Maisog nga Paslawon ang Pasismo sang Mapintas kag Inutil nga Rehimeng US-China Duterte kag Isulong ang Inaway Banwa sa Mas Mataas pa nga Halintang!

, , ,
Ang artikulo nga ini may salhin sa English

Subong nga adlaw Disyembre 26, 2021, ang pinakamataas nga pagpasidungog kag pagsaludar sang rebolusyonaryong hubon sa aton partido pulitikal sang sahing proletaryado nga amo ang Communist Party of the Philippines sa iya ika-53 ka tuig nga pagsukat gikan sa pagkatukod sadtong Disyembre 26, 1968.

Lubos naton ini nga ginapasidunggan bangud sang wala kataka, pagsakripisyo kag hugot nga nga angot sa masang katapuan sa pag-angkon sang komprehensibo nga mga kadalag-an sa patag sang ideolohiya, pulitika kag organisasyon batok sa pasista, inutil kag tiraniyang rehimen US-China Duterte upod sa mapintas kag desperado nga Armed Forces of the Philippines kag Philippine National Police. Kadungan sini, ang pagpasidungog naton sa aton mga martir kag bayani sa rebolusyon nga naghalad sang ila kinaalam kag pagsakripisyo sang ila kabuhi sa pag-angat sa halintang sang armadong rebolusyon sa absoluto nga pagpamuno sang Partido Komunista sang Pilipinas. Labi man nga ginadayaw naton ang aton mga kadre kag katapuan sang Partido, mga maisog nga hangaway sang banwa nga amo ang New People’s Army kag mga pulang kumander sa pagpakig-away kag pagpangibabaw batok sa pasismo kag kapintas sang estado.

Labaw sa tanan ang paghatag naton sang mataas man nga pagpasidungog sa tanan nga rebolusyonaryong masa kag bug-os nga hanay sang anak-balhas sa pagpanguna sang sahing mamumugon kag mangunguma, petiburgesya, pungsodnon nga burgesya kag iban pa sahing ginahimuslan kag ginapigos. Wala bisan anuman ang rebolusyon kon wala ang bug-os tagipusuon nga suporta sang malapad nga masa. Ang masa ang tagtuga sang kasaysayan kag ang masa lamang ang makahulusga sa pag-angkon sang signipikante nga kadalag-an kag makarumpag sang mabakod nga pader sang pagpanghimulos kag pagpamigos sang nagahari nga sahi kaangay sang himalatyon nga Rodrigo Roa Duterte.

Gani paagi sa ila, wala mapunggan nga natigayon naton ang komprehensibo nga kadalag-an nga nagtay-og sang pasista kag tiraniyang rehimeng Duterte bisan pa sa wala-untat nga atake kag operasyon militar sa kaumahan kag kasyudaran sa sakop sang larangan gerilya.

Sa patag sang ideolohiya; madinalag-on nga nakalunsar kita sang mga pagtuon sa kurso sang Partido. Konsentrado nga nalunsar ang serye sang pagtuon sang Sandigan nga kurso sang Partido kag malapit 100 ang bag-o naka-gradwar. Antis sini natigayon man ang serye sang instructor’s training kag malapit sa 50 ang bag-ong napatuhaw nga potensyal nga mga instruktor sa nasambit nga kurso sa sulod sang hukbo kag lokalidad. Nalunsar man ang asud-asod nga pagtuon sang mga pahayag sang Partido kag opisyal nga publikasyon sang ‘Ang Bayan’ nga nagserbe giya sa pang-adlaw-adlaw nga pagtigayon sang mga rebolusyonaryong hilikuton dira sa pagtungod sang mga hilikuton masa agud militante nga atubangon ang patalang, pagpanginto kag kabangis sang pasistang rehimen.

Nakalunsar man sang sosyal nga imbestigasyon kag kolektibo nga pag-analisa sang aktwal nga sitwasyon sang gyera sa sakop sang larangan nga nangin tungtungan sa pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sang masa sa paglunsar sang mga kahublagan kag paghimakas masa sa pagduso sang ila demokratikong kinamatarung kag interes sa hambalanon sang pagpataas sang sweldo kag benepisyo, panubo sang bahinay sa produkto kag pag-angkon sang kinamatarung gikan sa serbisyo-sosyal halin sa reaksyonaryong gobyerno.

Natigayon man nga nalunsar ang pagsuma sang mga rebolusyonaryong inagihan sang mga katapo kag kadre sang Partido sa sulod sang Bag-ong Hangaway sang Banwa, mga Sanga kag Seksyon sang Partido. Ini nga pamaagi nga mapunpon sang mga kadre kag katapuan sang Partido ang mga leksyon sa hambalanon sang pagpamuno sa tanan nga bahin sang pagsulong sang rebolusyon ilabe na sa pag-atubang sang grabe nga atake militar sa bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan.

Sa patag sang pulitika; sa pihak sang lapnagon nga paghingabot, pagpangdakop, pagpamatay kag redtagging sa mga aktibista kag bug-os nga rebolusyonaryong pwersa sang sini nga rehimen, labi nga nahanas ang mga pulang hangaway upod sa mga katapo sang organisasyon masa sa pagtungod sang hilikuton pagpalig-on kag pagpalapad sang baseng masa. Halos namentina ang malapit 10 ka banwa kag syudad nga ginahulagan sang hangaway sang banwa kag malapit 5 pa ka banwa kag syudad ang bag-o nga nahulagan. Namentina ang naabot nga lebel sang organisasyon masa kag nakapundar sang bag-o nga sektoral nga organisasyon masa sang PKM, MKBK kag KM sa mga narekober kag natumod nga ekspansyon erya. Sa pagbinuligay sang BHB kag lokal nga lider masa dira sa pagpamuno sa PKP nagdako sang 7-10 ka porsyento ang kabilugan nga isip sang organisasyong masa nga naglab-ot sa masobra 150,000 nga segurado magadako pa sa sunod nga mga tinuig. Namentina ang malig-on nga baseng masa sa larangan gerilya, bunga sang adlaw-adlaw nga pagtuon sang PADEPA kag instructor’s training nga nalunsar upod ang hugot nga angot kag pagpamuno sang Partido sa mga masang katapuan dira sa lokalidad. Tayuyon ang tit-for-tat nga hilikuton propaganda batok sa kaaway nga naghublas sa AFP/PNP kag rehimeng Duterte sa ila mga kabutigan, pagpanginto kag pagpatalang sa pumuluyo kaangay sang E-CLIP kag padugi nga pagpasurender sa ila mga black propaganda batok sa CPP-NPA-NDF kag bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan.

Madinalag-on man nakalunsar kita sang mga aksyon masa kontra-pyudal nga nakahatag benepisyo sa 138 ka pamilya sa hambalanon sang pataas sweldo sa pagtrabaho sa kampo sang tubo halin sa P100.00 tubtob P150.00, P150.00 tubtob P200.00 ang adlaw. Nakalunsar man sang pagpanubo sang bahinay sang produkto pabor sa mga saop gikan sa 1/3 padulong sa 1/4 tubtob nga sang ulihi wala na naghatag bahin ang saop sa agalon sa bulig sang Hangaway sang Banwa. Kapin sa 200 ka indibidwal gikan sa 24 ka bubong ang nakabenepisyo.

Disyembre 17, 2021 ang pagbugso sang kalamidad nga bagyo Odette diin ini nagtuga sang dako nga halit sa puluy-an kag pangabuhian nga panguma sang pumuluyo, antis pa man naglunsar na sang kampanya kabahin sa paghanda sa pag-atubang sa nasambit nga kalamidad. Pagkatapos sang bagyo Odette, gilayon naglunsar sang kampanya rehabilitasyon ang pulang hangaway kadungan sa mga yunit sang partido sa lokalidad paagi sa panawagan sang dagyaw-alayon system kag pagbuhi sang ‘bayanihan system’ sa isa ka produktibo kag kolektibo nga pagtinguha kag pagbinuligay sa tunga sang kalamidad.

Sa armadong paghimakas; nagdako man ang isip sang mga pulang hangaway. Naglab-ot sa 1 ka platun ang bag-o nga narekrut sa NPA. Ini nagikan sa hanay sang mga boluntaryo nga pamatan-on nga ginpadala sang ila mga ginikanan sa lubos nga pag-alagad sa katawhan kag rebolusyon. Namentina man ang kusog batalyon nga mga yunit milisya kag iban pa nga yunit gerilya sa larangan bilang reserba nga armadong kusog sang New People’s Army.

Sa sulod sang 1 ka tuig (Disyembre 2020-Disyembre 2021), madinalag-on nga nakalunsar sang 28 ka beses nga anihilatibo kag atritibo nga tipo sang operasyon ang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army batok sa pasistang tropa sang 62nd IB, 94th IB, 79th IB kag iban pa nga mga kontra-rebolusyon-kriminal kag malain nga mga elemento. Nag-agum sang 53 ang patay sa nasambit nga tropa militar, 4 ka katapo sang CAFGU, 5 military informants kag iban pa nga kontra-sosyal kag kriminal. Madinalag-on man nga nakapatuhaw sang armas nga relatibo makapa-armas sa 1 ka iskwad sang bag-o na napatapo sa NPA. Samtang nag-agum naman ang larangan sang 2 ka depensibang aksyon diin 10 ang namartir nga mga pulang hangaway.

Sa patag sang organisasyon; nakapasumpa ang larangan sang masobra sa 300 ka indibidwal bilang mga kandidatong katapo sang Partido. Samtang napasumpa naman ang iban bilang lubos nga katapo sang Partido. Nakapatuhaw kag nakadebelop man kita sang potensyal nga kadre sang Partido nga makapamuno sa tanan nga bahin sang pagsulong kag pagpa-abanse sang inaway banwa.

Sa kabilugan, nagapakita nga paslaw ang rehimeng US-China Duterte iyang Oplan Kapanatagan kag kontra-insurhensya nga kampanya batok sa pagdugmok sang CPP-NPA kag rebolusyonaryong kahublagan sa pihak sang garbuso kag korap nga NTF-ELCAC sa tunga sang pandemya sa COVID-19 kag natural nga kalamidad.

Maghiusa kag maghimakas!

Rumpagon ang rehimeng US-China Duterte! Isulong ang armadong paghimakas tubtob sa kadalag-an!

Mabuhay ang masang pigos!
Mabuhay ang CPP-NPA-NDF!
Mabuhay ang Demokratikong Rebolusyon sang Banwa!
Mabuhay ang Ika-53 ka tuig nga Anibersaryo sang Communist Party of the Philippines!

Maisog nga Paslawon ang Pasismo sang Mapintas kag Inutil nga Rehimeng US-China Duterte kag Isulong ang Inaway Banwa sa Mas Mataas pa nga Halintang!