Sa dambana ng mga bayani at martir, panatang isulong at palakasin ang rebolusyon

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Inaalala at binibigyang-pugay natin ngayong linggo ang lahat ng bayani at martir sa nagdaang mahigit limang dekada ng walang puknat na pagsusulong ng rebolusyong Pilipino. Ang Linggo ng Paggunita at Pagpaparangal sa Mga Bayani at Martir ng Sambayanang Pilipino (Abril 17-24) ay idineklara ng Pambansang Konseho ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) bilang taunang paggunita.

Sa darating na Abril 24, sa ika-50 anibersaryo ng NDFP, bigyan natin ng pinakamataas na pagpupugay sina Kasamang Benito Tiamzon at Wilma Austria, mga nangunguna at kapita-pitagang lider ng Partido, na dinakip kasama ang walong iba pa, tinortyur at pinaslang ng mga sundalo noong Agosto 21, 2022. Sa pagputok ng liwanag sa araw na ito, isasagawa ng lahat ng yunit ng BHB ang tahimik na 21-gun salute bilang pagpaparangal sa kanila at lahat ng bayani ng bayan. Isasagawa rin ng iba’t ibang rebolusyonaryong organisasyong masa ang iba’t ibang tipo ng pulong at asembleya, lihim at hayag, kung saan maaaring basahin ang mga parangal at pag-alaala sa ating mga bayani.

Ipagkaloob rin natin ang pinakamataas na pagkilala sa tagapangulong tagapagtatag ng Partido na si Ka Jose Maria Sison (Amado Guerrero) na inialay ang halos anim na dekada ng kanyang buhay sa patriyotiko at demokratikong mithiin ng mamamayang Pilipino. Habampanahong mananatili ang kanyang rebolusyonaryong diwa at palagiang magsisilbing inspirasyon sa susunod na salinlahi ng mga rebolusyonaryong Pilipino.

Sa araw na ito, alalahanin din natin at parangalan ang iba pang mga kagawad ng Komite Sentral ng Partido. Walang-kamatayan ang alaala nila Jorge Madlos (Ka Oris), Julius Giron (Ka Nars), Menardo Villanueva (Ka Bok), Antonio Cabanatan (Ka Manlimbasog) at ibang mga rebolusyonaryo at komunista na naglaan ng kanilang buong buhay sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa tunay na kalayaan at demokrasya. Alalahanin din natin ang lahat ng kadre ng Partido, mga Pulang mandirigma ng BHB, mga rebolusyonaryo, aktibista at karaniwang tao na isinakripisyo ang lahat para sa kapakanan ng bayan. Lahat sila’y nararapat na makatanggap ng medalya at pagkilala.

Hindi matitinag na mga bantayog ng pambansa-demokratikong rebolusyon ang mga martir ng sambayanang Pilipino. Ipinamalas nila ang hindi matatawarang kapasyahan na makibaka katuwang ng masang Pilipino laban sa imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo. Ibinibigay natin sa kanila ang pinakamataas na paggalang at pagsaludo!

Saluduhan rin natin ang lahat ng masang rebolusyonaryo, mga aktibista ng mga organisasyong masa, mga Pulang mandirigma, organisador at kadre ng Partido na patuloy na nagpupunyagi sa rebolusyonaryong landas sa kabila ng mga kahirapan at sakripisyo laluna sa harap ng umiigting na kampanya ng pasistang terorismo na inuudyukan ng imperyalismong US. Sa gitna ng karimlan ng pasismo, sila ang nagbibigay ng liwanag at gabay para sa paglaban ng sambayanan.

Higit sa pag-alala at pagbibigay-parangal sa ating mga martir at bayani, ideklara natin sa kanilang dambana ang ating buong-pusong kapasyahan na patuloy na tahakin ang landas na kanilang binagtas at isabalikat ang mabibigat na tungkuling kanilang iniwan para sa ibayong pagsusulong ng rebolusyonaryong pakikibaka para wakasan ang lahat ng anyo ng pang-aapi at pagsasamantala sa bayan.

Lalong sumisidhi ang pagdurusa ng sambayanang Pilipino sa ilalim ng pasistang rehimeng US-Marcos. Ipinatutupad nito ang patakaran at programang sagadsaring anti-mamamayan at pabor sa dayuhang mga kapitalista. Para akitin ang mga dayuhang kapitalista, pinapako ang sahod ng mga manggagawa at karaniwang kawani kahit kulang na kulang na ito para tustusan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Kaliwa’t kanan na kinakamkam ang lupa, kabundukan, mga ilog at karagatan at ipinagkakait sa mamamayan ang pinagkukunan ng kanilang kabuhayan.

Garapalan ang pagmamanikluhod ni Marcos sa kanyang among imperyalistang US sa pagpayag sa plano nitong magtayo ng apat o higit pang karagdagang base militar, laluna sa hilagang Luzon, alinsunod sa ginagawang pang-uupat ng US ng digma sa pamamagitan ng pagsulsol sa paghihiwalay ng Taiwan sa China. Hinahayaan ni Marcos ang US na gamitin at idamay ang Pilipinas sa isang gerang tiyak na sasalanta sa kalayaan at buhay ng mga Pilipino.

Ang sakripisyo ng ating mga bayani ay nagbunga sa anyo ng rebolusyonaryong kapangyarihang nakamit at naitatag sa buong bansa. Ang kapangyarihang ito ay nagmumula sa mamamayan. Malalim at malapad na itong nakaugat at patuloy pang lumalapad. Hindi kailanman ito magagapi maging sa harap ng walang-patid na mga kampanyang militar ng panunupil ng kaaway. Ang kapangyarihang ito ang kinabukasan ng mamamayang Pilipino.

Ipinakikita ng anti-mamamayan at anti-demokratikong paghahari ng rehimeng Marcos, at ang sumisidhing krisis ng naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal ang nagpapatuloy na pangangailangan isulong ang rebolusyonaryong pakikibaka para sa pambansang demokrasya. Malayo na ang isinulong sa nakaraan. Kahit malayo pa at masalimuot ang landas na tatahakin, kailangan itong bagtasin para magkaroon ng pagkakataong makatamasa ng bagong buhay ang mga Pilipino.

Nananawagan ang Partido sa sambayanang Pilipino na ipagpatuloy ang matapang na pakikibaka laban sa paghahari ng lagim ng kaaway, at lumaban para kamtin ang hustisya para sa lahat ng mga biktima ng pasistang terorismo.

Dapat patuloy na palakasin ang organisadong hanay ng mamamayan at isulong ang militanteng mga pakikibaka para isulong ang mga makabayan at demokratikong kahingian ng sambayanan. Pagkaisahin ang sambayanang Pilipino para ihiwalay at labanan ang rehimeng US-Marcos.

Determinado ang buong Partido, mula sa Komite Sentral hanggang sa mga sangay nito, pati na ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan, at lahat ng rebolusyonaryong organisasyon masa, na magpalakas at pahigpitin ang ugnayan sa malawak na masa ng sambayanan upang pamunuan ang kanilang mga paglaban, at magsikhay sa landas ng rebolusyonaryong pakikibaka.

Sa dambana ng mga bayani at martir, panatang isulong at palakasin ang rebolusyon