Pagtining ng mga hate crime laban sa mga Asian-American sa US

,

Tumitindi ang tinatawag na mga hate crime laban sa mga Asian-American sa United States (US). Ang hate crime ay tumutukoy sa krimen na may nakabatay sa o pagkamuhi sa partikular na kulay, lahi, relihiyon, pambansa o etnikong pinagmulan, edad, at kasarian. Kabilang dito ang kaso ng isang 65-taong gulang na Pilipina na pinagtatadyakan sa ulo sa New York. Sa parehong araw, isang lalaking Asian-American ang natagpuang walang malay sa subway (sistema ng tren) sa parehong syudad. Ayon sa pulis ng New York, tumaas mula dalawa noong 2019 tungong 28 ang naiulat na mga hate crime sa syudad noong 2020. Sa unang mga buwan pa lamang ng 2021, umabot na ito sa 30.

Sa buong US, may naitala nang 3,800 hate incident ang Stop AAPI Hate, isang non-governmental organization, laban sa mga Asian-American noong 2020. Isa sa pinakatampok ang pamamaril noong Marso 17 sa Atlanta sa tatlong negosyong pagmamay-ari ng mga Asian-American noong Marso 17. Sa walong napatay sa pamamaril, anim ay kababaihang Asian-American.

Malayong mas mataas ang totoong bilang ng mga hate incident dahil kalakhan ng mga ito, tulad ng mga panduduro, pagmumurang rasista at diskriminasyon, ay hindi na iniuulat ng mga Asian-American. Marami rin ang hindi itinuturing na hate crime ng mga pulis at arbitraryong ikinakategorisa bilang mga ordinaryong krimen lamang.

Sinisisi ng marami ang rasistang mga pahayag ng dating presidente ng bansa na si Donald Trump sa pagtaas ng hate crime laban sa mga Asian-American. Noong unang kumalat ang pandemya, tinawag ni Trump ang Covid-19 na “China virus,” “Wuhan virus” at kahit “Kung flu.” Pinaypayan nito ang dati nang xenophobia (di rasyunal na takot sa mga estranghero) ng ilang seksyon ng mga Amerikano laban sa mga Asian-American.

Nakaugat ang xenophobia sa mga Asian-American sa deka-dekada nang diskriminasyon ng sistemang pangkalusugan laban sa mga Asian, sa partikular sa mga Chinese. Sa pagitan ng 1910-1940, tahasang ipinagbawal ng US ang pagpasok ng mga manggagawang Chinese sa bansa gamit ang dahilang nagdadala sila ng mga sakit. Dagdag dito ang pagtingin na “inaagaw” ng mga dayuhang manggagawa ang mga trabaho sa bansa. Sa sumunod na mga taon, lalo itong pinasama ng pagtingin na ang mga Asian-American ay “masisipag, masunurin at matatalino o magaling sa matematiks” at sa gayon ay seryosong makakukumpitensya sa paghahanap ng limitadong trabaho.

Sa ngayon, tinatayang nasa 20 milyon ang Asian-American sa US. Pinakamarami sa kanila ang may lahing Chinese, kasunod ang mga may lahing Pilipino at Indian. Ang iba pang malalaking grupo ay mga Vietnamese, Korean at Japanese.

Pagtining ng mga hate crime laban sa mga Asian-American sa US