Pasabilis Para niya nga nakaikyas (puhon sa kamot sa kaaway)

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

 

Dear Bayot,

Hangtud karon, makatawa ko nga mao na ang dagnay sa imoha sa mga kauban. Naintriga gyud ko sa una natong panagkita, maong giduolan ta ka ug seryosong gipangutana kun bayot ba gyud ka. Ingon pa gani nako “I will be happy and be proud of you if you were.”

Apan bisan straight diay ang imong orientation, wala ko nataha sa imoha tungod kadugayan nailhan ta ka isip kauban nga wala ginapakamenos ang babae, ilabina ang LGBTQ community. Dako kini nga butang para nako tungod, isip bisexual, wala nimo gipabati sa ako nga dunay “daot” sa akong pagkatawo o nga duna koy kinahanglang pamatud-an. Kinasing-kasing nimong gidawat kun kinsa ug unsa ko.

Sa atong panagkuyog hangtud nahimugso ang atong pagbati sa matag-usa, wala ta nakahon sa huna-hunang pyudal ug burgis nga dagway sa relasyon. Naningkamot ta nga magsinugyutay unsaon palambuon ang relasyon ug matag-usa kanato. Dili lang usa ang nagadesisyon o naga-estorya kun naay panagbangi o dili pagkasinabot. Nagapunaay ta ug ginapalambo nato ang matag-usa aron mahimong mas maayong indibidwal ug rebolusyonaryo. Sa laktud wala nato gilantaw ang atong relasyon isip himulag sa ato’ng pakigbisog.

Makahinumdum pa ba ka atong primerong higayon nga taas-taas ang ato’ng panag-istorya kabahin sa ako’ng kalisdanan sa mga tahas? Nabati nako nga usa ka ka good listener ug good adviser. Nalipay ko kay naa ka kanunay through my ups and downs ug siyempre mas nakapalambo sa atong relasyon ang makanunayong pagbayloay og mga kahibalo ug maayong praktika.

Nagatudloanay ta sa lain-laing butang; gikan sa paghaling, pag-organisa sa mga himan o mga butang, pagpaspas sa pagligo, unsaon pag-agi sa busay nga mokapyot sa pisi, hangtud sa pag-basa og tereyn, pagbuhat og mapa, pagmata og sayo, pag-atiman ug paglimpyo sa armas ug unsaon paghan-ay ug mahimong mamugnaon sa mga huna-huna aron mapalambo ang mga pulitikanhong gimbuhaton sa hukbo ug sa masa. Gikan sa mga praktikal nga mga kahibalo ngadto sa pagpataas ug pagpahait sa atong katakus ug istilo sa paglihok, nahimo tang tandem kadugayan.

Mahimuot ko maghihumdom adtong higayon nga nangutana ka kun unsay sugyot nako nga maayong aktibidad aron malingaw ang mga kauban. Nilanog gyud ang imong katawa dihang nitubag ko nga, “Ako’ng tan-aw mag-sack race ta.” Ug siyempre, di nako malimtan ang imohang pamaagi sa pagtudlo og Bisaya nga usahay kalagotan nako kay imohang ikorehe dayon ang matag sayop nga pulong nga akong malitok, hinungdan nga mawala ko sa akong momentum ug makalimot sa akong mga punto samtang gaestorya.

Sa panahon sa grabeng atake sa kaaway ug dungan sa pagtul-id sa mga sayop ug naandang mga istilo ug pamaagi sa atong paglihok, milambo ang atong relasyon. Atong giatubang ang mga sakripisyo ug mga kalisdanan aron mapatuman ang atong mga nag-unang tahas, gikan sa mga simple sama sa binuntagay nga lakawan, bug-at nga mga karga o paghimo og posting hangtud sa mga kumplikado sama sa pagpakunot unsaon pagpa-isog ug pagpalihok sa masa, pagbalanse sa seguridad ug gitgitan nga paglihok taliwala sa latag sa pwersa sa kaaway.

Tungod matngon ta sa pagpapel sa atong mga tahas, dunay mga higayon nga magbulag ta og yunit. Wala ko man gidahom, pero sayod ko nga reyalidad gyud sa matag relasyon nga dunay agiang partikukar nga mga kahimtang ug hagit. Sayod ko nga dili ako ang una ug ulahing kauban nga sagubangon ang pagbulag sa karelasyon tungod usa kanila anaa sa kamot sa kaaway. Wala ko kasabot sa ako’ng gibati dihang gipaabtan ko sa mga kauban nga nasamdan ka sa usa ka engkwentro ug nadakpan sa kaaway.

Grabe ang pagdasig ug makanunayong pangumusta sa mga kauban sa ako, bisan pa naningkamot ko nga makabarug ug magpadayon sa mga gimbuhaton taliwala sa kaguol kun naunsa na ka. Nagkomedya pa ko sa mga kauban nga tabangan ka makaikyas sa kamot sa kaaway sama sa pag-save ni Tokyo kang Rio o ni Professor kang Lisbon. Dili na siguro ka maglagot kay sigurado ko dili na ni spoiler alert nga mga scene sa Money Heist.

Pila ka bulan ang milabay, migrabe ang desperasyon sa kaaway nga gun-obon ang kalihukan ug giapil na ka sa ilang mga black propaganda. Lisod tunlon nga gihimo kang instrumento sa NTF-ELCAC aron ibaligya ang mga bakak kalabot sa nag-unang nga panginahanglan sa katawhan, sama kuno sa mga farm-to-market road nga sa reyalidad walay laing nakabenepisyo kun dili ang mga negosyo sa dagkung burgesya komprador, langyaw nga mga kapitalista, dagkung plantasyon ug dagkung minahan. Ginalilong nila ang tinuod nga problema sa masa kabahin sa kawad-on sa yuta, di-makabuhi nga suholan, kabarato sa palit sa ilang mga produkto, pagsirit sa presyo sa mga batakang palaliton ug panginahanglan sa uma ug daghang uban pa. Sayod ko nga sayod ka nga kining mga bakak walay laing tumong kun dili ang pagpahumot sa mangtas ug labihan ka korap nga kontra-insurhensiyang kampanya sa rehimen ug pagpugong sa pagsukol sa katawhan. Ug sayod pud ka nga pakyas kini nga tinguha kay dili gyud mapugngan ang pagsukol sa masa. Buhing saksi ka niini nga kamatuoran kadtong ania pa ka.

Nikunot ang akong agtang dihang mibungat ka nga dili pa karon ang panahon aron magrebolusyon kay wala pa tay kusog. Dili ba labaw nga gikinahanglan ang atong pagsukol aron makatigom ta og kusog? Nga ang masa makaangkon lang og kaisog nga malahutayong makigbisog batuk sa pagpahimulos kun nagalihok sila sa dalan sa rebolusyon? Sukwahi kadto sa imong kanunay nga pagpadasig sa mga kauban og masa nga makigbisog taliwala sa grabeng atake sa kaaway.

Siguro napugos ka lang tungod gunit ka nila o posible gibati gyud nimo nga sa usa ka bahin, utang nimo ang imong kinabuhi sa ilaha. Pero kun ako ang pangutan-on, kun akong timbangon ang akong pag-ila kanimo, bisan ikaw, wala gyud makumbinse sa mga bakak nga imong gibuy-an.

Nagtuo ko nga duna pay panahon ug kahigayonan aron makita nimo balik ang imong kaugalingon; kadtong tinuod nga ikaw nga matud nimo, usa ka hingpit nga tawo nga kabahin sa katilingban ug imo lang nakaplagan dihang imong gisubay ang dalan sa rebolusyon.

Bops

Para niya nga nakaikyas (puhon sa kamot sa kaaway)