400 kabataan, nagtipon sa pandaigdigang kumperensya

,

Nagtipun-tipon sa Paris, France ang 400 lider-kabataan mula sa 95 organisasyon sa 49 bansa sa kauna-unahang Pandaigdigang Kumperensya ng Kabataan noong unang linggo ng Nobyembre. Layon ng pagtitipong inorganisa ng Youth Writing History ang palakasin ang internasyunal na pagkakaisa sa hanay ng kabataan para isulong ang pandaigdigang anti-imperyalistang kampanya at pakikibaka para sa alternatibong kaayusang pandaigdig.

Tinalakay sa kumperensya ang mga tampok na usapin at krisis na kinahaharap sa mundo, mga pakikibaka sa bawat kontinente, at ang kalagayan ng mga pambansa at panlipunang kilusang mapagpalaya sa iba’t ibang mga bansa. Nagkaisa ang kumperensya sa isang 10-puntong deklarasyon na isusulong ng mga kalahok.

Inihayag nila sa deklarasyon ang pagtuligsa sa sistemang kapitalista na nagdudulot ng pandaigdigang krisis. Anila, makakamit lamang ang maaliwalas na bukas sa pagtatatag ng bago, makatarungan at tunay na demokratikong kaayusang pandaigdig.

Nakasaad din sa deklarasyon ang panatang pagkakaisahin ang lahat ng mga samahang demokratiko at kontra-reaksyon, paglaban sa lahat ng porma ng okupasyon at kolonyalismo, pagbigo sa pasismo, at iba pa.

Kabilang sa lumahok sa pagtitipon ang kinatawan ng grupo ng kabataang Pilipino na Anakbayan. Nagbigay ang Anakbayan ng tampok na talumpati kaugnay ng mga usapin sa Asia-Pacific. Tinalakay ng grupo ang umiigting na pakikialam at panghihimasok ng US sa Asia na nagdudulot ng mga kiskisan at sigalot sa karibal nitong imperyalistang China.

AB: 400 kabataan, nagtipon sa pandaigdigang kumperensya