Archive of International resistance

He­li­kop­ter ng hun­ta, na­pa­bag­sak sa Myan­mar
May 07, 2021

Isang helikopter ang na­pa­bag­sak ng Kachin Inde­pen­dence Army (KIA) sa open­si­ba ni­to noong Ma­yo 3 sa Mo­ma­uk, es­ta­do ng Kachin sa Myan­mar (da­ting Bur­ma). Ang KIA ay isa sa mga ar­ma­dong gru­po ng mga pam­ban­sang mi­nor­ya na lu­ma­la­ban sa hun­tang mi­li­tar. Ilang ling­go nang bi­no­bom­ba ng mga he­li­kop­ter at fighter jet ng hun­ta ang na­tu­rang […]

Pal­pak na pag­tu­gon ng re­hi­meng Mo­di ng India sa Covid-19
May 07, 2021

Malakas ang panawagan ngayon sa bansang India para sa pag­bi­bi­tiw ni Pri­me Mi­nis­ter Na­rendra Mo­di du­lot ng kan­yang pal­pak na pag­tu­gon sa pan­dem­yang Covid-19 na nag­re­sul­ta sa na­pa­ka­bi­lis na pag­ka­lat ng bay­rus sa bansa sa na­ka­li­pas na bu­wan. Noong Mayo 6, pu­ma­pa­lo na sa mahigit 21 milyon ang ka­buuang ka­so ng im­pek­syon at 230,151 na […]

Pagtining ng mga hate crime laban sa mga Asian-American sa US
April 21, 2021

Tumitindi ang tinatawag na mga hate crime laban sa mga Asian-American sa United States (US). Ang hate crime ay tumutukoy sa krimen na may nakabatay sa o pagkamuhi sa partikular na kulay, lahi, relihiyon, pambansa o etnikong pinagmulan, edad, at kasarian. Kabilang dito ang kaso ng isang 65-taong gulang na Pilipina na pinagtatadyakan sa ulo […]

Solidarity with 8th Congress of the Communist Party of Cuba
April 20, 2021 | Communist Party of the Philippines |

The Communist Party of the Philippines (CPP) extends its warmest greetings of proletarian solidarity to the Communist Party of Cuba (CPC) for successfully holding its 8th Congress last April 16-19. The CPP congratulates Comrade Miguel Díaz-Canel for being elected First Secretary of the CPC. We look forward to how Comrade Díaz-Canel and the new generation […]