Ba­rat na pre­syu­han sa Do­lefil

,

Binatikos ng Unyon ng mga Mang­ga­ga­wa sa Agri­kul­tu­ra (UMA) ang ulat ng Phi­lip­pi­ne Sta­tis­tics Aut­ho­rity (PSA) noong Oktub­re 4 na nag­sa­bing ang pin­ya ang “pi­na­ka­ma­pag­ka­ka­ki­ta­ang pro­duk­tong pang-ag­ri­kul­tu­ra pa­ra sa mga Pi­li­pi­nong mag­sa­sa­ka.” Pi­na­si­si­nu­nga­li­ngan ito ng li­bu-li­bong mag­sa­sa­ka ng pin­ya sa Po­lo­mo­lok at Tu­pi sa South Co­ta­ba­to na na­ka­pai­la­lim sa mga kontra­ta sa contract gro­wing sa Do­le Phi­lip­pi­nes (Dolefil) at ob­li­ga­dong sa kum­pan­ya ang la­hat ng ka­ni­lang ani.

Ayon sa UMA, bi­ni­bi­li ng Do­lefil ang mga pin­ya sa pre­syong ₱5 ka­da ki­lo la­mang at hin­di ₱19.37 ka­da kilo tu­lad ng si­na­sa­bi ng PSA. Sa ga­ni­tong pre­syu­han, ilu­syon ang si­na­sa­bi ng PSA na uma­bot sa ₱658,097 ang abe­reyds na ne­tong ki­ta ng mga mag­sa­sa­ka ka­da ek­tar­ya ng pin­ya noong 2020.

Sa aktwal, na­sa ₱202,100 la­mang ang ini­syal na ki­ta ng mga mag­sa­sa­ka sa ka­da ek­tar­ya ng pin­ya­han. Na­sa abe­reyds na 40,422 ki­lo ang ka­ni­lang naa­ning pin­ya ka­da taon.

Sa loob ng tat­long-ta­ong sik­lo ng pag­ta­ta­nim, umaa­bot la­mang ang ki­ta ng mga mag­sa­sa­ka sa ₱404,220 (18 bu­wan ang bi­ni­bi­lang ba­go maa­ni ang isang ta­ni­man). Sa aktwal, ku­mi­ki­ta la­mang ng ₱134,740 ka­da ek­tar­ya ang mag­sa­sa­ka. Kung ika­kal­tas ang gas­tos sa pro­duk­syon na ₱124,881, la­la­bas na ₱154,458 ang ne­tong ki­ta sa loob ng tat­long taon o ₱4,290.50 ka­da bu­wan.

Sa ka­bi­lang ban­da, ha­los dob­leng mas ma­la­ki ang naiu­lat na tu­bong hi­nut­hot ng Do­lefil mu­la sa mga mag­sa­sa­ka sa na­ka­li­pas na mga taon—₱284,273 ka­da ek­tar­ya sa loob ng tat­long-ta­ong crop cycle o ₱94,757 ka­da ek­tar­ya.

Ba­rat na pre­syu­han sa Do­lefil