Sa bantayog sa mga bayani ug martir, panumpa nga iasdang ug pakusgon ang rebolusyon

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Ginahinumdom ug ginahataga’g pasidungog nato karong semana ang tanang bayani ug martir sa nilabayng kapin lima ka dekada sa walay hunong nga pagpaasdang sa rebolusyong Pilipino. Ang Semana sa paghinumdom ug Pagparangal sa Mga Bayani ug Martir sa Katawhang Pilipino (Abril 17-24) gideklara sa Nasudnong Konseho sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) isip tinuig nga paghinumdom.

Sa umalabot nga Abril 24, sa ika-50 nga anibersaryo sa NDFP, hatagan nato og pinakataas nga pagpasidungog silang Kaubang Benito Tiamzon ug Wilma Austria, mga nanguna ug maayong lider sa Partido, nga gidakop uban ang walo pa, gitortyur ug gipatay sa mga sundalo niadtong Agosto 21, 2022. Sa pagsidlak sa kahayag sa maong adlaw, ipahigayon sa tanang yunit sa BHB ang hilom nga 21-gun salute isip pagparangal sa ila ug sa tanang bayani sa nasud. Ipahigayon usab sa lain-laing rebolusyonaryong organisasyong masa ang lain-laing klase sa tigom ug asembliya, tago ug dayag, kung asa mahimong basahon ang mga parangal ug paghinumdom sa atong mga bayani.

Ihatag usab nato ang pinakataas nga pag-ila sa pangulong tigtukod sa PKP nga si Ka Jose Maria Sison (Amado Guerrero) nga gihalad ang halos unom ka dekada sa iyang kinabuhi sa patriyotiko ug demokratikong tinguha sa katawhang Pilipino. Hangtud sa hangtud nga magpabilin ang iyang rebolusyonaryong diwa ug kanunay’ng magsilbing inspirasyon sa mosunod nga henerasyon sa mga rebolusyonaryong Pilipino.

Niini nga adlaw, hinumdumon usab nato ug parangalan ang uban pang mga kagawad sa Komite Sentral sa Partido. Walay-kamatayon ang kabilin nilang Jorge Madlos (Ka Oris), Julius Giron (Ka Nars), Menardo Villanueva (Ka Bok), Antonio Cabanatan (Ka Manlimbasog) ug ubang mga rebolusyonaryo ug komunista nga naggahin sa ilang tibuok kinabuhi sa pakigbisog sa katawhang Pilipino alang sa tinuod nga kagawasan ug demokrasya. Hinumdumon usab nato ang tanang kadre sa Partido, mga Pulang manggugubat sa BHB, mga rebolusyonaryo, aktibista ug ordinaryong tawo nga gisakripisyo ang tanan alang sa interes sa katawhan. Silang tanan angayang makadawat og medalya ug pag-ila.

Dili matarog nga mga bantayog sa nasudnon-demokratikong rebolusyon ang mga martir sa katawhang Pilipino. Gipakita nila ang dili mabangbang nga kabubut-on nga makigbisog kauban sa masang Pilipino batok sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata kapitalismo. Ginahatag nato sa ila ang pinakataas nga pagtahod ug pagsaludo!

Saluduhan usab nato ang tanang masang rebolusyonaryo, mga aktibista sa mga organisasyong masa, mga Pulang manggugubat, organisador ug kadre sa Partido nga padayon nga nanglimbasog sa rebolusyonaryong dalan taliwala sa mga kalisdanan ug sakripisyo ilabina atubangan sa nagkagrabeng kampanya sa pasistang terorismo nga ginatukmod sa imperyalismong US. Atubangan sa kadulom sa pasismo, sila ang nagahatag og kahayag ug giya alang sa pakigbisog sa katawhan.

Labaw pa sa paghinumdom ug paghatag-parangal sa atong mga martir ug bayani, ideklara nato sa ilang bantayog ang atong tibuok-kasing-kasing nga kabubut-on nga padayon nga latason ang dalan nga ilang gibaktas ug abagahon ang bug-at nga tahas nga ilang gibilin alang sa labaw pang pagpaasdang sa rebolusyonaryong pakigbisog aron tapuson ang tanang porma sa pagpangdaug-daog ug pagpahimulos sa katawhan.

Labaw pang nagkagrabe ang pag-antos sa katawhang Pilipino ilalom sa pasistang rehimeng US-Marcos. Ginapatuman niini ang palisiya ug programang lunod-patay nga kontra-katawhan ug pabor sa langyawng mga kapitalista. Aron danihon ang mga langyawng kapitalista, ginalansang ang suhol sa mga mamumuo ug ordinaryong empleyado bisan kulang kaayo kini aron gahinan ang panginahanglan sa ilang mga anak. Wala’g tuo nga ginakawat ang yuta, kabukiran, mga sapa ug kadagatan ug ginapihig sa katawhan ang tinubdan sa ilang panginabuhian.

Garapalan ang pagpakaitoy ni Marcos sa iyang among imperyalistang US sa pagtugot sa plano niining magtukod og upat o kapin pa nga dugang base militar, ilabina sa amihanang Luzon, subay sa ginahimong pagpanghagit sa US og gubat pinaagi sa pagsulsol sa pagbulag sa Taiwan sa China. Ginapasagdan ni Marcos ang US nga gamiton ug i-apil-apil ang Pilipinas sa usa ka gyerang siguradong mobungkag sa kagawasan ug kinabuhi sa mga Pilipino.

Ang sakripisyo sa atong mga bayani nagbunga sa porma sa rebolusyonaryong gahum nga nakab-ot ug natukod sa tibuok nasud. Ang maong gahum nagagikan sa katawhan. Lalom ug lapad kining nakaugat ug padayon pang nagalapad. Dili kanus-aman kini mabuntog bisan atubangan sa walay-hunong nga mga kampanyang militar sa pagpanumpo sa kaaway. Ang maong gahum ang kaugmaon sa katawhang Pilipino.

Ginapakita sa kontra-katawhan ug kontra-demokratikong paghari sa rehimeng Marcos, ug ang nagkagrabeng krisis sa nagaharing sistemang semikolonyal ug semipyudal ang nagapadayon nga panginahanglan nga iasdang ang rebolusyonaryong pakigbisog alang sa nasudnong demokrasya. Layo na ang giasdang sa niagi. Bisan layo pa ug lisod ang dalan nga pagatumban, kinahanglan kining baktason aron adunay kahigayunang makasinati og bag-ong kinabuhi ang mga Pilipino.

Nagapanawagan ang Partido sa katawhang Pilipino nga ipadayon ang maisugon nga pakigbisog batok sa paghari sa kabangis sa kaaway, ug mosukol aron kab-uton ang hustisya alang sa tanang biktima sa pasistang terorismo.

Kinahanglang padayon nga pakusgon ang organisadong han-ay sa katawhan ug iasdang ang militanteng mga pakigbisog aron iasdang ang mga makinasudnon ug demokratikong tinguha sa katawhan. Hiusahon ang katawhang Pilipino aron ihimulag ug batukan ang rehimeng US-Marcos.

Determinado ang tibuok Partido, gikan sa Komite Sentral hangtud sa mga sanga niini, lakip na ang mga yunit sa Bagong Hukbong Bayan, ug tanang rebolusyonaryong organisasyong masa, nga magpakusog ug pahugton ang paglambigitay sa lapad nga masa sa katawhan aron panguluhan ang ilang mga pagsukol, ug magpakamaayo sa dalan sa rebolusyonaryong pakigbisog.

Sa bantayog sa mga bayani ug martir, panumpa nga iasdang ug pakusgon ang rebolusyon