Mga guro, magkaisa at lumaban! Isanib ang lakas sa nakikibakang sambayanan!

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ipinapaabot ng KAGUMA-Bikol ang mahigpit na pagsuporta sa mabilis na paglawak at paglakas ng kilusan ng mga guro sa Bikol at buong bansa. Sanga-sangang kampanya ang kanilang itinataguyod at ipinakikipaglaban sa kasalukuyan – dagdag na pondo at suporta sa sektor ng edukasyon, pagtataguyod ng pambansa, syentipiko at makamasang sistema ng edukasyon, paglaban sa matinding pasismo ng estado at tangkang militarisasyon ng buong sektor. Magiting nilang hinaharap ang mga hamong sumusulpot ngayon sa ilalim ng pasista at numero unong nagkakanulo sa edukasyon na rehimeng Marcos-Duterte.

Wasto at makatwiran lamang ang pakikibaka ng mga guro para sa kanilang karapatang mag-unyon, umento sa sahod at benepisyo, katiyakan sa trabaho, sapat na pondo at programa para sa kanilang sektor at pagtatakwil sa militarisasyon ng edukasyon. Bilang mga tagahulma ng kabataang Pilipinong siyang pag-asa ng bayan at magpapatuloy sa kasaysayan at pag-unlad ng bansa, sa kanilang mga balikat nakaatang ang responsibilidad na tiyaking maipapasa ang kaalaman at maaarmasan ng sapat na kakayahan ang mga bagong sibol na henerasyon para harapin ang kinabukasan.

Gayunpaman, mulat ang KAGUMA-Bikol na mayroong mga hangganan ang repormang maaaring makamit sa ilalim ng isang malakolonyal at malapyudal na lipunang sakmal ng tatlong salot ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo. Ang pagnanais na ganap na maging malaya at mapagpalaya ang edukasyon ay makakamit lamang sa landas ng demokratikong rebolusyong bayan. Sa mga Pulang paaralan sa loob ng rebolusyonaryong kilusan – sa liblib na mga baryo man o sa mga tagpi-tagping dampa sa kalunsuran, tunay na nananahan ang mga binhi ng isang pambansa, syentipiko at makamasang edukasyon. Sa mga Pulang paaralan na ito, ang kaalaman ay binabahagi at pinayayabong, hindi isang kalakal na ibinebenta o pribilehiyong para lamang sa iilan. Ang mga mag-aaral na magsasaka, manggagawa, katutubo, babae, bata, matatanda at iba pang saray ng lipunan ay nagiging dalubhasa sa teorya at praktika ng lipunan at ginagamit ang kanilang natututunan para sa kapakinabangan ng lahat.

Inaanyayahan ng KAGUMA-Bikol ang higit pang maraming guro na lumahok sa rebolusyonaryong kilusan at maging bahagi ng Pulang paaralan na ito. Isanib ang kanilang talino, dunong at kakayahan sa malawak na hanay ng masang inaapi’t pinagsasamantalahang matagal nang inalipin ng kamangmangan at kawalan ng pag-asa. Samahan sila sa kanilang pag-aaral at pagkatuto mula sa pamantasan ng buhay. Itaguyod ang malaya at mapagpalayang edukasyon na magsisilbi sa nakararami.

Mga guro, magkaisa at lumaban! Isanib ang lakas sa nakikibakang sambayanan!