Archive of Anniversary Statements

Ipagdiwang ang Ika-53 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Magpunyagi, Lumaban at Magtagumpay!
December 25, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee |

Masayang ipagdiwang natin ang ika-53 anibersaryo ng magiting na paglaban ng Partido Komunista ng Pilipinas para sa panlipunang paglaya ng sambayanang Pilipino. Balikan natin ang maningning at dakilang kasaysayan ng ating rebolusyonaryong pakikibaka sa pamumuno ng PKP.

Ipagbunyi ang Ika-53 Anibersaryo ng Pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas-MLM!
December 25, 2021 |

Ipinaparating pamunuan ng NDFP-ST, sampu ng mga kasaping rebolusyonaryong organisasyon ng mamamayan sa Timog Katagalugan, ang mainit na pagbati at taas kamaong pagpupugay sa lahat ng mga kadre at kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas-MLM (PKP-MLM) sa paggunita at pagdiriwang sa makasaysayang pagkakatatag ng PKP. Kabilang ang NDFP-ST sa milyong Pilipino na ngayon ay nagsasagawa […]

Bravely frustrate the fascism of the brutal and inutile US-Duterte regime and advance the people’s war to greater heights!
December 25, 2021 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | JB Regalado | Spokesperson |

On this day, December 26, 2021, we give the highest honor and salute to the revolutionary forces of the political party of the proletariat, the Communist Party of the Philippines in the 53rd year of its reestablishment on December 26, 1968. We give the utmost honor due to the tirelessness in spite of sacrifices, and […]

Maisog nga Paslawon ang Pasismo sang Mapintas kag Inutil nga Rehimeng US-China Duterte kag Isulong ang Inaway Banwa sa Mas Mataas pa nga Halintang!
December 25, 2021 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | JB Regalado | Spokesperson |

Subong nga adlaw Disyembre 26, 2021, ang pinakamataas nga pagpasidungog kag pagsaludar sang rebolusyonaryong hubon sa aton partido pulitikal sang sahing proletaryado nga amo ang Communist Party of the Philippines sa iya ika-53 ka tuig nga pagsukat gikan sa pagkatukod sadtong Disyembre 26, 1968. Lubos naton ini nga ginapasidunggan bangud sang wala kataka, pagsakripisyo kag […]

[EARLY EDITION] Biguin ang brutal na kontra-rebolusyonaryong gera ng rehimeng US-Duterte! Pangibabawan ang lahat ng balakid upang isulong ang demokratikong rebolusyong bayan!
December 25, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Kasama ang proletaryado at sambayanang Pilipino, buong galak at may militansyang ipinagdiriwang ngayong araw ng Partido Komunista ng Pilipinas ang ika-53 anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido. Ipinararating ng Komite Sentral ng PKP ang pinakamainit na rebolusyonaryong pagbati nito sa lahat ng kasapi at kadre ng Partido, sa lahat ng Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan […]

[EARLY EDITION] Frustrate the US-Duterte regime’s brutal counterrevolutionary war! Surmount all obstacles to carry forward the people’s democratic revolution!
December 25, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Together with the Filipino proletariat and people, the Communist Party of the Philippines today celebrates with joy and militancy the 53rd anniversary of the Party’s establishment. The CPP Central Committee extends its warmest revolutionary greetings to all Party members and cadres, to all Red fighters of the New People’s Army (NPA), to its allies and […]

Palakasin ang Partido! Pamunuan ang paglaban ng mamamayan sa pasistang pagdaluhong ng rehimeng US-Duterte!
January 10, 2020 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

(This is the preliminary statement on the 51st anniversary of the Communist Party of the Philippines. The more comprehensive statement of the Central Committee will be released soon.) Taglay ang di-natitigang na paninindigan at kapasyahan, ginugunita ngayon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang kanyang ika-51 anibersaryo ng pagtatatag sa panahong hinaharap ng mamamayang Pilipino […]

Ma­pa­nga­has na paig­ti­ngin ang pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya at to­dong la­ba­nan ang pa­sis­tang re­hi­meng US-Du­ter­te! Isu­long ang dig­mang ba­yan sa hi­git na ma­ta­as na an­tas!
March 29, 2019

Men­sa­he ng Ko­mi­te Sentral ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas sa oka­syon ng ika-50 ani­ber­sar­yo ng Bagong Hukbong Bayan Su­ma­sa­lu­do at ipi­naaa­bot ng Ko­mi­te Sentral ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas, kai­sa ang sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no at la­hat ng ka­ni­lang re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa, ang pi­na­ka­mi­li­tan­teng pag­ba­ti sa ma­gi­gi­ting na Pu­lang ku­man­der at man­di­rig­ma sa oka­syon ng ika-50 ani­ber­sar­yo ng […]

Ang Bayan Special Issue | December 26, 2018
December 26, 2018

Download the issue hereEnglish: PDFPilipino: PDFWaray: PDFHiligaynon: PDF

Celebrate the Party’s 50th anniversary and lead the Philippine revolution to greater victories
December 26, 2018 |

The Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP), together with the entire membership of the CPP, the Filipino people and all their revolutionary forces, celebrate today 50 years of great achievements and revolutionary victories accumulated by the Party through five decades of leading the people’s democratic revolution since it was established on […]