Pakusgon, palapdon ug palihukon ang baseng masa alang sa gubat sa katawhan

,

Ang lapad ug lalum nga suporta sa masa ang pinakayaweng hinungdan kung nganong dili kanus-a man mabuntog ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug ang ginaasdang niining armadong rebolusyon. Bisan og daku pa kaayong demonyo ang kaaway ug bisan og gamiton pa niini ang tanang dautan nga pamaagi sa pagpanumpo, dili niini hingpit nga mahimulag ang masa ug ang BHB ug dili mapukan ang ilang determinasyon nga moasdang sa dalan sa gubat sa katawhan.

Tibuok ang kabubut-on sa BHB nga tumanon ang katungdanan niining pukawon, hugpungon ug malukpanong palihukon ang masang mag-uuma, ug sa ingon, palig-onon ug palapdon ang baseng masa sa hukbo. Yawe niini ang pagpa-asdang sa lapad nga kalihukang antipyudal sa kabanikanhan aron suklan ang nagkagrabeng mga porma sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos sa mga mag-uuma.

Kanunay nga ginatakad sa BHB ang masa, ginatuki ang ilang mga kahimtang ug mga mulo ug molihok aron tabangan silang kolektibong sulbaron kini. Hustong gigahinan og pagtagad sa BHB ang mga problema sa ekonomiya, panginabuhian, produksyon, panglawas, kalimpyo, edukasyon, kultura, kahusay ug seguridad, droga ug uban pa.

Yawe niining tanan ang ekonomiya o ang hisgutanan sa produksyon ug giunsa gipahimuslan o ginahikaw sa masa ang bahandi nga ilang gimugna. Mainantusong ginapasabot kanila nga dili makatarunganon ug walay gitugyan-sa-ginoo nga katungod ang mga agalong yutaan, o ang mga usurero ug komersyante nga angkunon ang bahandi nga bunga sa ilang singot ug paningkamot. Kinahanglang dalhon sa BHB sa bag-ong ang-ang sa kalapdon ug kalig-on sa pag-abot, paghugpong ug pagpalihok sa masang mag-uuma. Subay sa Rebolusyonaryong Giya sa Reporma sa Yuta, tibuok-kusog nga iasdang ang mga pakigbisog aron paubsan ang abang sa yuta, patas-an ang suhulan sa mga mamumuong panguma, paubsan ang interes sa pautang ug patas-an ang presyo sa ilang mga produkto. Kinahanglang ihimugso ang mga lapad nga pakigbisog sa Rice Tariffication Law, Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, liberalisasyon sa pag-import sa karneng baboy, manok ug mga produktong pang-agrikultura ug uban pang balaod ug palisiyang paantus sa masang mag-uuma. Labaw kining nahimong hinanali atubangan sa grabeng krisis sa ekonomiya ug panginabuhian.

Atubangan sa pagsaka sa presyo sa pagkaon ug kapit-os, kinahanglang padayon nga magtinabangay ang masa ug mga Pulang manggugubat sa paglunsad og mga kampanya sa produksyon sa mga lagutmon ug utanon. Kinahanglan usab nga pakusgon ang kalihukang masa aron atubangon ang pandemyang Covid-19 pinaagi sa pagpataas sa ilang kahibalo ug pagpatuman sa mga lakang sa paglikay, pag-atiman sa kahimsog, pag-andam sa mga pasilidad ug paghatag og haum nga pag-atiman sa mga tiguwang ug pagpaningil sa kapalpak sa reaksyunaryong rehimen.

Kinahanglan usab nga labaw pang pakusgon ang pakigbisog sa masang mag-uuma ug sa katawhang minorya batok sa lain-laing porma sa pagpangawkaw sa yuta sa dagkung agalong yutaan ug dagkung kapitalista alang sa pagtukod o pagpalapad sa mga plantasyon, operasyon sa mina, proyektong pang-enerhiya, ekoturismo ug uban pa.

Kinahanglang pakusgon ug palig-onon ang mga lokal nga rebolusyonaryong organisasyong masa ug mga sanga sa Partido. Kinahanglang siguruhon ang padayon nga pag-andar niini. Dili angayang tugutan nga maputol ang panaglambigitay niini sa mga pangteritoryong komite sa Partido ug mga kumand sa BHB sa nataran ug mga distrito. Pakusgon ang pagbansay ug pagpalambo sa mga lokal nga kadre ug lider masa, ipataas ang ilang katakus sa pagpangulo ug pagpalihok sa masa.

Kinahanglang tun-an sa mga kadre, mga lider, aktibista ug masa ang mga pamaagi sa hugot nga pagsekreto aron ipabiling buta ug bungol ang mga pasista bisan pa og anaa sila sa mismong tumoy sa ilong sa kaaway. Kinahanglang magpakahanas sa mga taktika sa pagsukol sa militarisasyon sa ilang lugar, sa lain-laing pamaagi sa direkta o dili direktang pagsupak sa mga mando sa mga pasistang sundalo, pagsupak sa mga restriksyon, pagsukol sa pugos nga pagrekrut sa paramilitar, iligal nga pag-aaresto ug pagpatay, pagbutyag ug pagmakmak sa ginapakaylap nga disimpormasyon ug mga bakak sa kaaway sa midya ug social media, ug pagpalayas sa ilang presensya. Kinahanglang magpakamaayo ang mga yunit sa BHB sa tago apan makanunayon nga pagdugtong sa masa ug paglunsad og mga armadong aksyon batok sa mga pasistang nagharihari sa mga baryo.

Kinahanglang planuhan sa hingtungdan nga kumand sa hukbo ug liderato sa Partido ang pagpalapad sa ilang teritoryo ug pagtukod og mga bag-ong natarang gerilya, samtang ginapalig-on ug kusganong nakigsangka ang mga nagtunhay nga nataran ug mga baseng gerilya. Samtang labaw nga milapad ang eryang langkob sa gubat sa katawhan, labaw nga matukmod ang kaaway nga binaton ang iyang pwersa ug ihikyad ang huyang nga bahin niini aron targeton sa mga taktikal nga opensiba sa BHB.

Sa padayon nga pagpalapad sa nalihukang teritoryo sa mga yunit sa BHB, labaw niining mahimong gunitan ang inisyatiba sa gubat. Kinahanglang makanunayon nga ilunsad sa BHB ang mga anihilatibong taktikal nga opensiba nga adunay kasiguruhang modaug batok sa huyang ug nakabulag nga yunit sa kaaway alang sa tinguhang kumpiskahon ang mga armas sa kaaway. Kadungan niini ang mga atritibong taktikal nga opensiba aron panimaslan, tugawon o dili patulugon ang kaaway sa ilang mga detatsment o kampo. Kinahanglang ideploy sa BHB ang mga yunit partisano sa mga syudad o sentrong lungsod aron targeton ang mga pasistang nalambigit sa mga krimen batok sa masa, ug aron bungkagon ang mga linya sa komunikasyon, transportasyon ug suplay sa kaaway.

Labaw pang nahimong paborable ang pagpaasdang sa gubat sa katawhan sa Pilipinas atubangan sa nagkagrabeng krisis sa nagharing sistema ug grabeng pasistang kabangis ilalum sa tiranikong rehimen. Ang dili maantus nga kapit-os ug nagkagrabeng pagpangdaugdaug ug pagpahimulos ang mitukmod sa katawhang Pilipino nga latason ang dalan sa armadong rebolusyon. Kinahanglang mapadayunon nga magpakahanas ang Partido ug BHB sa pagbalanse ug pagkombina sa armadong pakigbisog ug pulitikanhon pakigbisog, sa gimbuhatong masa ug gimbuhatong militar, aron malukpanong palihukon ang masa sa dalan sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Pakusgon, palapdon ug palihukon ang baseng masa alang sa gubat sa katawhan