuwang man ang sanga sa paghatag-atensyon sa mga alasikasuhon nga mga pamilya.

Motibasyon man sa mga ginarekrut ang makita nga maayo nga halimbawa sang mga myembro sang sanga. “Kon luyag namon makapa-pultaym, dapat maghulag man kami nga pultaym sa baryo. Natun-an namon nga siguruhon nga magtalana sang panahon kada adlaw agud hatagan sang atensyon ang mga problema, interes kag kinahanglanon sang amon mga kasimaryo,” paghingapos ni Ka Mario.

Kampanya nga rekrutment sa Bicol