Archive of Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Bicol

Sara Duterte spews nothing but filth
September 18, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Bicol |

Sara Duterte, DepEd secretary, loses the last bits of respect that teachers and the entire Filipino nation has for her. She has verbal diarrhea and spouts nothing but nonsense. She cannot even answer the simplest questions regarding her department’s projects such as public wifi but has the gall to spew malicious disinformation attacking the public’s […]

Puro basura ang lumalabas sa bibig ni Sara Duterte
September 18, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Bicol |

Sinisimot ni Sara Duterte, kalihim ng DepEd, ang kapiranggot na ngang respeto sa kanya ng mga guro at sambayanang Pilipino. Nagtatae ng basura at walang kwentang mga salita ang bibig niya. Ni hindi siya makasagot sa mga simpleng tanong tungkol sa proyekto ng kanyang kagawaran tulad ng public wifi pero may lakas ng loob na […]

Teachers, unite and fight! Consolidate your force with the people in struggle!
January 13, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Bicol |

KAGUMA-Bikol extends its warm support of the rapidly expanding and strengthening teachers’ movement in Bikol and throughout the country. They are currently campaigning and advocating for various pertinent issues – additional funds and support for the education sector, heralding a nationalist, scientific and mass-oriented educational system, pushing back against state fascism and the attempt to […]

Mga guro, magkaisa at lumaban! Isanib ang lakas sa nakikibakang sambayanan!
January 13, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Bicol |

Ipinapaabot ng KAGUMA-Bikol ang mahigpit na pagsuporta sa mabilis na paglawak at paglakas ng kilusan ng mga guro sa Bikol at buong bansa. Sanga-sangang kampanya ang kanilang itinataguyod at ipinakikipaglaban sa kasalukuyan – dagdag na pondo at suporta sa sektor ng edukasyon, pagtataguyod ng pambansa, syentipiko at makamasang sistema ng edukasyon, paglaban sa matinding pasismo […]

Dinggin ang mga guro! Padagundungin ang ating mga panawagan sa buong bansa!
September 16, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Bicol |

Mga kapwa guro, Tayo ang tagapag-aruga ng ating bayan. Inialay natin ang ating mga sarili sa pagpupunla ng karunungan. Tayo ang mga tagapagtanggol ng edukasyon bilang likas na karapatan ng bawat Pilipino anuman ang kanyang pinagmulan. Ilinaan natin ang ating talino, lakas at kakayahan para sa kapakanan ng bansa. Marami sa atin ang nagbigay ng […]

Let teachers be heard! Let our demands reverberate throughout the nation!
September 16, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Bicol |

To our fellow teachers, We are the nurturers of this nation. We have devoted ourselves to the cultivation of knowledge. We are the defenders of education as a birth right for every Filipino regardless of their roots. We have dedicated our intellect, strength and skills to this country’s welfare. Many of has have spent decade […]

Hinggil sa napakababang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at palyadong blended learning sa panahon ng pandemya
July 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Bicol |

Nangangamba ang mga guro sa kinabukasan ng mga bata at kabataan sa bansa. Ano na lang ang maiaambag nila sa lipunan kung napakababa ng kalidad ng edukasyong kanilang natatanggap? Lalo pa itong sumahol ngayong panahon ng pandemya. Sa pagtatapos ng modular, blended at online learning ngayong taon, ayon sa mga magulang na tuwirang nakasama ng […]

Singilin ang rehimeng US-Duterte sa higit pang pinakitid na akses ng mamamayang Pilipino sa libre, abot-kaya at de-kalidad na edukasyon! Itaguyod ang pambansa, syentipiko at makamasang edukasyon!
July 14, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Bicol |

Walang karapatan si DepEd Sec. Leonor Briones at sinumang bayarang alagad ng rehimeng US-Duterte na umastang galit at maggiit ng public apology dahil sa lumang datos umanong ilinabas ng World Bank (WB) na nagsasalarawan ng kalunos-lunos na estado ng edukasyon sa bansa. Hindi ba’t ilang ulit pa ngang mas masahol ang kasalukuyang kalagayan? Laging nahuhuli […]

KAGUMA-Bikol sa pahayag ni DepEd Sec. Briones na bigyan ng award ang mga guro bilang motibasyon
July 14, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Bicol |

Hindi award ang kailangan ng mga guro kundi sapat at kaukulang suporta sa sektor ng edukasyon! Matagal nang mataas ang kanilang motibasyong paghusayin ang pagtuturo at magbahagi ng kaalaman sa mga bata at estudyante. Mapa-modular o face-to-face classes, sila ang pumapasan ng gastos para sa kanilang mga klase – mula sa pag-print ng mga modyul, […]

Tindig ng KM-Bikol at KAGUMA-Bikol sa pagkakansela ng UP-DND Accord
January 23, 2021 | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Bicol |

Hindi mapipigilan ng uhaw-na-dugong sandatahan ng rehimeng US-Duterte ang paglalim ng kamulatan ng mamamayan hinggil sa kronikong krisis sa lipunan. Sa bawat kanto, tahanan, komunidad at iba pang lugar matatagpuan ang mga obhetibong kondisyong nagtutulak at higit na nagbibigay ng katwiran para lumaban at mag-armas. Sa pagkakansela ng Sotto-Enrile Accord, pinatunayan lamang ni Duterte at […]