He­li­kop­ter ng hun­ta, na­pa­bag­sak sa Myan­mar

,

Isang helikopter ang na­pa­bag­sak ng Kachin Inde­pen­dence Army (KIA) sa open­si­ba ni­to noong Ma­yo 3 sa Mo­ma­uk, es­ta­do ng Kachin sa Myan­mar (da­ting Bur­ma). Ang KIA ay isa sa mga ar­ma­dong gru­po ng mga pam­ban­sang mi­nor­ya na lu­ma­la­ban sa hun­tang mi­li­tar. Ilang ling­go nang bi­no­bom­ba ng mga he­li­kop­ter at fighter jet ng hun­ta ang na­tu­rang lu­gar. Ayon sa ta­ga­pag­sa­li­ta ng KIA, nag­re­sul­ta na sa pag­ka­ma­tay ng tat­long si­bil­yan at pag­ka­su­gat ng si­yam na iba pa ang mga pam­bo­bom­ba ng hun­ta. Li­mang li­bo na ang na­pi­li­tang mag­bak­wit.

Noon na­mang Abril 27, na­ga­pi at si­nu­nog ng Ka­ren Na­tio­nal Li­be­ra­ti­on Army ang kam­po mi­li­tar sa hang­ga­nan ng Thai­land at Myan­mar. Gi­na­wa ang reyd ma­ta­pos ang pam­a­ma­ril ng mga sun­da­lo sa mga bang­ka ng mga si­bil­yan na tu­ma­ta­wid sa ilog. Bi­lang gan­ti, nag­pa­da­la ng fighter jet ang hun­ta pa­ra bom­ba­hin ang lu­gar.

He­li­kop­ter ng hun­ta, na­pa­bag­sak sa Myan­mar