Balik-lantaw sa mga pagtulun-an sa pagbarog ug pagbangon

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Niadtong Disyembre 4, 2012, mga alas-3 sa kabuntagon, mihugpa ang Bagyong Pablo sa dakung bahin sa Southern Mindanao. Sulod lang sa hapit upat ka oras, nagun-ob ang pila ka dekada nga gipundar sa masa nga mga komunidad, kaumahan ug panginabuhian.

Human nilurang ang kaguliyang sa palibot ug nilugdang sa masa ang kagrabe sa kadaot nga epekto sa bagyo, wala sila nawad-an og pag-laum. Inay nga magpakilimos og tabang sa reaksyunaryong gobyerno, maisugong gilunsad sa masa ang usa ka makasaysayanong kampanya sa pagbarog ug pagbangon.

Ilang gisalikway ang mentalidad nga sila yanong mga biktima; ilang gipaninglan ang rehimeng US-Aquino, nagbarikada sa kadalanan ug gilusob ang lain-laing bodega sa reaksyunaryong DSWD ug mga aga-long yutaan aron kuhaon ang mga bugas ug hinabang nga gitagoan didto.

Giila nila ang tinuod nga mga sad-an sa grabeng kadaot nga resulta sa katalagman; ilang gidemanda nga pabayron ang dagkung kompanya sa logging ug mining nga pila ka dekadang nabuhong pinaagi sa way pitol nga abuso ug pagpahimulos sa kinaiyahan.

Gipakita nila nga sa ilang kusog, hinay-hinay nga makaba-ngon ang ilang mga komunidad; ilang gitukod-balik ang ilang mga panimalay, gitikad ang lapad nga kaumahan, gipatuman ang mga komprehensibong programa ug kampanya sa rehabilitasyon ug gitukod ang mga pampublikong pasilidad sama sa eskwelahan, klinika ug mga patubig.

Labaw sa tanan, gihawiran nila ang ilang kaugalingong pulitikanhong kusog; ilang gipabarog ang mga rebolusyunaryong organi-sasyong masa ug mga organo sa pulitikanhong gahum sa ang-ang baryo ug munisipyo.

Usa ka dekada na ang milabay sukad gikuso-kuso sa Bagyong Pablo ang atong rehiyon apan nagpabilin ang katalagman nga pada-yong nagabiktima sa masa: ang dangan sa paspas nga paggrabe sa krisis sa ekonomiyang garekober pa gikan sa pandemya taliwala sa nagkamangtas nga pasismo ilalom sa rehimeng US-Marcos II.

Ang Pasa Bilis! nagbarog nga ang mga pagtulun-an nga naani sa atong malangkubong programa panahon sa pagbangon human sa Bagyong Pablo labing haom alang sa subling pagpakusog sa armadong pakigbisog, agraryong rebolusyon ug baseng masa sa atong rehiyon.

Wala mausab, gani samot pang migrabe, ang mga batakang suliran sa masa taliwala sa pagarpar sa kaaway nga kuno “insurgency-free” na ang atong rehiyon o wala nay pagbatuk sa reaksyunaryong sistema.

Busa, gitanyag sa atong mantalaan kining tinigum nga mga estorya, balak, kasinatian ug sanaysay kabahin sa kasinatian sa mga masa, Pulang hukbo ug mga membro sa Partido atol sa paghapak sa Bagyong Pablo ug sa misunod nga panahon sa pagbarog, pagsukol ug pagbangon.

Sa lintunganay, gipamatud-an sa kasinatian sa mga masa sa pag-atubang sa mga hagit nga resulta sa Bagyong Pablo nga ang rebolusyonaryong kalihukang masa sa pagpa-ningil sa reaksyunaryong rehimen, pagpakusog sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog ug agraryong rebolusyon ug pagpalambo sa pulitikanhong gahum sa katawhan ang yaweng sulbad sa bisan unsang krisis, katalagman o temporaryong nga kapakyasan ug pag-atras.

__
(Pasa Bilis! Ispesyal nga Isyu, Disyembre 4, 2022)

Balik-lantaw sa mga pagtulun-an sa pagbarog ug pagbangon