Pandaigdigang Araw ng Aksyon Laban sa G7, ipinanawagan

,

Nanawagan ang International People’s Front sa mga demokratiko at progresibong grupo sa buong mundo na magsagawa ng mga pagkilos at pagtitipon bilang protesta sa nakatakdang pagpupulong ng G7 sa Japan sa Mayo 19-22.

“Sa pamumuno ng US, gumagamit ang G7 ng mga sangsyon, lakas militar, interbensyon, agresyon, pananakop at gera para ipataw ang isang internasyunal na kaayusan ng imperyalistang dominasyon, opresyon at pagsasamantala,” pahayag ng IPF. “Tatlo sa kapangyarihang G7 ay may mga arsenal na nukleyar at dalawa ay nagbabahay ng baseng nukleyar ng US sa loob ng kanilang mga teritoryo, habang ang Japan at Canada ay nagpapahintulot ng pagbabase ng US bombers na may kapabilidad na nukleyar.”

Ang nakatakdang pulong nito sa susunod na linggo, itutulak ng G7 ang “muling pag-aarmas ng Japan” bilang nangungunang kapangyarihang militar nito sa Asia at para manguna sa opensibo nito sa China.

“Lampas doble na itinaas ng Japan ang badyet pangmilitar nito para sa taon,” pahayag ng IPF. Bago nito, nag-anunsyo ng kani-kanilang “pivot” sa Asia ang France at Canada. Noong nakaraang linggo, inianunsyo ng North Atlantic Treaty Organzation (NATO) ang pagbubukas ng “upisina” sa Japan, ang kauna-unahan nito sa Asia.

Tinawag ng IPF na “nakaiinsulto” sa mga biktima ng pang-aatakeng nukleyar na isasagawa ng G7 ang pagpupulong sa Hiroshima, isa sa dalawang syudad na binomba ng US ng armas nukleyar noong panahon ng Ikalawang Digmang Pandaigdig.

Kontrolado ng G7 (US, Germany, Japan, France, UK, Italy at Canada ang mahigit kalahati ng yaman ng mundo. Dito nakabase ang pinakamalalaking kumpanya, gayundin ang pinakamayayamang indibidwal. Ang kanilang yaman ay nagmumula sa pagdambong nila sa natural na rekurso ng mga malakolonya at pagsasamantala sa mga mamamayan nito.

“Winawasak ng mga maka-tubo at kontra-mamamayang patakaran ng G7 ang kabuhayan ng mayorya at inaagnas ang demokrasya sa loob at labas ng kanilang mga bansa,” ayon pa sa IPF. “Para magkaroon ng tunay na pagbabago, dapat hamunin ang kanilang kapangyarihan ng mamamayan.”

Ilulunsad ng IPF at Resist US-Led Wars Movement ang isang “counter-summit” sa Hiroshima, Japan sa mga araw ng pagpupulong ng G7.

AB: Pandaigdigang Araw ng Aksyon Laban sa G7, ipinanawagan