Konsentrasyon ng kapital: Paghihimay sa "Forbes 2000"

,

Ang Forbes Magazine ang isa sa nangungunang magasin sa mundo ng monopolyong kapitalismo. Naglabas ito kamakailan ng pinakahuli nitong talaan ng 2,000 pinakamalalaking korporasyon. Makatutulong na pag-aralan ang listahan upang magkaroon ng pagtanaw sa kasalukuyang larawan ng pandaigdigang sistemang kapitalista: kung sino ang pinakamalalaking kapitalista at ang antas ng konsentrasyon ng kapital sa kamay ng iilang monopolista.

Ang mga obserbasyong ito ay nagpapatibay sa mga saligang katangian ng imperyalismo katulad ng tinukoy ni V.I. Lenin sa kanyang pag-aaral sa monopolyong kapitalismo.

1. Hawak ng 2,000 pinakamalaking korporasyong ito ang kabuuang ari-ariang nagkakahalagang US$223.4 trilyon. Ito ay mahigit dalawang ulit na mas malaki kaysa US$84.5 trilyong pandaigdigang produksyon (GDP) noong 2020. Katumbas ito ng 62.33% ng US$358.4 trilyong kabuuang yaman ng mga bansa sa buong mundo.

.

Sa kabuuan, ang pinakamalalaking 2,000 korporasyon ay matatagpuan lamang sa 61 bansa (o 31% ng lahat ng bansa). Nakakonsentra ang mahigit kalahati ng kanilang kabuuang kapital o ari-arian sa tatlong bansa lamang: US, China at Japan.

2. Ang bilang ng pinakamalalaking korporasyon sa US ay dalawang ulit na mas malaki kaysa dami ng mga nasa China. Subalit ang halaga ng ari-arian (o assets) ng mga korporasyong Chinese at Hongkong (US$50.2 trilyon) ay halos katumbas nang sa mga kumpanya sa US (US$51.76 trilyon) na nagsasaad ng mas mataas na konsentrasyon ng kapital sa China.

3. Ang tatlong pinakamalaking sektor o industriya sa usapin ng ari-arian ay pawang may kinalaman sa mga operasyong pampinansya. Kinabibilangan ang mga ito ng 289 bangko, 132 korporasyon sa “diversified financials” (nagbebenta ng mga produkto sa pautang tulad sa pabahay, mga credit card at iba pa.) at 114 sa insyurans. Ang mga korporasyong pampinansya na ito ay may kabuuang ari-ariang US$156.4 trilyon o 70% ng kabuuang ari-arian ng pinakamalaking korporasyon. Ang ari-arian ng mga bangko pa lamang ay US$107.5 trilyon o 48.12% ng kabuuan.

Sa lahat ng pinakamalaking bangko, 44 ay sa China, 40 sa Japan at 36 sa United States, na bumubuo ng 41.52% ng kabuuan. Ang apat na bangko na may pinakamalaking ari-arian ay mula sa China: ang Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank, Agricultural Bank of China and Bank of China.

Mula naman sa US (54) at China (19) ang 55.3% ng lahat ng kumpanya sa sektor ng diversified financials. Bagaman 28.07% ng lahat ng kumpanya sa seguro ay mula sa US, ang pinakamalalaki ay mula sa Japan na hawak ang 17.44% ng kabuuang ari-arian sa sektor.

.

4. Ang iba pang sektor na bumubuo ng sampung pinakamalaki sa usapin ng ari-arian ay ang Business Services and Supplies, Construction, Oil & Gas Operation, Consumer Durables, Utilities, Telecommunication Services at Drugs & Biotechnology.

Hawak ng 67 korporasyon sa China ang hanggang 74.9% ng kabuuang ari-arian ng mga korporasyon sa sektor ng konstruksyon. Malayong kasunod ang mga kumpanya sa konstruksyon sa Japan na may 19 na kumpanya na hawak ang 6.74% ng ari-arian at US na may 17 kumpanya na hawak ang 3.36% ng mga ari-arian.

May kabuuang ari-arian na US$6.799 trilyon ang mga kumpanya sa produksyon at distribusyon ng langis. Hawak ng 20 pinakamalaking kumpanya ang 65.89% ng kabuuang ari-arian sa sektor. Sa pinakamalaking kumpanya sa langis, 21 ay mula sa US, pito sa Russia, anim sa Canada, anim sa Japan, lima sa India, at tig-apat apat sa China at South Korea.

Ang iniranggo ng Forbes Magazine na pinakamalaking kumpanya sa langis ay ang Saudi Aramco, PetroChina, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Gazprom, BP, Total, Sinopec, Chevron and Rosneft. Noong 2020, ang dalawang kumpanyang Chinese ang pinakamalaki sa usapin ng benta na hawak ang 16.3% ng kabuuan.

(Mababasa ang kabuuang artikulo sa www.cpp.ph.)

.
Konsentrasyon ng kapital: Paghihimay sa "Forbes 2000"