CDX ng BHB, hindi labag sa Ottawa Treaty

Laging pinaparatangan ng AFP ang BHB na lumalabag sa patakaran ng digma sa paggamit ng mga command detonated explosives (CDX) laban sa nag-ooperasyon nilang tropa. Sirang plaka nilang sinasabi na ang paggamit nito ay paglabag sa Ottawa Treaty o The Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction of 1997 ng United Nations. Tinatawag din itong Mine Ban Treaty dahil sa pagbabawal nito sa paggamit ng mga anti-personnel mines (APM) o landmines na walang kakayahang kumilala ng target.

Naiiba ang CDX sa iba pang mga APM sa saligang batayan na ito ay kontrolado ng operatiba ng BHB at sasabog lamang batay sa kumand para sa mga lehitimong target militar ng aksyong militar ng BHB. Kaiba ito sa iba pang APM tulad ng booby trap na sumasabog kapag simpleng naapakan ng tao o hayop. May depinidong target ang CDX, kaiba sa APM tulad ng mga booby trap na maaaring makapinsala ng mga sibilyan. At kung gayon wala sa arsenal ng BHB ang paggamit ng APM.

Mahigpit na tumutupad ang BHB sa internasyunal na makataong batas at mga patakaran ng digma. Tinitiyak ng BHB sa lahat ng pagkakataon na hindi mapipinsala ang mga sibilyan o mga hindi kasangkot sa armadong labanan sa mga isinasagawa nitong aksyong militar. Milya ang kaibahan ng CDX sa sobrang lakas na mga pasabog ng AFP kagaya ng 500 libras kada pasabog na dala-dala at inihuhulog ng mga helikopter at eroplanong pandigma.

Paulit-ulit na iniuugnay ng AFP ang CDX sa mga APL upang pilit na ipagbawal ang paggamit nito ng mga Pulang mandirigma samantalang sila ang walang tigil na gumagamit ng mga eroplano, helikopter, drone at iba pang armas sa walang habas na pambobomba, panganganyon at pang-iistraping mula sa himpapawid. Nilalabusaw ng reaksyunaryong gubyerno at AFP ang laman ng Ottawa Treaty upang dis-armahan ng arsenal ang BHB sa pakikidigmang gerilya. Ipinipinta nito ang mga matatagumpay na taktikal na opensiba ng BHB laban sa AFP-PNP-CAFGU bilang “akto ng terorismo” para pagtakpan ang kanilang brutalidad at terorismo laban sa mamamayan.

CDX ng BHB, hindi labag sa Ottawa Treaty