Tugon ni Patnubay de Guia Bakit krimen sa digma ang pambobomba at panganganyon ng AFP sa mga komunidad?

Isa sa pinakabrutal na taktika ng kontrarebolusyong digma ng pasistang estado ang pambobomba gamit ang mga makabagong armas kagaya ng mga helikopter, eroplano, drone, howitzer, mortar at iba pa. Ginagamit ito ngayon ng reaksyunaryong Government of the Republic of the Philippines (GRP) bilang malakas at mapanupil na arsenal laban sa armadong pakikibaka ng mamamayan.

Sang-ayon sa prinsipyo ng proporsyunalidad, ang lakas ng sandata ay dapat sukat sa target at iyon lamang kailangan. Higit sa lahat, ipinagbabawal nito ang mga pag-atakeng magdudulot ng napakalaking pinsala at pagkadamay ng mga sibilyan. Tahasang nilalabag ito ng AFP at reaksyunaryong estado sa desperasyong makamit ang layuning kontra-rebolusyon. Laging karugtong ng walang puknat na mga operasyong militar ng AFP-PNP ang mga pambobomba sa komunidad upang lipulin ang Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ang labis-labis na pasabog at paghuhulog ng tone-toneladang bomba ay nagdudulot ng sobra-sobrang pinsala (overkill) sa armadong katunggali. Tampok na halimbawa nito ang pambobomba ng AFP sa Dolores, Samar noong Agosto 2021 kung saan inihulog ang 4,000 libra (1.8 metriko tonelada) ng bomba laban sa 50-kataong yunit ng BHB.

Nilalabag din ng AFP at reaksyunaryong gubyerno ang Protocol I ng Geneva Conventions na nagsasaad ng pagtitiyak ng karapatan at kaligtasan ng mga sibilyan sa panahon ng digma. Walang katiyakan na ang mga bombang ginagamit ng AFP ay makakasapul sa kanilang target. Higit sa nakararaming kaso ng walang pakundangang pambobomba ay pumipinsala at pumapatay sa mga sibilyan. Ginugulo rin ng pambobomba ang pamumuhay ng mamamayan at nagdudulot ng trauma sa bata man o matanda. Dislokasyon ang hatid ng sapilitang paglikas, pinsala sa ari-arian ng mga residente at pagkawasak ng kalikasan.

Paglabag din ito sa Comprehensive Agreement on Respect For Human Rights and International Humanitarian Law na pinirmahan ng National Democratic Front of the Philippines at GRP sa negosasyong pangkapayapaan. Masahol pa, tinalikuran ng AFP maging ang reaksyunaryong konstitusyon na nagsasaad at nagbibigay proteksyon sa mga batayang pampulitika at demokratikong karapatan ng mamamayan.

Sadyang hindi kinikilala ng AFP-PNP at reaksyunaryong estado ang mga panuntunang ito sa hibang na pangarap na supilin ang lehitimong pakikibaka ng mamamayan at igupo ang armadong rebolusyon. Layunin nitong protektahan ang interes ng imperyalismong US at lokal na mga naghaharing-uring malaking-burgesyang kumprador at uring panginoong maylupa at panatilihin ang sistemang malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino. Ang kontra-rebolusyonaryong gera ng reaksyunaryong rehimen ay nakabalangkas sa counter-insurgency guide ng US. Ang US din ang nagkukumpas sa bawat papet na estado na bumili ng inilalako nitong makabagong armas at iba pang kagamitang militar para gamitin sa lumalabang mamamayan. Syempre pa, nangunguna ang US bilang notoryus sa pambobomba sa mga sibilyan sa iba’t ibang panig ng daigdig kagaya ng ginagawa nito noon pa man hanggang ngayon sa Middle East.

Naging kalakaran ng nagdaang tiranikong rehimeng US-Duterte na “patagin ang kabundukan” sa ngalan ng madugong gera “kontra-terorismo”. Noong 2017-2022 sa ilalim ng pasistang rehimeng US-Duterte, naitala ang 142 kaso ng pang-iistraping, panganganyon at pambobomba mula sa himpapawid. Kabilang dito ang pambobomba sa Mt. Banoi sa Batangas City noong Setyembre 2018; ng 85th at 59th IBPA sa hangganan ng Catanauan, Mulanay, San Narciso at Buenavista, Quezon noong Pebrero 2021 na nagpalayas sa 26,000 mamamayan; ng 203rd Brigade sa hangganan ng Rizal at San Jose, Occidental Mindoro noong Abril 2019 at hangganan ng Mansalay at Roxas, Oriental Mindoro noong Marso 2021; sampung beses na pagpapasabog ng bomba ng 3rd MBLT sa Sityo Kayasan, Brgy. Nicanor Zabala, Roxas, Palawan noong Hulyo 2021; at marami pang iba. Bukod pa rito ang pagpulbos ng AFP sa Marawi City sa utos ng imperyalismong US na nanghimasok sa “gera laban sa grupong Maute”.

Nagpapatuloy ang teroristang pang-aatake sa mamamayan. Sa Mindoro pa lamang, may apat na kaso ng pambobomba ng 203rd Brigade sa unang taon ni Marcos Jr. Apektado rito ang 28,261 residente ng Mansalay, Roxas, Bongabong at Bansud sa Oriental Mindoro; at Rizal, San Jose at Calintaan sa Occidental Mindoro. Napilitan ding lumikas ang 250 pamilya sa Rodriguez, Rizal matapos ang mga pagbabanta ng 80th IBPA na pambobomba sa kanilang komunidad.

Perwisyo ang pambobomba ng AFP sa buhay ng mamamayan. Napinsala ang mga kubo at sagingan ng mga residente ng Brgy. Malu, Bansud at Brgy. Tawas, Bongabong sa Oriental Mindoro nang pasabugan ito ng 203rd Brigade noong Mayo 8. Ganting atake ito matapos ang labanan sa pagitan ng 203rd Brigade at BHB Mindoro. Nasira naman ang mga aanihing palay ng magsasaka sa pambobomba ng 203rd Brigade at 68th IBPA sa hangganan ng Rizal, San Jose at Calintaan sa Occidental Mindoro noong Nobyembre 6, 2022.

Pagwawaldas naman sa pera ng taumbayan ang mga test fire ng 203rd Brigade mula sa kampo sa Sityo Tauga, Brgy. San Vicente, Roxas, Oriental Mindoro noong Oktubre 18, 2022 at Abril 29 nitong taon. Sa unang kaso, nagpaputok ng tatlong bala ng Howitzer ang 203rd Brigade habang sa ikalawa ay apat hanggang anim na bala. Kapwa produktado ang mga napinsalang lupain ng mga residente na karamiha’y mga Hanunuo Mangyan.

Mapangwasak ang epekto ng pambobomba sa kalikasan. Sa unang taon ng ilehitimong rehimen, pitong pangunahing biodiversity area at mga reserbang kagubatan sa Cagayan, Kalinga, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Negros Occidental, Negros Oriental at Bukidnon na ang apektado (mahigit kalahating milyong ektarya). Hindi bababa sa kabuuang 62 endemic species ang nanganganib. Ang mga pinsalang ito ay hindi na mapapanag-uli.

Kailangang labanan ang terorismo at brutalidad ng estado. Marapat na patuloy na singilin at papanagutin ang AFP-PNP sa pambobomba sa mga komunidad na nagdudulot ng matagalang pinsala sa kabuhayan, epekto sa buhay at pamumuhay ng mamamayan at pangwawasak sa kalikasan.

Ilantad sa loob at labas ng bansa ang mga krimen sa digma ng GRP at AFP-PNP lalung-lalo na ang pambobomba. Magsagawa ng malaganap na gawaing alyansa sa internasyunal na komunidad para kundenahin ang brutal na pambobomba at overkill na estilo ng pasistang AFP-PNP.

Marapat ding panagutin ang imperyalismong US na utak at nasa likod ng kontrarebolusyong digma at pangunahing pinagkukunan ng mga armas ng AFP-PNP. Ang paglalako ng US ng armas pandigma nito sa pamamagitan ng military industrial complex ay pagsalba sa naghihingalo nitong ekonomya. At higit sa lahat, ang pagsupil sa rebolusyong Pilipino dahil sa anti-imperyalistang adhikain nito. Kailangang paigtingin ang pakikibaka laban sa imperyalismo at makipagkapit-bisig sa mga mamamayan ng daigdig na biktima ng gerang agresyon ng US.

Sa gitna ng pasista at teroristang pang-aatake, higit na kailangang patibayin ang pagkakaisa ng buong sambayanan. Nararapat na palaparin ang alyansa ng lahat ng aping mamamayan. Kaugnay nito, nananawagan ang NDFP-ST sa lahat ng tunay na lingkod bayan at makabayang abogado na tumindig para sa karapatan ng taumbayan laban sa pandarahas ng estado. Tulungan ang mga biktima ng pambobomba na magsampa ng kaso laban sa AFP at GRP. Makatwiran ang pangangalampag ng sambayanan na ilipat ang pondo ng AFP-PNP tungo sa higit na kapaki-pakinabang na serbisyong panlipunan ng bayan. Isulong ang programang rehabilitasyon sa mga lugar na pininsala ng pambobomba.

Palakasin ang panawagang ibalik ang negosasyong pangkapayapaan upang maging daluyan ng mga karaingan ng mamamayan at dagdag na mekanismo para ipagtanggol ang karapatan ng mga sibilyan sa gitna ng gera sibil.###

Bakit krimen sa digma ang pambobomba at panganganyon ng AFP sa mga komunidad?