Editoryal Labanan at gapiin ang terorista’t ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte

Walang ibang paraan para makapanatili sa poder ang magnanakaw, ilehitimo at kinamumuhiang pasistang rehimeng US-Marcos-Duterte kundi ibayong patindihin ang bangis at lupit ng mga armado’t mapanupil na pwersa ng estado sa nakikibakang mamamayan. Sa nakaraang higit isang taon, pinanumbalik nito ang alaala ng lagim ng batas militar na nag-iwan ng malalim na sugat sa bayan. Gaya ng dati, ginatungan ng teroristang pang-aatake ang naghihimagsik na damdamin ng mamamayang nag-aasam ng kalayaan, demokrasya, kapayapaan at hustisya.

Pinakawalan ng imbing tambalang Marcos-Duterte ang matinding terorismo upang mapanatili ang bulok na malakolonyal at malapyudal na sistemang panlipunan sa bansa. Naging mabagsik ang estado ng naghaharing uring panginoong maylupa-malaking burgesya kumprador sa desperasyon nitong patuloy na magkamal ng yaman at kapangyarihan sa gitna ng sumisidhing krisis at girian sa pagitan ng mga imperyalistang kapangyarihang US at China. Tulad sila ng mga parasitikong wala na ngang patawad sa pagsipsip sa lakas ay pinagdurusa pa ang kanilang biktima.

Hindi makapaghahari ang teroristang rehimeng Marcos-Duterte kung walang basbas ng imperyalismong US. Tuluy-tuloy ang pagkakaloob ng US ng mga armas at sasakyang pandigma sa AFP-PNP. Narito rin sa bansa ang libu-libong tropang Amerikano sa tabing ng mga ehersisyong militar, ngunit labas dito ay nagsisilbing tagapayo at kung minsa’y kumander ng mga operasyon ng AFP. Ang apirmasyon ni Joe Biden sa rehimeng Marcos-Duterte na pangita sa tuluy-tuloy nilang amo-kliyenteng ugnayan ay patunay na suportado ng US ang pagsupil sa mamamayang Pilipino.

Resulta nito ang pinatinding paninibasib ng mga teroristang pwersa ng estado sa kalunsuran at kanayunan. Itinambak ng rehimen ang militar at pulis sa mga eryang pinagnanasaan ng malalaking dayuhang kapitalista at mga burgesya kumprador na gawing minahan, plantasyon, pook eko-turismo, residensyal, komersyal at iba pang kontra-mamamayang proyekto.

Peste ang tingin ng mga magsasaka at katutubo sa mga militar at pulis na nagsasagawa ng focused military operations at retooled community support program operations (FMO-RCSPO). Biktima sila ng mga iligal na interogasyon, intimidasyon at pagbabanta, pagsasamantala sa kababaihan pati ang pagsira at pagnanakaw sa ari-arian ng sibilyan na nagaganap habang may FMO-RCSPO. Sa nakaraang taon, pinakamababang bilang ang 29,310 na biktima ng mga paglabag ng AFP-PNP tulad ng panghaharas, paghahamlet, blokeyo sa pagkain at ekonomya, sapilitang paglikas, iligal na pagdakip, pagsasampa ng mga gawa-gawang kaso, red-tagging, pagkakait ng karapatan sa abogado, walang patumanggang pamamaril at pambobomba at iba pa sa rehiyong TK.

Malinaw na naroon ang AFP-PNP-CAFGU upang takutin at palayasin ang mga pamayanan mula sa kanilang lupain at tirahan, hindi upang protektahan diumano sila mula sa mga “teroristang NPA” gaya ng kanilang ipinapangalandakan. Itinago sa ngalan ng “gera kontra-terorismo” ang isang madugong gera na hindi kumikilala sa demokratikong karapatan ng mamamayan o sa alinmang batas at karapatang tao na nagtatanggol sa buhay, kabuhayan at dignidad ng tao.

Naroon din ang AFP-PNP sa mga pagawaan, eskwelahan, simbahan at mga pook upang marahas na supilin ang sumisibol ang progresibong kaisipan at makatarungang paglaban ng uring api’t demokratikong sector sa lipunan. Naging target nila ang mga magsasaka, manggagagawa, maralita sa kalunsuran, pambansang minorya, mga tagapagtanggol ng karapatang tao, kabataan, kababaihan, pati mga propesyunal gaya ng mga taong midya, guro at abogado na nagsusulong ng mga demokratikong kahilingan ng bayan.

Tanda ng teroristang paghahari ang walang pangingiming pagpatay ng mga ahente ng kasalukuyang rehimen. Sa unang taon (Hunyo 2022 – Hunyo 2023) nina Marcos-Duterte sa poder, naitala ang 103 biktima ng pampulitikang pamamaslang kung saan 53 ay magsasaka. Dinadamay ng militar maging ang mga bata, matatanda, maysakit at buntis. Sa TK, may 6 kaso ng pagpatay sa sibilyan ang AFP-PNP. Isa rito ang pagpaslang ng 59th IB sa 9-taong gulang na batang si Kyllene Casao at magsasakang may kapansanan sa pag-iisip na si Maximino Digno noong Hulyo 2022.

Lansakang pagpatay din ang ipinapataw ng rehimen sa mga nahuhuli nitong kadre’t opisyal ng PKP at BHB na wala sa katayuang lumaban, dahil sila’y alinman sa matatanda na o may malalang karamdaman. Ito’y tahasang paglabag sa internasyunal na makataong batas at alituntunin ng digma.

Labas pa rito ang may 300 namatay sa pagpapatuloy ng brutal na gera kontra drogang pamana ni Rodrigo Duterte. Hindi natatapos, bagkus ay pinalulubha, ang brutalidad ng mga pulis laban sa maralita.

Labis ring ginagamit sa panunupil ni Marcos Jr. ang isinabatas sa ilalim ni Duterte na Anti-Terrorism Act (ATA) at NTF-ELCAC. Sa bisa ng ATA, pinagmumukhang ligal ang panghaharas, pananakot, iligal na pagdakip at pagdukot sa mga aktibista at sibilyan. Halimbawa nito ang kaso sa Batangas, kung saan kinasuhan ng 59th IBPA ng paglabag sa ATA ang mga human rights worker at aktibista na nag-imbestiga sa pagkamatay nina Kyllene at Maximino. Ito ang maruming taktika ng pag-ugnay sa sinumang nakikibaka para sa kagalingan ng bayan sa armadong rebolusyonaryong kilusan na binansagan nitong “terorista”. Sa ganito nagmumukhang “ligal” ang paglabag sa karapatan ng mamamayan.

Kaakibat ng lansakang pamamaslang at panunupil ang kultura ng impyunidad at kahibangang “ubusin ang mga komunista”. Lahat ng ahensya’t korte ay pinakikilos upang protektahan ang mga mamamatay-taong heneral at kanilang pasistang tropa mula sa pang-uusig. Nagkokoro ang mga ito sa gasgas na palusot na ang kanilang biktima’y “kasapi ng teroristang PKP-BHB” o “nanlaban”. Pinagsisilbi naman ang NTF-ELCAC sa paninira at red-tagging sa mga progresibo, kritiko ng rehimen at mga pambansa-demokratikong pwersang nasa hayag upang ituring silang terorista at ikundisyon ang publiko sa pagiging katanggap-tanggap ng pang-aatake at pagpaslang sa kanila.

Puspusang paglaban ang nararapat na itugon ng mamamayan sa pasismo ng rehimeng US-Marcos-Duterte. Kailangang matapang na harapin ang pang-aatake ng estado at buong loob na suungin ang masalimuot na landas ng pagtatanggol sa mga demokratikong karapatan at kagalingan ng mamamayan.

Dapat isapuso at tularan ang mga nagniningning na ehemplo ng wastong pagharap sa pasismo at terorismo ng estado. Balik-aralan sa kasaysayan ang marubdob na anti-diktadurang pakikibaka ng buong bayan noong Martial Law ni Marcos Sr. at pagbigo ng rebolusyonaryong mamamayan sa mga nagdaang kampanyang supresyon, mula Oplan Cadena de Amor hanggang JCP Kapanatagan ng nakaraang mga papet na rehimen. Ibandila ang sama-samang pagkilos ng mamamayan ng Quezon na pumigil sa pagkakampo ng mga militar sa mga baryo at protesta ng mga Batangueño sa presensya ng 59th IBPA. Halawan ng inspirasyon ang matapang na paglalantad nina Jhed Tamano at Jonila Castro sa modus operandi ng AFP kasabwat ng NTF-ELCAC na kidnap, tortyur at sapilitang pagpapasuko na dinanas nila mismo.

Sa kabila ng tumitinding pasismo, higit na pag-alabin ang pakikibaka para sa lupa, trabaho, sahod, karapatan, serbisyong sosyal at hustisya. Igpawan ang lahat ng balakid at tiyaking hindi mapipilan ang paglawak, paglalim at paglakas ng pambansa demokratikong kilusan. Sa kanayunan kung nasaan ang muog ng rebolusyon, ilunsad ang mga kampanya sa rebolusyong agraryo kasabay ng anti-pasistang paglaban. Magrekrut mula sa malawak na hanay ng masang magsasaka at iba pang mamamayan ng mga bagong pulang mandirigma ng BHB at itayo ang mga milisyang bayan sa lahat ng baryo. Sa kalunsuran, iputok ang mga welga sa mga pagawaan at tuluy-tuloy na labanan ang mga neoliberal na atake sa kabuhayan. Sa ganito kakalat ang apoy ng digmang bayan na gagapi sa mga pasistang tropa at magpapabagsak sa mismong mapang-aping papet na estado.

Kailangang magpunyagi at magpakahusay sa lahatang-panig na pakikibaka, mula ligal, mala-ligal, iligal, at pinakamahalaga, ang armadong paglaban. Ang walang pag-iimbot na pag-aalay ng sarili ng rebolusyonaryong kilusan upang labanan ang mga uring mapang-api’t mapagsamantala ay aantig sa taumbayan at lilikha ng malaking daluyong ng paglaban at ibayong magsusulong sa pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya.

Labanan at gapiin ang terorista’t ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte